Archeologie

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat de gemeente de zorgplicht voor archeologie heeft. In verband met deze wet heeft de gemeente Oost Gelre een Archeologische Verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de archeologische verwachtingen van de gemeente weergegeven. Veel van het beleid is al opgenomen in bestemmingsplannen.

Bij vergunningverlening en planontwikkeling krijgt u, als u daarbij de bodem verstoort, te maken met verplicht archeologisch onderzoek. Dit geldt in gebieden met archeologische waarden en verwachtingswaarden.

Voor wie is het archeologisch onderzoek bedoeld?
U verstoort de bodem door graafwerkzaamheden bij bouwen, slopen, aanleg van beken, riolering en leidingen, diepploegen, het ontwikkelen van een gebied voor woningen en bedrijven etc? Voor al deze activiteiten heeft u een vergunning nodig of wijziging van een bestemmingsplan. Bij deze regelgeving kan vooraf archeologisch onderzoek nodig zijn.