Locaties huisvesting vergunninghouders

Klankbordgroep vluchtelingenopvang brengt advies uit over locaties |
Wij hebben eerder een oproep aan onze inwoners gedaan om locaties aan te leveren voor de huisvesting van vergunninghouders. Die oproep heeft geleid tot een lijst met mogelijke locaties. De Klankbordgroep vluchtelingenopvang gaat binnenkort deze lijst bespreken en een advies uitbrengen aan het college van B&W. De totaallijst is inmiddels vervangen door het besluit van het college.

Een duidelijk voorbehoud

Op de lijst staan locaties die door gemeente, woningcorporatie of particulieren zijn aangedragen. Dat ze zijn aangedragen zegt nog niets over de haalbaarheid van een locatie. Het is dus absoluut nog niet gezegd dat in een pand op de lijst ook daadwerkelijk vergunninghouders (tijdelijk) gehuisvest worden.

Immers eerst bespreekt de klankbordgroep de locaties. Daarna neemt het college van B&W een besluit over de lijst. Pas daarna gaan we onderzoek doen naar de haalbaarheid van een locatie. Daar betrekken we ook de omwonenden bij.

Van totaallijst naar kansrijke locaties

De lijst bevat een aantal panden die aangedragen zijn. Het zijn voornamelijk panden en locaties die anders zijn dan reguliere woningen. Het ene pand is kansrijker dan het andere. De klankbordgroep gaat daar een advies over geven. Ze kijkt daarbij naar zaken als de ligging van het pand, de omgeving en naar wat de beste voorwaarden zijn om de locatie voor (tijdelijke) huisvesting in te zetten. Ook een goede integratie en begeleiding is daar een onderdeel van. 

Van advies naar uitvoering

De lijst zal een aantal kansrijke locaties opleveren. Locaties waar we verder kunnen met het onderzoek naar de haalbaarheid. Bij de locaties waar we direct mee aan de slag willen zullen we ook de buurtbewoners betrekken.

Het zal wellicht opvallen dat de voormalige Rabobank, de naastgelegen villa en het voormalige postkantoor niet op de lijst staan. Die zijn nu nog in gebruik bij de gemeente. De verkoop van deze panden is onderdeel van de financiering van de verbouwing van het gemeentehuis. Daarom staan ze nu niet op de lijst.

Informatie en ideeën

De vraag om locaties houdt natuurlijk niet op bij de lijst die we nu hebben. Ook in de toekomst blijft huisvesting van vergunninghouders een aandachtspunt. Heeft u een idee of locatie voor de huisvesting van vergunninghouders? Dan kunt u die melden bij het aanspreekpunt vluchtelingenopvang Brandt Keegstra. Via de mail naar vluchtelingen@oostgelre.nl of telefonisch naar (0544) 39 35 52. Ook met vragen kunt u bij hem terecht. 

De lijst met mogelijke locaties is vervangen door het besluit van het college. Deze vindt u op de pagina Vluchtelingopvang.

________________________________________________

Vergunninghouders

Vergunninghouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. Hun asielaanvraag is erkend en ze mogen in ieder geval 5 jaar in Nederland blijven. Ze hebben recht op een woning. Oost Gelre huisvest al jaren vergunninghouders in sociale huurwoningen. Dit jaar moeten we 91 vergunninghouders huisvesten. Dat lukt niet meer met alleen sociale huurwoningen.

Daarom kijken we ook naar andere panden die (tijdelijk) geschikt te maken zijn. Zoals woningen van particulieren, kantoorpanden of panden van de gemeente.

Noodopvang / satelliet-AZC

Begin dit jaar heeft Oost Gelre aangeboden om maximaal 200 vluchtelingen op te vangen in een noodopvang of satelliet-AZC voor een periode van maximaal 5 jaar. De voorkeurslocatie daarvoor is het pand Eschpark 5-7.

Op dit moment is niet bekend of het COA daar gebruik van zal maken. Dat heeft te maken met de toestroom van vluchtelingen op dit moment. De verwachting is dat er in de loop van september meer duidelijkheid komt over de locaties die het COA wil inzetten voor de opvang.