Sociale Raad Oost Gelre informeert

25 januari 2023
Nieuws
leden van de Sociale raad Oost Gelre

De Sociale Raad Oost Gelre (SROG) adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van wetten die betrekking hebben op het Sociaal Domein. De SROG zet zich ervoor in om de inwoners zo goed mogelijk te informeren. Dit gebeurde voor het laatst in juli 2022.

Dit waren de belangrijkste thema’s van september tot en met december 2022

 • De SROG is geïnformeerd over de ondersteuning van de mantelzorg binnen Oost Gelre. VIT verzorgt dit niet meer.
 • De notitie onafhankelijke cliëntenondersteuner 2023 is besproken.
 • De tekst voor de website is vastgesteld.
 • De SROG maakte kennis met de nieuwe wethouder Ellen Dusseldorp.
 • De gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek over Wmo en Jeugd zijn besproken. De SROG betreurt het dat de respons op de oproep om mee te doen aan dit onderzoek zo laag is.
 • Het beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport werd gepresenteerd. De SROG werd om advies gevraagd.
 • Er werd een update gegeven over het beleid over de Omgevingswet. de SROG werd gevraagd om advies te geven op het concept dat in januari wordt toegestuurd.
 • De definitieve versie van de beleidsnota Sociaal Domein 2023-2026 is besproken. De SROG is blij met het resultaat en ziet veel punten terug van haar inbreng.
 • De gemeente is van plan om de arbeidsmatige dagbesteding (die nu nog decentraal gerealiseerd wordt) onder te brengen bij Fijnder. De SROG heeft zich in december over dit voorstel gebogen en een advies gegeven.
 • De nieuwe taakstelling voor beschut werken is besproken.

Studiemiddag voor leden van de SROG

De SROG is van mening dat gemeenten voor grote maatschappelijke opgaven staan. Daarom zoekt hij naar mogelijkheden om de inwoners te betrekken bij haar activiteiten. Zij wil tevens onderzoeken of er op regionaal niveau meer kan worden samengewerkt met andere Sociale/Wmo-raden. Sommige thema's zijn moeilijk of onvoldoende te realiseren binnen een (kleine) gemeente.

Een mooi voorbeeld is Fijnder, het werkleerbedrijf Oost-Achterhoek. Deze organisatie zet zich in voor een zo goed mogelijke deelname van de inwoners aan de samenleving. Fijnder is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre. De studiemiddag werd gehouden bij Fijnder, waar de SROG ook een rondleiding kreeg. In een terugblik op de studiemiddag bleek dat iedereen het een zinvolle middag vond. Als centrale thema's/aandachtsvelden voor de SROG in 2023 werden vastgesteld:

 1. een bredere/betere inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuner
 2. de nieuwe Participatiewet en
 3. regionale samenwerking

Voor deze thema's zijn 3 werkgroepen ingesteld.