Nota van wijzigingen Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2

Het ontwerp Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 heeft samen met het beeldkwaliteitsplan voor een ieder ter inzage gelegen van 19 juni 2020 tot 31 juli 2020. Er zijn geen zienswijzen ingekomen van inwoners. Daarnaast is het ruimtelijk beoordelingskader toegezonden aan de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, VNOG en Tennet. Van deze vier instanties hebben we een reactie ontvangen. De reacties zijn hieronder beschreven en daarnaast is aangegeven welke aanpassing is gedaan. Ook zijn nog enkele ambtshalve aanpassingen gedaan. Ook die zijn hieronder beschreven.

Waterschap Rijn en IJssel

Reactie 1:

Het plan bestaat uit i toelichting met daarin in paragraaf 5.9 het onderdeel water. Daarnaast zijn er twee voor water relevante bijlagen bij de toelichting: bijlage 7 en 8. In paragraaf 5.9 staat een korte samenvatting van hetgeen in de bijlagen staat. Voor ons is de samenvatting op een aantal punten iets te kort. Wij willen u vragen hier ook de uitgangspunten te noemen: hoeveel waterberging wordt er gerealiseerd? Dit staat nu alleen in de bijlage 7 paragraaf 5.4.3 bergingseisen.

Aanpassing 1:

De gevraagde aanvulling met betrekking tot de bergingseisen is in paragraaf 5.9 van de toelichting opgenomen.

Reactie 2:

Daarbij hebben wij moeten constateren dat de bijlage inmiddels 8 jaar oud is (uit 2012). De tijd heeft niet stil gestaan en klimaatverandering is aan de orde van de dag. Daarmee is het aspect wateroverlast zeker actueel. Door het verstrijken van de tijd zijn de statistieken gewijzigd (mede onder invloed van klimaatverandering). Bij de T100+10% bui zoals onder andere benoemd in paragraaf 5.4.3 in bijlage 7- gaan we nu niet meer uit van een bui van 74 mm maar van 80mm. Gezien de berekeningen zoals opgenomen in de bijlage is dit voor het plan geen probleem. De retenties hebben een overcapaciteit, waarmee ook voldaan wordt bij 80 mm i.p.v. 74 mm. Het lijkt ons wel goed om in het document het juiste actuele uitgangspunt op te nemen. Wat ons betreft ook akkoord als hiervoor bijlage 7 niet aangepast wordt, maar dit beschreven wordt in de toelichting paragraaf 5.9. Als daar de berging beschreven wordt, kan daar benoemd worden dat T100+10% nu 80 mm betreft, en dat hieraan voldaan wordt.

Aanpassing 2:

In paragraaf 5.9 is aangegeven dat de eis inmiddels 80 mm bedraagt en dat hieraan voldaan zal worden.

Tennet

Reactie 1:

Par. 2.2: onduidelijk welke toekomstige wetswijziging wordt bedoeld.

Aanpassing 1:

Dit betreft een verouderde tekst. De passage is geschrapt.

Reactie 2:

Par. 3.3 Functies: verzoek om uitsluiting van BRZO bedrijven met explosiegevoelige stoffen en/of brandbare materialen, dit i.v.m. leveringszekerheid ingeval van een brand of calamiteit.

Aanpassing 2: 

Na overleg met Tennet worden deze bedrijven niet per definitie uitgesloten, wel zijn toetsingsregels opgenomen om ervoor te zorgen dat bij voorgenomen vestiging (of afwijking) Tennet altijd om advies moet worden gevraagd (en uiteraard VNOG, zie verderop). Zie Artikel 3.4.c.2 en 3.5.1.c/d

Reactie 3:

Verzoek om in de regels op te nemen dat niet mag worden gebouwd in belemmerende strook zonder advies van Tennet. De thans opgenomen regels inzake magneetvelden hebben in de ogen van Tennet geen toegevoegde waarde. Verzocht wordt de huidige dubbelbestemming te vervangen voor een juistere tekst.

Aanpassing 3:

De dubbelbestemming Leiding Hoogspanningsleiding is gewijzigd, waarbij aangesloten wordt op de voorgestelde regels van Tennet. Het opnemen van de regels in zake magneetveldzones in de toelichting heeft (dan) geen toegevoegde waarde meer, net als de als de regels voor afwijken van de bouwregels en de gebruiksregels. Deze regels zijn geschrapt.

Reactie 4:

De ontsluitingsweg aan de zuidwestzijde raakt hoogspanningsmast #40. Het verzoek is om hierover tot nadere afstemming te komen met Tennet.

Aanpassing 4:

De gevraagde afstemming kan via de toetsingsregels worden 'afgedwongen' door middel van het aanlegvergunningstelsel in Art. 8 (aanleg wegen is aanlegvergunning plichtig en advies plichtig). Daarnaast zal de Gebiedsonderneming uiteraard op de hoogte worden gesteld van dit specifieke verzoek en de aangegeven contactpersoon.

Provincie Gelderland

Reactie 1: 

Ontwikkeling moet passen in het RPW Achterhoek en ook biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie en circulair bouwen moet worden meegenomen.

Aanpassing 1:

Er was sprake van een verschrijving met betrekking tot het RPW welke is gecorrigeerd. Ook is paragraaf 3.2.2 ingekort en wordt hier verwezen naar de aangevulde / gecorrigeerde paragraaf 4.3.2. Paragraaf 3.2.4 voorzien van een aanvulling. Daarnaast is de uitwerking uitvoeringsafspraken RPW.

Reactie 2:

Provincie wijst op het vergroenen van bedrijventerreinen. GelderlandbestandenNatuur/ DOC_Brochure_Hoe_vergroenen_we_bedrijventerreinen .pdfexterne-link-icoon

Aanpassing 2 :

In par. 3.6 wordt naar deze brochure verwezen.

Reactie 3:

GS heeft op 12 november 2019 het RPW regio Achterhoek 2019-2023 vastgesteld (vaststellingsbrief met zaaknummer 2019-012873). Naar aanleiding hiervan is de Achterhoek zelf met een herijkingsvoorstel (zie bijlage) gekomen. Het verwerken van duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Voor de uitbreiding of aanleg van nieuwe bedrijventerreinen betekent dit concreet het volgende:

  • Het benutten van daken voor zonnepanelen
  • Gasloos bouwen (tenzij noodzakelijk voor het productieproces);
  • Uitwisseling restwarmte, elektriciteit en grondstoffen binnen het terrein en de directe omgeving;
  • Het reserveren van ruimte voor bijvoorbeeld (elektrische) oplaadpunten, waterstof tanken, batterij/voorzieningen t.b.v. opslaan elektriciteit;
  • het opstellen van een materialenpaspoort voor gebouwen; voldoende waterberging, natuur inclusief bouwen en het vergroenen van de openbare ruimte waardoor samen een goede groene structuur en aantrekkelijkere omgeving ontstaat;
  • parkmanagement of een andere vorm van organisatiegraad.

We spreken af dat we ontwikkelplannen vroegtijdig met de provincie doorspreken om op grond daarvan tot een goede invulling komen.

Zo staat het er in en dit is een opdracht aan de Achterhoekse gemeenten, maar ook aan de ondernemers, immers VNO-NCW hebben medeondertekend. VNO-NCW zeggen zelf dat je als je waardevast wil ontwikkelen dat alleen maar toekomstbestendig kan, met in achtneming van bovenstaande punten.

Advies:

Het advies is dit regionale herijkingsvoorstel mee te nemen in de ruimtelijk afwegingskader voor de ontwikkeling Laarberg Central 2 zoals dat nu voorligt. Dit om te voorkomen dat toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen iets van de overheid blijft. Het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Aanpassing 3: 

De voorgestelde tekst inzake de herijking is integraal opgenomen in par. 4.3.2. Per individueel plan wordt een procedure doorlopen waarbij wordt getoetst aan de genoemde punten en de plannen worden besproken met de provincie.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Reactie 1:

Het eerder gegeven advies is in voldoende mate verwerkt in het Ruimtelijke beoordelingskader.

Aanpassing 1:

Niettemin is in de betreffende regels inzake toelating Bevi / Brzo-bedrijven (Art. 3) expliciet gemaakt dat een advies van de VNOG vereist is.

Reactie 2:

Verzocht wordt om inzake advisering bluswater, bereikbaarheid en zelfredzaamheid t.z.t. contact op te nemen met de VNOG.

Aanpassing 2:

Dit verzoek zal, inclusief naam contactpersoon, aan de gebiedsonderneming worden doorgegeven.

Reactie 3:

Geadviseerd wordt om inzake gewijzigde gezondheidsaspecten (o.a. geluid, lucht etc.) de GGD Noord- en Oost Gelderland te betrekken. Dat kan eventueel via de VNOG.

Aanpassing 3:

Dit advies zal aan de gebiedsonderneming worden doorgegeven.

Ambtshalve wijzigingen (gemeente Oost Gelre)

  • Enkele kleine tekstuele wijzigingen
  • De aanduiding voor het antenneveld miste nog op de verbeelding en in de regels. Deze is toegevoegd.