Visie milieu Oost Gelre

Milieubeleid

Het milieubeleid van Oost Gelre kent een stevige verankering. We weten waar we nu staan en waar we naar toe willen. Plannen en beleidsstukken zijn opgesteld en uitgevoerd voor verschillende milieuthema’s zoals geluid, geur, bodem, water, natuur, afval, klimaat en energie. In ons milieubeleidsplan 2010 – 2020 geven we de verbindingen tussen deze thema’s aan; hoe kunnen de losse milieuthema’s samen één geheel vormen? Daarbij willen we tegelijk aangeven hoe onze mooie, groene gemeente zich op een duurzame wijze verder kan ontwikkelen.

Milieuambities

Dit milieubeleidsplan is een soort ‘paraplu’ voor de milieuambities van nu en in de toekomst. Het biedt kansen om milieu en duurzaamheid mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimte (aanleg van wegen, landschapsontwikkeling, woningbouw) en economie (uitbreiding van werkgelegenheid, opschaling van agrarische of industriële bedrijvigheid). Voor alle milieugerelateerde onderwerpen zijn concrete doelstellingen voor de korte termijn (2015) en ambities (‘wensbeelden’) voor de langere termijn (2020) geformuleerd.

De beleidsstukken kunt u inzien op de pagina Beleidsnota's en beleidsregels.