Archeologie

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat de gemeente de zorgplicht voor archeologie heeft. In verband met deze wet heeft de gemeente Oost Gelre een Archeologische Verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de archeologische verwachtingen van de gemeente weergegeven. Veel van het beleid is al opgenomen in bestemmingsplannen.

Bij vergunningverlening en planontwikkeling krijgt u, als u daarbij de bodem verstoort, te maken met verplicht archeologisch onderzoek. Dit geldt in gebieden met archeologische waarden en verwachtingswaarden.

Voor wie is het archeologisch onderzoek bedoeld?
U verstoort de bodem door graafwerkzaamheden bij bouwen, slopen, aanleg van beken, riolering en leidingen, diepploegen, het ontwikkelen van een gebied voor woningen en bedrijven etc? Voor al deze activiteiten heeft u een vergunning nodig of wijziging van een bestemmingsplan. Bij deze regelgeving kan vooraf archeologisch onderzoek nodig zijn.

Wie betaalt de kosten?

De kosten van verplicht archeologisch onderzoek zijn voor de bodemverstoorder. Zo ook de kosten voor behoud van behoudenswaardige archeologie. In sommige gevallen is er een mogelijkheid tot subsidie. Informeer tijdig naar de mogelijkheden. U kunt terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu, tel.: 0544 – 393535.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente stelt een toetsingskader op voor verplicht archeologisch onderzoek. Dit is verwoord in het bestemmingsplan of de archeologische beleidskaart. Als u met uw plannen of een vergunningaanvraag bij de gemeente komt moet u een archeologisch onderzoeksrapport overleggen met de archeologische waarde van het perceel of gebied.
U geeft als bodemverstoorder zelf opdracht aan een archeologisch onderzoeksbureau.
De gemeente stelt een wegingskader op voor het behouden of verloren laten gaan van archeologisch gewaardeerde terreinen en vondsten. Leidt besluitvorming tot het niet behouden van de archeologische waarden, dan is het archeologische onderzoek afgerond. Leidt besluitvorming tot behoud van de archeologie in de bodem, dan legt de vergunning beperkingen op of maatregelen voor behoud en bescherming van de archeologie in de bodem.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Archeologisch onderzoek doorloopt een verplichte procedure. Onderzoek moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. De rijksinspectie ziet toe op de handhaving van de normen en werkwijze. Van elk onderzoek wordt een rapport opgesteld met de resultaten en een advies voor de volgende stap of het stoppen van het onderzoek. Het bevoegd gezag neemt een besluit over het advies. Dit heet het selectiebesluit. Het bevoegd gezag in dezen is de gemeente.

Archeologische onderzoeksbureaus

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) staan bedrijven met een opgravingsvergunning: www.opgravingsbedrijven.nl

Wat levert het op?

Archeologisch onderzoek levert kennis op over de geschiedenis van de gemeente. Heel veel is nog onbekend. Onderzoek van sporen of voorwerpen in ongeroerde lagen van de bodem levert informatie op over leefwijze, wonen, rituelen etc. door de tijd heen. Deze kennis, samen met monumenten, architectuur en landschapshistorie geeft een impuls aan de beleving en identiteit, het eigene van een bepaald gebied. In Oost Gelre kunt u bij diverse organisaties terecht voor cultuurhistorische informatie. De adressen vindt u in de digitale gemeentegids.

Archeologische monumentenzorg in de gemeente Oost Gelre

Hieronder staan documenten over Archeologische monumentenzorg in de gemeente Oost Gelre. Een aantal kunt u downloaden. Bij de kaarten is dit niet mogelijk.
Hebt u vragen over een kaart? Neem dan contact op met Peter Ballast via het algemene telefoonnummer 0544 - 39 35 35 of via de mail: p.ballast@oostgelre.nl. Hij kan u de kaart(en) ook mailen.

Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving (pdf – 5,3 Mb)
Deel 1: Startnota archeologische monumentenzorg (pdf – 540 kB)
Deel 2: Toelichting op de archeologische kaarten (pdf – 408 kB)
Bijlagen 1 t/m 5 (pdf – 942 kB)
Bijlage 6 (pdf – 120kB)

Kaarten

  • Archeologische landschappenkaart – blad 1
  • Archeologische landschappenkaart – blad 2
  • Archeologische beleidskaart – blad 1
  • Archeologische beleidskaart – blad 2
  • Stadskernkaarten Groenlo en Lichtenvoorde
  • Hoogtekaart

 

Waar kan ik terecht?

U kunt bij de gemeente vragen of in uw geval verplicht archeologisch onderzoek geldt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 - 393535.