Bestemmingsplan, aanlegactiviteit (Wabo)

Een aanlegactiviteit Wabo (artikel 2.1. 1b. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) geeft toestemming stukken grond op te hogen, af te graven, een kikkerpoel te graven, een houtgewas te vellen of te rooien of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van de gemeente.
Voor landschappelijk gevoelige gebieden (zoals bosgebied, natuurreservaten, agrarisch gebied met landschappelijke waarden, enz.), kan het bestemmingsplan voorschrijven dat voor bepaalde werkzaamheden een aanlegvergunning nodig is. Dergelijke bepalingen zijn opgenomen in de planregels van het bestemmingsplan, als het uiterlijk van het landschap door de aanlegactiviteiten te zeer aangetast zou kunnen worden. Ook in stedelijk gebied kan een aanlegvergunning nodig zijn, bijvoorbeeld ter bescherming van archeologische waarden. Indien de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en de gemeente de vergunning toch wil verstrekken, dient een bijzondere procedure gevolgd te worden.
Bovendien dient in het kader van het bouwstoffenbesluit gemeld te worden welke stoffen gebruikt worden om stukken grond op te hogen.