Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw of stuk grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of woningen, horeca of andere bedrijven toegestaan zijn. 

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één kaart of meer kaarten waarop de verschillende bestemmingen van de grond en gebouwen in het plangebied te zien zijn. Het plangebied is het gebied waarop een bestemmingsplan betrekking heeft. Dit kan één woning zijn, maar ook een hele kern.
  • planregels waarin staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming. Hierin staat dus welke bestemmingen mogelijk zijn in het plangebied, hoe er gebouwd mag worden en waarvoor de grond gebruikt mag worden.
  • een toelichting waarin uitleg wordt gegeven over het plan en de planregels. Ook staat er informatie in over de ontwikkelingen in het plangebied.

Bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan, om een bestemmingsplan dat in ontwikkeling is te beschermen, een voorbereidingsbesluit nemen. Het is een verklaring waarin staat dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Meer informatie leest u bij Voorbereidingsbesluit.

Bestemmingsplan afwijking, herziening of wijziging

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening of wijziging van het bestemmingsplan  indienen.
Let op! Aan het behandelen van een verzoek tot afwijking, wijziging of herziening kunnen verschillende voorwaarden en/of leges verbonden zijn. Wij raden u aan om de informatie goed door te lezen of contact met ons op te nemen als u nog vragen heeft.

Inzien bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met projectafwijking kunt u digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de digitale kaart.
Daarnaast kunt u bij de centrale balie van het gemeentehuis terecht om een plan te bekijken.

Alle plannen die ter inzage liggen kunt u ook op deze site bekijken bij Actueel >> Ter inzage.

Procedure

Een bestemmingsplan komt volgens de volgende procedure tot stand.

Ontwerpbestemmingsplan
Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit ontwerp ligt 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerp dan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op onze website onder het menu Actueel >> Ter inzage. Ook kunt u het plan inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis. In de Elna en Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de terinzagelegging. 
Het kan zijn dat belanghebbenden al vóór het formele ontwerpbestemmingsplan geïnformeerd worden over ontwikkelingen. Bij herzieningen worden eigenaren binnen het plangebied door de gemeente aangeschreven, om mensen op de hoogte te stellen van veranderingen aan hun perceel.

Zienswijze kenbaar maken
Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie (een ‘zienswijze’) geven, gericht aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk (voorkeur) of mondeling. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of over welke welstandscriteria het gaat.

Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Oost Gelre: postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

Mondeling: neem telefonisch contact op met de afdeling Omgeving via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Vaststelling
Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op  www.ruimtelijkeplannen.nl en op onze website onder het menu Actueel >> Ter inzage. Ook kunt u het plan inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis. In de Elna en Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de terinzagelegging.

Beroep instellen
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.
U kunt alleen in beroep als u eerder al een zienswijze heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Anders kunt u alleen beroep instellen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Dit betekent dat het bestemmingsplan na de inzage-/beroepstermijn in werking treedt. De gemeente kan dan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Verzoek om voorlopige voorziening
Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.
Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Als er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan, is het plan onherroepelijk. Dit publiceren wij in de Elna/Groenlose Gids, in de Staatscourant en op deze website onder het menu Actueel >> Ter inzage. Het ligt dan voor iedereen ter inzage. Er zijn geen inspraakmogelijkheden meer.

Waar moet ik zijn

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.