Planschade

Het kan zijn dat uw woongenot verminderd wordt door planologische veranderingen, zoals het veranderen van de bestemming van een perceel of gebouw. Of dat inkomsten van uw bedrijf daardoor achteruit gaan. Dit wordt planschade genoemd.
Planschade kan ontstaan door de volgende planologische maatregelen:

Bestemmingsplan, afwijkingen
Bestemmingsplan, wijziging of herziening

Voor de advisering wordt een externe onafhankelijke adviseur ingeschakeld. Om te bepalen of er sprake is van planschade worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden van voor en na de planologische maatregel vergeleken. In de vergelijking wordt uitgegaan van wat er maximaal mogelijk is. Past de activiteit binnen het bestemmingsplan, dan zal dit niet direct tot planschade leiden.

Is uw woongenot of de waarde van uw onroerend goed verminderd door een planologische maatregel? Of is er sprake van inkomensderving als gevolg van een planologische maatregel? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor planschade.
Onder Voorwaarden leest u waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Hoe vraag ik planschadevergoeding aan?

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)
 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2+
 

Logo PDF  Aanvraagformulier planschadevergoeding (pdf - 339 kB)

Wat kost het mij?

In de wet staat dat de aanvrager van een planschadevergoeding een bedrag van € 500,- moet betalen. Als u het bedrag van € 500,-- niet op tijd betaalt, behandelen wij  uw aanvraag niet.
Wordt er op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief besloten? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Hoe werkt de procedure?

In de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Oost Gelre is bepaald welke stappen binnen welke termijn doorlopen worden bij een verzoek om planschade.

Beoordeling of het planschadeverzoek in behandeling wordt genomen:
Hebben wij het aanvraagformulier ontvangen? Dan, vragen we de aanvrager om binnen de gestelde termijn € 500,-- over te maken. Als dit bedrag niet op tijd wordt betaald, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Resultaat
Is de aanvraag om planschadevergoeding in behandeling genomen? Dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen  de ‘oude' en de ‘nieuwe' planologische situatie. Uit deze vergelijking zijn twee conclusies mogelijk.

 1. Er is sprake van planschade:
  Blijkt uit de vergelijking dat er een nadeliger planologische situatie is ontstaan? Dan wordt bepaald in hoeverre er sprake is van waardevermindering. En wordt bepaald in hoeverre het schadebedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast zal de betaalde € 500,- terug worden gegeven.
   
 2. Er is geen sprake van planschade:
  Blijkt uit de vergelijking dat er geen nadeliger planologische situatie is ontstaan? Dan wordt  de aanvraag om planschadevergoeding afgewezen.  En wordt er geen vergoeding gegeven. In dit geval zal de al betaalde € 500,-- ook niet terug worden gegeven.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van de betreffende woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u geen verzoek tot planschadevergoeding indienen.
 • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
 • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
 • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht.
 • De schade is niet al op andere wijze vergoed.
 • Wij ontvangen uw aanvraag binnen 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) - 39 35 35.