Planschade

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan of omgevingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Krijgt een gebied door een bestemmingsplan of omgevingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld doordat uw onderneming minder inkomsten heeft of omdat uw woning of pand minder waard wordt. Is dit bij u het geval? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de geleden planschade.

Wat kost het?

De aanvrager  van een planschadevergoeding betaalt een bedrag van € 500. Wordt er op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief besloten? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Hoe werkt het?

 • In de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Oost Gelreexterne-link-icoon is bepaald welke stappen binnen welke termijn doorlopen worden bij een verzoek om planschade.
 • U kunt het aanvraagformulier (zie hieronder) ook downloaden, invullen en opsturen.
 • Hebben wij het aanvraagformulier ontvangen? Dan, vragen we de aanvrager om binnen de gestelde termijn € 500 over te maken. Als dit bedrag niet op tijd wordt betaald, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Is de aanvraag om planschadevergoeding in behandeling genomen? Dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen  de ‘oude' en de ‘nieuwe' planologische situatie. Uit deze vergelijking zijn twee conclusies mogelijk.
 1. Er is sprake van planschade:
  Blijkt uit de vergelijking dat er een nadeliger planologische situatie is ontstaan? Dan wordt bepaald in hoeverre er sprake is van waardevermindering. En wordt bepaald in hoeverre het schadebedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast zal de betaalde €500 terug worden gegeven.
 2. Er is geen sprake van planschade:
  Blijkt uit de vergelijking dat er geen nadeliger planologische situatie is ontstaan? Dan wordt  de aanvraag om planschadevergoeding afgewezen.  En wordt er geen vergoeding gegeven. In dit geval zal de al betaalde €500 ook niet terug worden gegeven.

Wat u verder moet weten

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van de betreffende woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u geen verzoek tot planschadevergoeding indienen.
 • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
 • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
 • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht.
 • De schade is niet al op andere wijze vergoed.
 • Wij ontvangen uw aanvraag binnen 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie via (0544) 39 35 35.