default iconLocatie Eschpark / FCCL

Op 15 februari 2022 heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de locatie Eschpark. Het ontwerpbestemmingsplan is zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Er zijn drie zienswijzen binnengekomen. De reactie op de drie zienswijzen is nog niet definitief. Er komen nog een paar geluidsadviezen binnen. De FCCL werkt naar een definitief ontwerp van de BMX-baan toe. Er zijn verschillende keuzes te maken in relatie tot het budget. Op woensdagavond 29 juni zijn verschillende scenario’s besproken met de vereniging. De voorlopige planning is om in september of oktober het voorstel bij de gemeenteraad voor te leggen. We streven ernaar om in één keer het vaststellen van het bestemmingsplan en het aanvragen van krediet voor de realisatie omgeving en BMX baan voor te leggen zodat de gemeenteraad daar een besluit over kan nemen. Het meest recente ontwerp van de BMX baan op locatie Eschpark vindt u hieronder onder Documenten.

Ontwerp

De Fietscross Club Lichtenvoorde (FCCL) heeft in samenwerking met de architect een voorlopig ontwerp ontwikkeld. Dit ontwerp is besproken met de klankbordgroep. Verschillende bezwaren zijn besproken en er is in het ontwerp zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarnaast is ook rekening gehouden met resultaten van onderzoeken.

Informatie

Hieronder staan de documenten aan de betrekking hebben op dit plan. Onder andere het ontwerp, de Locatiestudie, de Planstudie Eschpark en een link naar een 3D-impressie. Deze 3D-impressie geeft een beeld van de mogelijkheden voor de BMX-baan. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt en verfijnd richting een bestemmingsplan.

Vragen?

Neem dan contact op met Michiel Krabbenborg via m.krabbenborg@oostgelre.nl of (0544) 39 35 35.