default iconVeelgestelde vragen en antwoorden over huisvesting statushouders

De gemeente Oost Gelre gaat, samen met buurgemeenten Aalten en Winterswijk, tijdelijk statushouders opvangen in het pand aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde. Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor tenminste 5 jaar en mogen in Nederland wonen, werken en naar school.

Waarom huisvest de gemeente Oost Gelre statushouders?

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting om elk jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

Waarom wil de gemeente Oost Gelre in het pand van Careaz statushouders opvangen?

Er is een landelijk opvangcrisis. We zijn met Careaz in gesprek gegaan, omdat het om maatschappelijk vastgoed gaat dat leegstaat tot 1 september 2023. Bovendien willen we graag een steentje bijdragen aan het oplossen van het probleem, vanuit onze (gezamenlijke) maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wanneer is er duidelijkheid over wat er gaat gebeuren?

Het college heeft op 1 november besloten dat de tijdelijke opvang doorgaat en werkt daarbij samen met de buurgemeenten Aalten en Winterswijk. Vanaf 1 november wordt de locatie klaargemaakt en is er overleg met het COA. We verwachten de eerste statushouders voor 1 december 2022.

Wat kan ik doen om de mensen te verwelkomen?
  • De nieuwe inwoners vinden het vaak spannend waar ze komen wonen. Hoe zal het gaan met de buren, vragen ze zich af. Zal ik me thuis voelen, waar vind ik werk, krijgen mijn kinderen vriendjes en vriendinnetjes. Het kan voor hen – net als voor u misschien –  spannend zijn. U kunt daarbij helpen. We zoeken altijd vrijwilligers voor uiteenlopende werkzaamheden of activiteiten. Op het vrijwilligersprikbord van Samen in Oost Gelre vindt u een overzicht van actuele vrijwilligersvacatures.  
  • Misschien wilt u wel helpen om de locatie in orde te maken, of een keer koken voor de statushouders? Heeft u een goed idee, neem dan gerust contact op met de gemeente via het locatiekievitstraat@oostgelre.nl of, als de locatie open is, met de coördinator. 
  • Soms zijn het de kleine dingen die het meeste doen, bijvoorbeeld het groeten van uw buren als u hen op straat tegenkomt. Iedereen wil graag gezien worden, waar je ook geboren bent.
Waarom wordt de locatie niet, zoals gepland, door Careaz gebruikt voor de huisvesting van ouderen?

Aanvankelijk was het plan dat Careaz de tijdelijke locatie aan de Kievitstraat 75 het komende jaar zou gebruiken om bewoners van de locatie in Dinxperlo tijdelijk te huisvesten in verband met verbouwplannen. Deze verbouwplannen zijn gewijzigd vanwege gestegen bouwkosten. Daarom is Careaz met de gemeente in gesprek gegaan over tijdelijke invulling van het pand.

Hoeveel statushouders kunnen er gehuisvest worden aan de Kievitstraat 75?

Tot 1 september 2023 biedt de opvanglocatie waarschijnlijk plek voor maximaal 135 mensen tegelijkertijd. De meeste mensen arriveren vóór 31 december 2022 en stromen in de maanden daarna door naar vervolghuisvesting in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld.

Om hoeveel statushouders voor Oost Gelre gaat het?

Dat is nog niet bekend. Wat we weten is dat Oost Gelre dit jaar een taakstelling had om 56 statushouders te huisvesten. Dat is inmiddels door de Rijksoverheid verhoogd tot 67 statushouders. Op dit moment moeten we nog 27 statushouders dit jaar huisvesten. Op 1 januari 2023 ontvangen we onze taakstelling voor de eerste helft van 2023.

Worden op de tijdelijke locatie alleen statushouders voor Oost Gelre gehuisvest?

Nee, er worden ook statushouders geplaatst die gekoppeld zijn aan de buurgemeenten Aalten en Winterswijk. De statushouders krijgen vóór 1 september 2023 vervolghuisvesting aangeboden door de gemeente waar zij aan gekoppeld zijn.

Moeten wij ook zorgen voor permanente huisvesting van statushouders van buurgemeenten?

Nee. Statushouders die wij opvangen van andere gemeenten blijven gekoppeld aan die gemeente. Dat betekent dat buurgemeenten verantwoordelijk zijn en blijven voor vervolghuisvesting.  

Wanneer stromen statushouders door naar een reguliere woning?

De statushouders waarvoor Oost Gelre verantwoordelijk is, stromen door naar een reguliere woning in Oost Gelre op het moment dat er plek is. Wooncorporaties hebben de verplichting om een bepaald percentage van het woningaanbod beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders. Dat is al zo en dat blijft zo. Tot nu toe kunnen we elk jaar zonder problemen onze taakstelling behalen.

Omdat er in de grotere kernen van onze gemeente de meeste sociale huurwoningen beschikbaar zijn, zullen de meeste statushouders die aan Oost Gelre zijn gekoppeld in Lichtenvoorde en Groenlo gaan wonen. Het toewijzen van een beschikbare woning in de kleine kernen is ook mogelijk. 

Kunnen statushouders wel doorstromen naar andere huisvesting; is er wel plek?

Tot nu toe hebben we elk jaar plek gevonden voor de statushouders. Er is nog steeds doorstroming, ook in de sociale huurwoningen. Het is niet altijd makkelijk, maar we hebben er vertrouwen in dat het ons blijft lukken, net zoals in het eerste halfjaar van 2022. Toen hebben we 33 statushouders gehuisvest. Overigens betekent dit niet dat er ook 33 woningen nodig zijn; hier zitten ook gezinnen tussen.

Hoelang blijven de statushouders op de locatie wonen?

Het is een doorstroomlocatie. Statushouders moeten een aantal maanden wachten op een geschikte woning, maar dat kan ook korter zijn. Dat is afhankelijk van woonvraag (gaat het om een gezin, een echtpaar of een alleenstaande?) en -aanbod. In ieder geval moet de locatie op 1 september 2023 leeg zijn.

Wat is de samenstelling van de groep statushouders die gehuisvest wordt aan de Kievitstraat 75?

Van het COA hebben we doorgekregen dat de statushouders veelal geboren zijn in Afghanistan, Syrië en Turkije. In het algemeen zien we dat statushouders vaak een gemixte groep zijn: echtparen, gezinnen en alleenstaanden. Dit zijn meestal alleenstaanden van wie hun gezin nareist, zodra zij een woning toegewezen hebben gekregen. 

Is er beveiliging aanwezig in het pand?

Nee. We denken op dit moment niet dat dat nodig is. Wel denken we uiteraard zorgvuldig na over hoe we deze nieuwe inwoners goed kunnen begeleiden. Zodra de eerste bewoners het pand betrekken is er een locatiecoördinator aanwezig in het pand voor 24 tot 32 uur per week. Zij is het aanspreekpunt voor de buurt. Daarnaast is de eerste tijd 24 uur per dag een huismeester aanwezig in het pand. Daar kunnen statushouders terecht met hun vragen.

Er zitten straks mensen van allerlei culturen en achtergronden dicht op elkaar, is hier aandacht voor?

Ja. De maatschappelijke begeleiding moet zo goed mogelijk zijn en wij zullen daar bovenop zitten. Elke statushouder wordt gekoppeld aan een persoonlijk maatje uit Oost Gelre (vrijwilliger) en er zijn persoonlijke gesprekken met iemand van de gemeente en Vluchtelingenwerk. Mensen worden heel goed begeleid en ontvangen, zodat ze zo goed mogelijk kunnen starten met inburgeren.

Wat houdt de begeleiding van de gemeente in?

Statushouders krijgen het eerste halfjaar begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Daarna worden zij overgedragen aan de gemeente, en nemen wij die begeleiding over. Zo koppelen wij ze onder andere aan een maatje, wordt de inburgering opgestart en zijn er allerlei activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen. Van taalcafés tot zwemles en van sportactiviteiten tot fietsles.

Hoe wordt het onderwijs voor de kinderen van statushouders georganiseerd?

Vanaf 5 jaar móeten alle kinderen naar school. Zij vallen onder de Nederlandse Leerplichtwet. De kinderen in de basisschoolleeftijd die in het pand aan de Kievitstraat verblijven, krijgen samen les op een eigen locatie. Instromen in het reguliere onderwijs lijkt nog niet zinvol, omdat het nog niet duidelijk is waar zij uiteindelijk gaan wonen. Hierdoor is in het begin nog niet bekend op welke school de kinderen gaan instromen. Middelbare scholieren gaan met het openbaar vervoer naar Winterswijk naar de internationale schakelklas.  

Denken jullie wel aan de jeugd in Oost Gelre? Zij kunnen nauwelijks aan een woning komen.

De huidige woningmarkt is niet makkelijk, in heel Nederland. De gemeente Oost Gelre blijft daarom woningen toevoegen, ook voor starters. Op dit moment is er een grote vraag aan nieuwe woningen en daar wordt hard aan gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan Flierbeek fase 3 (Flierbos) en de Regenboogschool in Lichtenvoorde.

Wanneer verwachten jullie de statushouders te kunnen huisvesten?

We verwachten de eerste statushouders voor 1 december 2022.

Is de datum van 1 september 2023 een harde deadline?

Ja, dat is een contractueel vastgelegde datum. Ook de locatie is contractueel vastgelegd. Vanaf 1 september 2023 is de locatie in gebruik door Azora (voor een periode van 2 jaar). 

Wat als er niet voor alle statushouders per 1 september 2023 huisvesting is gevonden?

De datum van 1 september 2023 is een harde deadline. Dat betekent dat we goede afspraken moeten maken over een tijdige uitstroom en de instroom ruim voor die datum moeten stoppen. 

Tot wanneer is de tijdelijke bestemming toegekend aan de Kievitstraat 75?

Het college van B&W heeft de tijdelijke bestemming op het pand aan de Kievitstraat 75 opgelegd tot eind 2025. Vanaf 1 september 2023 tot eind oktober 2025 wordt het gebruikt voor het tijdelijk huisvesten van senioren, van wie hun verzorgingshuis wordt verbouwd. Na 2025 verloopt de bestemming van het tijdelijk huisvesten. In Flierbeek fase 2b is nog steeds een grote woningbouwbehoefte en is daarvoor nog steeds concreet in beeld.  

Is het een idee om regelmatig met de buurt te evalueren hoe het gaat?

Zeker. We willen graag met een afvaardiging van de buurt in gesprek blijven, een zogenaamde klankbordgroep. De buurt is hiervoor per brief uitgenodigd.

Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Dan mag u ook altijd mailen naar locatiekievitstraat@oostgelre.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.