Veelgestelde vragen en antwoorden over huisvesting statushouders

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de tijdelijke huisvesting van extra statushouders aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde.

Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Dan mag u ook altijd mailen naar locatiekievitstraat@oostgelre.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. 

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor tenminste 5 jaar en mogen in Nederland wonen, werken en naar school.

Waarom huisvest de gemeente Oost Gelre statushouders?

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting om elk jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

Waarom wil de gemeente Oost Gelre in het pand van Careaz statushouders opvangen?

Er is een landelijk opvangcrisis. We zijn met Careaz in gesprek gegaan, omdat het om maatschappelijk vastgoed gaat dat 11 maanden leegstaat (tot 1 september 2023). Bovendien willen we graag een steentje bijdragen aan het oplossen van het probleem, vanuit onze (gezamenlijke) maatschappelijke verantwoordelijkheid

Hoeveel omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen?

We hebben bijna 100 huishoudens aangeschreven in de directe woonomgeving van de Kievitstraat 75. 

Waarom was de informatieavond besloten?

We hebben op korte termijn een informatieavond gehouden voor direct omwonenden, om hen zo snel mogelijk bij te praten over de actuele stand van zaken. Uiteraard informeren we alle inwoners via de gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids, onze website en social media. Heeft u vragen? Dan kunt u ook mailen naar locatiekievitstraat@oostgelre.nl.

Waarom wordt de locatie niet, zoals gepland, door Careaz gebruikt voor de huisvesting van ouderen?

Aanvankelijk was het plan dat Careaz de tijdelijke locatie aan de Kievitstraat 75 het komende jaar zou gebruiken om bewoners van de locatie in Dinxperlo tijdelijk te huisvesten in verband met verbouwplannen. Deze verbouwplannen zijn gewijzigd vanwege gestegen bouwkosten. Daarom is Careaz met de gemeente in gesprek gegaan over tijdelijke invulling van het pand.

Waarom is er nog zo weinig bekend?

Dat komt door de nationale asielcrisis waarin we verkeren. Ontwikkelingen volgen elkaar zeer snel op en veranderen soms per dag. Daarnaast is de landelijke situatie zeer schrijnend. Dat betekent ook dat wij snel moeten schakelen en dat nog niet alles tot in detail bekend is. Toch vonden we het belangrijk om de buurt en inwoners zo snel mogelijk te informeren, ook al is nog niet alles bekend.

Hoeveel statushouders kunnen er gehuisvest worden aan de Kievitstraat 75?

Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk gebruikt voor zorgverlening. Er is nu plek voor 80 ouderen, maar dat betekent niet dat er ook plek is voor 80 statushouders. Er zijn 80 zit-/slaapkamers met badkamer, maar er is maar 1 keuken en 1 huiskamer per vleugel. Het COA komt kijken wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met een nieuwe doelgroep.

Om hoeveel statushouders voor Oost Gelre gaat het?

Dat is nog niet bekend. Wat we weten is dat Oost Gelre dit jaar een taakstelling had om 56 statushouders te huisvesten. Dat is inmiddels door de Rijksoverheid verhoogd tot 67 statushouders. Op dit moment moeten we nog 27 statushouders dit jaar huisvesten. Op 1 januari 2023 ontvangen we onze taakstelling voor de eerste helft van 2023.

Worden op de tijdelijke locatie alleen statushouders voor Oost Gelre gehuisvest?

We zijn in gesprek met buurgemeenten om te kijken of wij hen kunnen helpen. Dat zou betekenen dat wij tijdelijk statushouders voor andere gemeente(n) kunnen huisvesten op de locatie. Als er plek is in de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn, stromen zij daar door naar reguliere huisvesting.

Moeten wij ook zorgen voor permanente huisvesting van statushouders van buurgemeenten?

Nee. Statushouders die wij opvangen van andere gemeenten blijven gekoppeld aan die gemeente. Dat betekent dat buurgemeenten verantwoordelijk zijn en blijven voor huisvesting.

Wanneer stromen statushouders door naar een reguliere woning?

De statushouders waarvoor Oost Gelre verantwoordelijk is, stromen door naar een reguliere woning in Oost Gelre op het moment dat er plek is. Wooncorporaties hebben de verplichting om een bepaald percentage van het woningaanbod beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders. Dat is al zo en dat blijft zo. Tot nu toe kunnen we elk jaar zonder problemen onze taakstelling behalen.

Kunnen statushouders wel doorstromen naar andere huisvesting; is er wel plek?

Tot nu toe hebben we elk jaar plek gevonden voor de statushouders. Er is nog steeds doorstroming, ook in de sociale huurwoningen. Het is niet altijd makkelijk, maar we hebben er vertrouwen in dat het ons blijft lukken, net zoals in het eerste halfjaar van 2022. Toen hebben we 33 statushouders gehuisvest. Overigens betekent dit niet dat er ook 33 woningen nodig zijn; hier zitten ook gezinnen tussen.

Hoelang blijven de statushouders op de locatie wonen?

Het is een doorstroomlocatie. Statushouders moeten een aantal maanden wachten op een geschikte woning, maar dat kan ook korter zijn. Dat is afhankelijk van woonvraag (gaat het om een gezin, een echtpaar of een alleenstaande?) en -aanbod. In ieder geval moet de locatie op 1 september 2023 leeg zijn.

Wat is de samenstelling van de groep statushouders die gehuisvest wordt aan de Kievitstraat 75?

Dat weten wij op dit moment nog niet. In het algemeen zien we dat statushouders vaak een gemixte groep zijn, van alleenstaanden tot echtparen en gezinnen. We verwachten dat dat nu niet anders zal zijn.

Is er beveiliging aanwezig in het pand?

Nee. We denken niet dat dat nodig is. Wel denken we uiteraard zorgvuldig na over hoe we deze nieuwe inwoners goed kunnen begeleiden vanuit de gemeente en andere partijen, zoals Vluchtelingenwerk. Het is de bedoeling om op de locatie een locatiemanager aan te stellen. Ook betrekken we de wijkagent als duidelijk is wanneer er statushouders naar ons toe komen. Als u zich niet veilig voelt of overlast ervaart, kunt u uiteraard altijd bij ons terecht en zoeken we samen naar een oplossing. We zijn ervan overtuigd dat we dit samen goed kunnen organiseren. 

Er zitten straks mensen van allerlei culturen en achtergronden dicht op elkaar, is hier aandacht voor?

Ja. De maatschappelijke begeleiding moet zo goed mogelijk zijn en wij zullen daar bovenop zitten. Elke statushouder wordt gekoppeld aan een persoonlijk maatje uit Oost Gelre (vrijwilliger) en er zijn persoonlijke gesprekken met iemand van de gemeente en Vluchtelingenwerk. Mensen worden heel goed begeleid en ontvangen, zodat ze zo goed mogelijk kunnen starten met inburgeren.

Wat houdt de begeleiding van de gemeente in?

Statushouders krijgen het eerste halfjaar begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Daarna worden zij overgedragen aan de gemeente, en nemen wij die begeleiding over. Zo koppelen wij ze onder andere aan een maatje, wordt de inburgering opgestart en zijn er allerlei activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen. Van taalcafés tot zwemles en van sportactiviteiten tot fietsles.

Hoe wordt het onderwijs voor de kinderen van statushouders georganiseerd?

Dat is een terechte en goede vraag. Dit is één van de vele uitdagingen. We gaan hierover in gesprek met onze onderwijspartners.

Denken jullie wel aan de jeugd in Oost Gelre? Zij kunnen nauwelijks aan een woning komen.

De huidige woningmarkt is niet makkelijk, in heel Nederland. De gemeente Oost Gelre blijft daarom woningen toevoegen, ook voor starters. Op dit moment is er een grote vraag aan nieuwe woningen en daar wordt hard aan gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan Flierbeek fase 3 (Flierbos) en de Regenboogschool in Lichtenvoorde.

Wanneer verwachten jullie de statushouders te kunnen huisvesten?

We hopen ergens in oktober. Maar op dit moment zijn er nog heel veel onduidelijkheden en moeten er nog heel veel zaken worden uitgewerkt. We hebben daar dus nog geen concreet antwoord op. 

Is de datum van 1 september 2023 een harde deadline?

Ja, dat is een contractueel vastgelegde datum. Ook de locatie is contractueel vastgelegd. Vanaf 1 september 2023 is de locatie in gebruik door Azora (voor een periode van 2 jaar). De gemeente Oost Gelre is in gesprek met Careaz voor gebruik van de locatie tot uiterlijk 1 september 2023.

Wat als er niet voor alle statushouders per 1 september 2023 huisvesting is gevonden?

De datum van 1 september 2023 is een harde deadline. Dat betekent dat we goede afspraken moeten maken over een tijdige uitstroom en de instroom ruim voor die datum moeten stoppen. 

Tot wanneer is de tijdelijke bestemming toegekend aan de Kievitstraat 75?

Het college van B&W heeft de tijdelijke bestemming op het pand aan de Kievitstraat 75 opgelegd tot eind 2026. Als het pand na eind 2026 in gebruik is voor tijdelijke huisvesting, moet de gemeente hierop handhaven.

Is het een idee om regelmatig met de buurt te evalueren hoe het gaat?

Zeker. We willen graag met een afvaardiging van de buurt in gesprek blijven. In oktober organiseren we een tweede informatieavond voor de omwonenden en gaan we hier ook verder met elkaar over in gesprek.