Leerplicht, vrijstelling van onderwijs

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Daarna geldt tot het 18e jaar de kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u vrijstelling of (extra) verlof aanvragen en hoeft uw kind niet naar school.

Recht op ontwikkeling

Alle kinderen en jongeren hebben recht op ontwikkeling. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om onderwijs te volgen.  Ouder(s) zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Soms kunnen kinderen niet naar school. Kijk dan of u in aanmerking komt voor vrijstelling van schoolinschrijving.

Vier redenen voor een beroep op vrijstelling van schoolinschrijving

1. Bij lichamelijke of psychische klachten

  • Soms is passende ondersteuning niet mogelijk in de school.Vandaar dat u een beroep op vrijstelling doet. De gemeente en de school/zorginstellingen zorgen dan samen voor een integrale aanpak. Bij het beroep op deze vrijstelling moet een onafhankelijk arts verklaren wat de reden is dat de school en/of een instelling niet bezocht kan worden. De gemeente vraagt daarom advies aan het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek externe-link-icoon(basisonderwijs) en Samenwerkingsverband Slinge-Berkelexterne-link-icoon (voorgezet onderwijs). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek zijn een onafhankelijke jeugdarts van de GGD en orthopedagogen uit het onderwijs aanwezig. Zij kijken mee of onderwijs op geen enkele wijze mogelijk is.

2. Bij levensovertuiging

  • U vindt geen school in uw buurt die past bij uw manier van leven, uw denken of geloof. Dan kunt u een beroep op vrijstelling ‘vanwege richtingsbedenking’ doen. Voor deze vrijstelling moet u een schriftelijke toelichting geven aan de gemeente. Na het indienen van uw beroep sturen wij u hiervoor een formulier toe.

3. Bij verblijf in het buitenland

  • Woont u in Nederland, maar gaat uw kind in het buitenland naar school? Dan doet u een beroep op vrijstelling voor inschrijving bij een Nederlandse school. Dit moet u ieder jaar opnieuw doen. U hebt voor de vrijstelling een schoolverklaring nodig. De schoolverklaring wordt gegeven door de buitenlandse school. In de verklaring staat dat uw kind op die school staat ingeschreven. De verklaring gaat over het schooljaar waarvoor u vrijstelling vraagt. De leerplichtambtenaar controleert of uw kind naar die school gaat. Het formulier inschrijving buitenland krijgt u na de aanvraag toegestuurd.
  • Let op!
    Is uw kind langer dan 8 maanden in een jaar in het buitenland?
    Dan moet u dat doorgeven aan de gemeente waar u woont.

4. Bij een trekkend bestaan

Er zijn ouders die voor hun beroep rondreizen. U leidt dan een trekkend bestaan. Dan kan uw kind soms een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bij uw beroep op vrijstelling dient u bij te voegen een verklaring van trekkend bestaan als kermisexploitant of als circusmedewerker in de maanden maart tot en met oktober waarbij de jongere u vergezelt.

Aanvragen

Om voor vrijstelling van de inschrijvingsplicht in aanmerking te komen dienen ouder(s)/verzorger(s) het formulier en verklaring in vóór 1 juli of zo spoedig mogelijk na een verhuizing naar een andere gemeente.

De leerplichtambtenaar zal vervolgens toetsen of de aanvraag aan de voorwaarden van de Leerplichtwetexterne-link-icoon voldoet, neemt een besluit en koppelt terug aan ouder(s)/verzorger(s) of zij worden vrijgesteld van de verplichting het kind of de jongere bij een (Nederlandse) school in te schrijven.

U kunt gebruik maken van het formulier in pdfexterne-link-icoon voor het beroep op de vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Daarnaast kunt u bovenaan deze pagina de aanvraag doen via DigiD of eHerkenning.

Vragen?

Voor vragen en/of informatie over leer- en kwalificatieplicht voor kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van Oost Gelre, Judith Spekschoor, e-mail: j.spekschoor@oostgelre.nl of via telefoonnummer (06) 43 15 26 57.

Voor vragen en/of informatie over leer- en kwalificatieplicht voor jongeren in het MBO of jongeren die ouder zijn dan 18 jaar kunt u terecht op de website Leren Werktexterne-link-icoon