Bestemmingsplan, aanlegactiviteit (Wabo)

Een aanlegactiviteit Wabo (artikel 2.1. 1b. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) geeft toestemming stukken grond op te hogen, af te graven, een kikkerpoel te graven, een houtgewas te vellen of te rooien of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van de gemeente.
Voor landschappelijk gevoelige gebieden (zoals bosgebied, natuurreservaten, agrarisch gebied met landschappelijke waarden, enz.), kan het bestemmingsplan voorschrijven dat voor bepaalde werkzaamheden een aanlegvergunning nodig is. Dergelijke bepalingen zijn opgenomen in de planregels van het bestemmingsplan, als het uiterlijk van het landschap door de aanlegactiviteiten te zeer aangetast zou kunnen worden. Ook in stedelijk gebied kan een aanlegvergunning nodig zijn, bijvoorbeeld ter bescherming van archeologische waarden. Indien de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en de gemeente de vergunning toch wil verstrekken, dient een bijzondere procedure gevolgd te worden.
Bovendien dient in het kader van het bouwstoffenbesluit gemeld te worden welke stoffen gebruikt worden om stukken grond op te hogen.

Hoe vraag ik het aan?

Wij adviseren u om eerst vooroverleg te voeren met de gemeente Oost Gelre voordat u een definitieve aanvraag indient.

Benodigde gegevens

 • naam en adres van de aanvrager;
 • omschrijving van de werkzaamheden;
 • onderbouwing van het voornemen;
 • kadastrale aanduiding van het perceel waar de werkzaamheden plaatsvinden;
 • locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden;
 • situatietekening/schets (eventueel met foto's);
  plattegronden en hoogtedoorsneden (schaal 1:100).

In het Omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl, kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Wat kost het mij?

De leges worden conform de legesverordening berekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het plan.
De legesverordening vindt u onder Bestuur en organisatie - Regelingen.

Reguliere procedure omgevingsvergunning voor aanlegactiviteit Wabo

Algemeen

In de Wabo zijn twee procedures opgenomen voor behandelen van ingediende aanvragen, de reguliere en uitgebreide procedure. De reguliere procedure is van toepassing voor een aanlegactiviteit van het bestemmingsplan. De reguliere procedure is een procedure die 8 weken in beslag neemt. Binnen 8 weken moet er een beslissing omtrent uw vergunning zijn. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Indien uw aanvraag niet compleet is zal de tijd die u nodig heeft om de ontbrekende stukken aan te leveren bij de proceduretermijn worden opgeteld. Heeft u bijvoorbeeld 3 weken nodig om de juiste gegevens aan te leveren, dan bedraagt de termijn 8+3 weken = 11 weken in het geval van een reguliere procedure. Levert u binnen 4 weken niet alle ontbrekende gegevens aan dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan wel een rekening van de gemeente voor de gemaakte kosten.

Overzichten stappen reguliere procedure

Stap 1 - U dient uw aanvraag in. Dit kan op papier of digitaal. Als u digitaal wilt indienen gaat u naar het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl .

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Stap 2 - Wij sturen u een ontvangstbevestiging en de aanvraag wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Elna/Groenlose Gids. Ook controleren wij of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. Daarbij wordt u aangegeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en kijken of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4 - Wij laten u binnen 8 weken bij een reguliere procedure weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Het resultaat is één besluit op uw aanvraag: verlenen omgevingvergunning, weigeren omgevingsvergunning of deels verlenen/deels weigeren omgevingsvergunning. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heeft u een ingewikkeld project, dan kunnen wij de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De beschikking op uw vergunning wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Elna/Groenlose Gids. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar of beroep in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.

Stap 5 - Tegen het besluit op uw aanvraag kunnen u en anderen bezwaar aantekenen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre. De Adviescommissie voor bezwaarschriften nodigt u, de bezwaarmakers en een vertegenwoordiger van de gemeente uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting mogen de bezwaarmakers een toelichting geven op hun bezwaren en wij mogen hierop reageren. De leden van de Adviescommissie voor bezwaarschriften stellen vragen. Deze commissie brengt advies uit over de ingekomen bezwaren. Aan de hand van dit advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de ingekomen bezwaren. Tegen het besluit op de bezwaren kunnen de bezwaarmakers in beroep bij de rechtbank. Tegen het besluit van de rechtbank kunnen degenen die beroep hebben ingesteld in hoger beroep bij de Raad van State.

Ontgrondingsvergunning

Voor ontgrondingen kan, naast een aanlegvergunning, een ontgrondingsvergunning noodzakelijk zijn. Deze vergunning kan bij de provincie Gelderland worden aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden?

Iedereen kan een aanlegactiviteit Wabo aanvragen, maar in de praktijk zijn het meestal de eigenaren of beheerders van stukken grond in het buitengebied van de gemeente die een aanvraag doen.
Indien de aanleg plaatsvindt in een gebied waarvoor in het bestemmingsplan staat beschreven dat een aanlegvergunning noodzakelijk is, is het verplicht een aanlegvergunning aan te vragen. In het bestemmingsplan staan de eisen waaraan de aanleg in ieder geval moet voldoen.

Voor de volgende gevallen is geen vergunning nodig:

 • verrichten van normaal onderhoud, gebruik en beheer;
 • werkzaamheden waarmee is of mag worden begonnen op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden;
 • werkzaamheden op het eigen erf, zoals in het bestemmingsplan is aangeduid;
 • werkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is in het kader van de gemeentelijke bouwverordening.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 - 393535.