Waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond opnieuw vast. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar via de post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Ook staat er het bedrag wat u aan onroerendezaakbelasting (OZB) moet betalen. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd. Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag.

Taxatieverslagen met de WOZ-waarde vanaf 2018 kunt u inzien via Mijn Overheid.
Staat het pand op naam van een bedrijf, dan kunt u niet met DigiD inloggen. U kunt een taxatieverslag per e-mail aanvragen via belastingen@oostgelre.nl.

Wat u moet weten

WOZ-tijdvak

De WOZ-waarde geldt voor een tijdvak van één jaar. We stellen de waarde van onroerende zaken namelijk elk jaar opnieuw vast. Het WOZ-tijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit is gelijk aan het belastingjaar.

Waardepeildatum

De gemeente moet over voldoende marktgegevens beschikken om een doelmatige uitvoering van de waardebepaling te kunnen doen. Daarom vinden taxaties plaats op basis van een waardepeildatum.
De waardepeildatum is 1 januari en ligt een jaar voor het begin van het WOZ-tijdvak. Dit betekent dat de WOZ-waarde de prijs is die uw woning/pand op zou brengen als het op de waardepeildatum verkocht was.

Toestandsdatum

De waarde van uw woning, pand of stuk grond kan veranderen. Dat kan door nieuwbouw, verbouwing of afbraak. Wanneer u na de waardepeildatum iets heeft veranderd/verbouwd dan bepaalt de gemeente de WOZ-waarde naar 1 januari van het belastingjaar (toestandsdatum). We bepalen de waarde van een woning, pand of perceel met de marktprijzen van vergelijkbare panden rond de waardepeildatum.

WOZ-beschikking

Een WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente waarmee de waarde van een woning/pand wordt vastgesteld. Deze beschikking maakt onderdeel uit van het aanslagbiljet.
De gemeente combineert de WOZ-beschikking met een aantal van de gemeentelijke belastingen.

Wanneer u in de loop van het jaar eigenaar wordt van een woning en u wilt de WOZ-waarde weten, kunt u een WOZ-beschikking opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar belastingen@oostgelre.nl.

Totstandkoming en wijziging van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de prijs die uw woning/pand na een goede voorbereiding en tijdens een eerlijk verkooptraject zou opbrengen als het verkocht was op de waardepeildatum. Deze verkoopwaarde heeft de gemeente bepaald op basis van nauwkeurig onderzoek onder vergelijkbare panden als het pand waarvan u gebruik maakt. We mogen daarbij volgens de wet niet kijken naar zaken als verhuur, erfpacht of hypotheek. Wij moeten er gewoon van uitgaan dat het pand direct van eigenaar kan wisselen.

De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Een tussentijdse verandering, stijging of daling leidt dus niet tot een wijziging van de WOZ-waarde. De gemeente moet ook voor panden in aanbouw een WOZ-waarde vaststellen. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met de waarde van de grond en hoe ver het pand al gereed is op 1 januari van het belastingjaar.
U kunt de WOZ-waarde van woningen opzoeken via het WOZ-waardeloket.nl.

De belanghebbende

Belanghebbenden zijn met name de eigenaren van onroerende zaken. Voor eigenaren is de beschikking van belang voor de onroerende zaakbelastingen van de gemeente Oost Gelre en ook van belang voor de belastingen van de Rijksbelastingdienst en Waterschappen.
Bij de aanwijzing van de belanghebbende en daarmee tevens de belastingplichtige is uitsluitend de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar van belang. Met veranderingen na die datum, zoals verkoop of verhuizing, wordt dus in dat jaar geen rekening gehouden. Het heeft in die situatie dan ook geen zin om bezwaar aan te tekenen.
Soms heeft een pand meerdere belanghebbenden, dus meerdere eigenaren. In dat geval worden de kennisgeving en de aanslag opgelegd en verzonden aan één van hen. Dat gebeurt niet lukraak, maar volgens een volgorde die in beleidsregels is vastgelegd.

De Waarderingskamer

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan, dat is ingesteld op grond van de Wet WOZ. De Waarderingskamer heeft onder meer als taak het toezicht houden op de uitvoering van de Wet WOZ door de gemeenten. Het toezicht richt zich zowel op de belangen van de belastingplichtigen als op die van medegebruikers van de waardegegevens, de Rijksbelastingdienst en waterschappen. Zie voor meer informatie: www.waarderingskamer.nl.

De Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert de WOZ-waarde voor de berekening van het eigenwoningforfait. Op basis van de waarde voor de eigen woning wordt een bedrag bepaald dat bij het inkomen moet worden opgeteld. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Voor de aangifte inkomstenbelasting moet u uitgaan van de WOZ-waarde in het belastingjaar met hetzelfde WOZ-tijdvak.

Als de WOZ-waarde door een bezwaar verandert dan wordt de Belastingdienst hierover geïnformeerd.

De waterschapsbelastingen

GBLT is de belastingsamenwerking Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. GBLT regelt de belastingen voor een vijftal waterschappen waaronder Rijn en IJssel. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de watersysteemheffing gebouwd. Deze wordt geheven van de eigenaren van woningen of gebouwen. Uw waterschap zorgt dat u droge voeten houdt en schoon water. Bijvoorbeeld door onderhoud aan de dijken en het schoonmaken van rioolwater. De gemeente levert de waardegegevens aan het waterschap. Wanneer de waarde van een object door een bezwaar wijzigt dan wordt het waterschap geïnformeerd over de nieuw vastgestelde WOZ-waarde.

Vragen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde en/of heeft u vragen hierover?

Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer (0544) 39 35 60. U wordt dan zo nodig doorverbonden met het expertteam van taxateurs van de gemeentebelastingen. Zij kunnen u nadere uitleg geven over de totstandkoming van de WOZ-waarde.
Ook voor inhoudelijke vragen over het taxatieverslag kunt u bij hen terecht.

Wilt u vervolgens alsnog officieel bezwaar maken?

Dat kan binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet/beschikking. Meer informatie leest u bij Bezwaarschrift Wet WOZ.