Woningbouw Lichtenvoorde en Groenlo

Oost Gelre zet sterk in op wonen. Want er is ruimte om te bouwen. We willen de woningbouw een impuls geven. Het gaat niet om de aantallen, maar om de behoefte én de kwaliteit. Daarom is de Menukaart Wonen opgesteld. Heeft u woningbouwplannen in Lichtenvoorde of Groenlo? Lever dan een principeverzoek in.

Wat u moet weten

Woningbouwplannen in de bebouwde kom van Lichtenvoorde en Groenlo worden getoetst aan de Menukaart Wonen

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre de ‘Menukaart Wonen Lichtenvoorde en Groenlo’ vastgesteld. De menukaart is bedoeld als beleidsinstrument voor de gemeente Oost Gelre. Het zorgt ervoor dat keuzes gewogen en transparant gemaakt worden. Het geeft marktpartijen goed inzicht in de keuzes die gemaakt worden.

Hoe werkt het?

 1. Lever een principeverzoek Menukaart Wonen in bij de gemeente
 2. Binnen 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging.
 3. De gemeente bespreekt het principeverzoek en informeert u schriftelijk of telefonisch over de uitkomst van dit overleg.
 4. Het college van burgemeester en wethouders neemt een principebesluit.
 5. U krijgt een brief met het principebesluit. In deze brief staat welke onderzoeken en informatie u moet aanleveren om een procedure te starten en welke procedure en kosten daarbij horen. U ontvangt ook de factuur van het in behandeling nemen van het principeverzoek.

Wat heeft u nodig?

Om een goede beoordeling van de ingediende plannen te kunnen maken moeten daarnaast de volgende gegevens worden overgelegd:

 • een plantoelichting die ingaat op de ingrediënten van de menukaart;
 • situatietekening met de directe omgeving van de huidige en de nieuwe situatie (op schaal, 1 op 500). Uit de situatietekening blijkt waar de woningen gesitueerd worden, parkeren, groen, etc.;
 • mocht er sprake zijn van hergebruik van bestaande panden, dan wordt duidelijk hoe het pand hergebruikt gaat worden;
 • gevelaanzichten van de huidige situatie en de nieuwe situatie;
 • financiële onderbouwing van het plan (haalbaarheid) en de beoogde realisatietermijn.

De principeverzoeken gaan vaak om een afwijkingsvergunning en/of herziening van het bestemmingsplan. Het is vaak niet mogelijk om direct alle benodigde onderzoeken (zoals bodem, geluid, flora en fauna) aan te leveren. Na beoordeling van de ingediende aanvragen worden de aanvullende onderzoeken gevraagd. Dit voorkomt ook dat aanvragers in een relatief vroeg stadium onnodige kosten moeten maken.

Beoordeling principeverzoeken

De bouwlocatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. de locatie ligt in het historische centrumgebied of gemengd woongebied;
 2. de locatie heeft een bedrijfs-, horeca-, winkel- of maatschappelijke (of vergelijkbaar) bestemming;
 3. de locatie beschikt over aanwezige legale bebouwing.

In de Menukaart Wonen maken we onderscheid tussen twee ontwikkelingen:

 1. inbreidingslocaties;
 2. herbestemming (winkel)panden.

Principeverzoeken worden beoordeeld aan de hand van de 11 ingrediënten zoals beschreven in de Menukaart Wonen. Voor elk ingrediënt wordt de score bepaald met een 1 (onvoldoende) tot en met 5 (zeer goed). Op basis van de kwalitatieve criteria worden de individuele kwaliteiten van een woonplan in beeld gebracht. Dit gebeurt middels een integrale afweging waarbij verschillende vakdisciplines de kwaliteiten van de bouwplannen in beeld brengen. De uitkomsten van de kwaliteitsscores geven een goede indruk van de individuele kwaliteiten van een woonplan. In totaal kunnen er maximaal 55 punten behaald worden. Waarbij elke ster 11 punten waard is.

 • De projecten die 4 of 5 sterren scoren zijn de zeer wenselijk projecten.
 • De projecten die 3 punten scoren zitten op het kantelpunt. Het hangt dan sterk af van de kwantitatieve ruimte of deze doorgang kunnen vinden. De meeste prioriteit ligt in ieder geval bij de 4 of 5 sterren locaties. 
 • De projecten die 1 of 2 ster scoren voldoen niet. Met de initiatiefnemers kan gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om het plan op positieve wijze aan te passen.

Dit leidt tot een viertal richtingen:

 1. plannen die beschikken over veel kwaliteit, waar veel behoefte naar is;
 2. plannen die over onvoldoende kwaliteit beschikken, waar veel behoefte naar is;
 3. plannen die beschikken over veel kwaliteit, waar weinig behoefte naar is;
 4. plannen die over onvoldoende kwaliteit beschikken, waar weinig behoefte naar is;

Status principeverzoeken

De ingediende verzoeken worden behandeld als een principeverzoek. Dit betekent dat het college een principestandpunt inneemt. Afhankelijk van de vervolgprocedure is het college bevoegd (kleinere afwijkingen) of de gemeenteraad. Een principe medewerking betekent niet dat er definitieve zekerheid bestaat over realisatie bouwplan. Uiteindelijk moet in een planologische procedure en uit de aan te leveren onderzoeken blijken of er voldaan kan worden aan wet- en regelgeving. Op basis daarvan zal definitieve besluitvorming plaatsvinden door college/raad.

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een principebesluit bedraagt € 599,75 (tarief/tarieven 2022). Indien een principebesluit leidt tot een planologische procedure, dan worden deze legeskosten in mindering gebracht op de legeskosten voor de ruimtelijke procedure.

Wat u verder moet weten

Doet u liever een schriftelijk principeverzoek. Dan kunt u gebruik maken van het formulier in pdf.