Beperkt aantal locaties nog in beeld voor huisvesting nieuwkomers

Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad voorstellen om een beperkt aantal ‘alternatieve’ locaties in beeld te houden voor de huisvesting van nieuwkomers. Ook wil het college het aanbod aan het COA voor de opvang van maximaal 200 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar in stand houden. Het COA maakt op dit moment overigens geen gebruik van dit aanbod.

Geen noodopvang/aanvullende opvang

Begin 2016 heeft de gemeenteraad besloten om maximaal 200 vluchtelingen op te vangen voor een periode van maximaal 5 jaar in een noodopvang of aanvullende opvang (satelliet-AZC). Met behulp van de klankbordgroep is toen een lijst opgesteld met locaties die geschikt zijn voor een dergelijke opvang. De eerste keus viel toen op de locatie Eschpark 5-7, een bestaand kantoorpand. Inmiddels is duidelijk dat het COA geen gebruik zal maken van dit aanbod. Er zal op dit moment dus geen noodopvang in Oost Gelre plaatsvinden.                    

Nieuwkomers

Oost Gelre moest dit jaar 91 nieuwkomers huisvesten. Dat zijn vluchtelingen die na hun procedure in Nederland mogen blijven. Aanvankelijk leek dat een forse opgave. Aan de ene kant omdat het toen nog om alleenstaande nieuwkomers ging. Aan de andere kant door een tekort aan sociale huurwoningen voor deze alleenstaanden. Daarom werd ook een oproep geplaatst om andere locaties te ontwikkelen, zoals leegstaande kantoorpanden of scholen.

Inmiddels blijkt dat in veel gevallen sprake is van gezinshereniging. Alleenstaanden worden herenigd met hun partner en kinderen. De huisvesting van deze gezinnen verloopt voorspoediger dan gedacht. Ook omdat de woningcorporaties een aantal woningen (terug)gekocht heeft. Inmiddels blijkt dat we dit jaar de taakstelling halen. Door de afnemende toestroom van vluchtelingen naar ons land zal ook het aantal nieuwkomers dat Oost Gelre moet huisvesten in 2017 lager zijn dan dit jaar.

Lijst locaties noodopvang intrekken, aanbod blijft

Door deze resultaten heeft het college van B&W nog eens naar de locaties gekeken die op de lijst staan voor noodopvang of huisvesting. Het college stelt de raad voor om de lijst met locaties voor noodopvang/aanvullende opvang voor 200 vluchtelingen in te trekken. Mocht het COA in de toekomst toch met een vraag voor noodopvang komen, dan wordt opnieuw gekeken naar mogelijke locaties hiervoor. Daarvoor zal dan ook de klankbordgroep weer om advies worden gevraagd. Het college wil dus wel het aanbod voor eventuele opvang in stand houden, maar daar op dit moment geen locaties voor aanwijzen of op voorhand beschikbaar houden.

Lijst locaties nieuwkomers opschonen

De lijst met locaties voor huisvesting van nieuwkomers wordt ingekort tot de zes kansrijke locaties die al eerder zijn aangewezen. Of van al deze locaties gebruik gemaakt gaat worden is nog onzeker. Zo is de locatie van de voormalige school aan de Frans Halsstraat in Lichtenvoorde op een laag pitje gezet. Dat geldt ook voor de locatie Mattelierstraat in Groenlo. De gemeente is nog in gesprek met de eigenaren van de locaties over de mogelijkheden voor de nabije toekomst. We weten immers niet wat de toekomst ons brengt. De huisvesting van nieuwkomers verloopt nu goed. Maar als in de toekomst de toestroom van vluchtelingen weer fors toeneemt, moet er wellicht toch nog weer bijgeschakeld worden. Daarom stelt het college voor de lijst met zes kansrijke locaties wel in stand te houden. Uiteraard kunnen daar ook nieuwe locaties aan toegevoegd worden als die kans zich voordoet of als een initiatiefnemer zich meldt met een aanbod.

De gemeenteraad beslist

Dit besluit moet nog wel bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Het voorstel wordt op 6 december a.s. in de raadscommissie behandeld en vervolgens neemt de raad op 20 december een besluit. Beide vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis in Groenlo.

Informatie en vragen

De lijst met de zes kansrijke locaties staat op de pagina Vluchtelingenopvang > onder Huisvesting nieuwkomers. Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt vluchtelingenopvang van de gemeente, Brandt Keegstra. Hij is te bereiken via de mail naar vluchtelingen@oostgelre.nl of telefonisch via (0544) 39 35 52.