Nieuwbouw De Molenberg - Aanpassen vestinggracht

De gebiedsontwikkeling De Molenberg omvat de sloop en nieuwbouw van de gebouwen van het woonzorgcentrum van Marga Klompé en mogelijke nieuwbouw van wooneenheden voor Sius en De Woonplaats. Tegelijkertijd met deze sloop- en bouwplannen wil de gemeente de openbare ruimte van de Ziekenhuisstraat en langs de gracht verbeteren. Zo willen we langs de gracht gedeeltelijk de oude vestingwal herstellen.

Meer informatie over de nieuwbouw van De Molenberg staat op de website van Marga Klompéexterne-link-icoon.

Programma Stad Groenlo

De gebiedsontwikkeling De Molenberg komt voort uit het Programma Stad Groenloexterne-link-icoon 2012-2027. In dat Programma hebben we een aantal belangrijke onderwerpen benoemd, waaraan ontwikkelingen in de stad Groenlo moeten voldoen.

Leefbaarheid en openbare voorzieningen

Voor de leefbaarheid en openbare voorzieningen gebruiken we de mooie groene singel en gracht nu onvoldoende. Huisvesting van ouderen krijgt extra aandacht. Betaalbare woningen voor ouderen en een goede combinatie van wonen en zorg in het centrum van Groenlo zorgen ervoor dat het ook aan het einde van je carrière goed toeven is in Groenlo.

De unieke historie van Groenlo willen we zichtbaar en beleefbaar maken. 

Wonen en welzijn

Vanuit pijler 2 ‘leefbaarheid en werkgelegenheid’ uit Programma Stad Groenlo willen we een goed woon- en welzijnsklimaat hebben. Hier vallen in ieder geval de (gezondheids-)zorg en het verenigingsleven onder. Ook comfortabel wonen voor ouderen met zorg hoort daar bij:

  • het realiseren van goede woningen waar we wonen en zorg kunnen combineren. Deze woningen realiseren wij zo veel mogelijk binnen of aan de gracht. Voorzieningen zijn op loopafstand, in het centrum bereikbaar.
  • De gemeente staat op deze locaties in beginsel positief tegenover plannen van aanbieders van woningen met zorg. De zorgaanbieder zorgt voor de realisatie van de woonvoorziening en regelt de gevraagde en benodigde zorg.

Historisch beeld en openbare ruimte

Pijler 3 in het Programma ‘historische beeldkwaliteit en openbare ruimte’ maakt dat we de beleving van de vesting willen versterken door de overgang van buiten de vesting naar binnen de vesting te benadrukken. Die overgang ligt bij de gracht. In de huidige situatie is dat vaak nauwelijks herkenbaar. Door het aanbrengen van duidelijke accenten op die plaatsen, wordt de vesting meer herkenbaar.

Cultuur en vrije tijd

Vanuit pijler 4 ‘vrijetijdseconomie en cultuur’ gaan we aan de slag met de beleving op en rond de gracht. We maken bijvoorbeeld een cultuurrondje in de vesting.

Samenwerking

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2021 € 100.000 krediet voor het voorbereiden van de plannen beschikbaar gesteld. Daarna tekenden Marga Klompé en de gemeente op 15 juli 2021 de intentieovereenkomst voor samenwerking vanuit de gezamenlijke ambities voor het gebied.

Op 11 januari 2022 stelde de raad al een krediet voor de gemeentelijke investeringen in het openbaar gebied beschikbaar (€ 1,2 miljoen).

Stedenbouwkundig model

MTD Landschapsarchitecten heeft in juni 2022 het ‘Landschappelijke en stedenbouwkundig model’ opgeleverd. Dit was vooral een studie naar een mogelijk aantal wooneenheden en hoe die in het gebied passen. Zowel de direct omwonenden van De Molenberg als de gemeenteraad zijn in juni 2022 over dit model bijgepraat.

Beeldkwaliteitsplan

Op basis van het stedenbouwkundig model van MTD uit 2022 is IAA Architecten in 2023 gestart met het beeldkwaliteitsplan, afgekort als BKP. 

In BKP De Molenberg staat hoe de gebouwen eruit moeten zien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Het is een aanvulling op de welstandsnota. De welstandscommissie toetst straks de bouwplannen aan het BKP. 

Nog geen definitieve plannen

Het BKP is niet het definitieve plan voor De Molenberg. Met het BKP maken we samen met Marga Klompé het stedenbouwkundig plan. Daarna werken we samen dat plan uit naar het ontwerp van de gebouwen (Marga Klompé) en de openbare ruimte (gemeente). 

De opmaat naar het BKP is in juli 2023 met de direct omwonenden en gemeenteraad besproken. De gemeenteraad is daarna nog in oktober 2023 en april 2024 over de plannen en het proces bijgepraat.

Andere belanghebbenden zoals de Bomenwacht Groenlo, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Waterschap en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap zijn op diverse momenten geïnformeerd.

Het ontwerp-BKP heeft tot en met 4 april 2024 ter inzage gelegen voor reacties (zienswijzen). Er zijn 12 reacties ingediend. Deze behandelt de gemeente en beantwoorden we in een ‘nota zienswijzen’. Iedereen die een reactie (zienswijze) heeft ingediend, krijgt daarover bericht.

De verwachting is dat de gemeenteraad op 2 juli 2024 een besluit neemt over vaststelling van het BKP De Molenberg.