Planschade

Het kan zijn dat uw woongenot verminderd wordt door planologische veranderingen, zoals het veranderen van de bestemming van een perceel of gebouw. Of dat inkomsten van uw bedrijf daardoor achteruit gaan. Dit wordt planschade genoemd.
Planschade kan ontstaan door de volgende planologische maatregelen:

Bestemmingsplan, afwijkingen
Bestemmingsplan, wijziging of herziening

Voor de advisering wordt een externe onafhankelijke adviseur ingeschakeld. Om te bepalen of er sprake is van planschade worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden van voor en na de planologische maatregel vergeleken. In de vergelijking wordt uitgegaan van wat er maximaal mogelijk is. Past de activiteit binnen het bestemmingsplan, dan zal dit niet direct tot planschade leiden.

Is uw woongenot of de waarde van uw onroerend goed verminderd door een planologische maatregel? Of is er sprake van inkomensderving als gevolg van een planologische maatregel? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor planschade.
Bij het onderdeel Voorwaarden leest u waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding.