RES Achterhoek op koers?

27 september 2023
Nieuws

In 2021 spraken gemeenten, provincie en waterschap in de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek af om uiterlijk in 2030 1,35 terawattuur (TWh) per jaar aan grootschalige zonne- en windenergie op te zullen wekken in de Achterhoek. Ook spraken zij af op welke wijze ze dat zullen doen. De belangrijke vraag: liggen we op dit moment op koers om het in 2021 afgesproken doel van 1,35 TWh te halen? 

Regionale Energie Strategie: de aanpak  

Met de RES-aanpak willen de overheden, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties invulling geven aan de afspraken van het klimaatakkoord. Met het vaststellen van de RES 1.0 Achterhoek is in 2021 afgesproken om in 2030 1,35 TWh/jaar duurzame energie op te wekken met: 

 • 0,350 TWh zon op dak 

 • 0,546 TWh wind 

 • 0,210 TWh zon op land 

De RES Achterhoek is één van de 30 regio’s die dat doel wil halen.

Op weg naar RES 2.0 

De aandacht ligt op het sneller laten stijgen van de productie van energie die goed is voor het milieu. We kijken hierbij naar productiemethoden en bronnen van duurzame energie die nu voorhanden zijn. En die snel (mee)helpen aan de levering van energie. Dat zijn op dit moment windenergie en zonne-energie. Ook warmte die overblijft (restwarmte) na productie door fabrieken kunnen we benutten. En warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of geothermie. 

Provinciaal plan-MER als bouwsteen 

Zoekgebieden moeten vastgelegd worden in ruimtelijk of omgevingsbeleid om de RES-doelen te kunnen halen. De (voorkeurs)zoekgebieden voor wind zijn op een MER-achtige manier beoordeeld op alle belangrijke milieuthema’s. Alleen niet met de diepgang of officiële manier hoe het proces gaat van een plan-MER. Een plan-MER is nodig om locaties en zoekgebieden uit de RES 1.0 vast te leggen in ruimtelijk of omgevingsbeleid. Het gaat om locaties waar zon- en windenergie al aan is toegewezen. En om locaties waar nog geen zon- of wind energie bestemming aan is gegeven. Dat betekent dat deze laatste locaties nog beschikbaar zijn om 0,244 TWh op te wekken.  

De provincie laat een plan-MER uitvoeren voor alle mogelijke zoekgebieden. Dat is aan de ene kant bedoeld om het provinciale windbeleid te bij te werken. Aan de andere kant om alle locaties die geschikt kunnen zijn voor de RES-regio’s te be-MERren. Er is dan geen plan-MER meer nodig voor de RES Achterhoek. Tegelijk kan en wil de provincie het provinciale windbeleid daarmee gelijkzetten met de afspraken die de RES regio’s gemaakt hebben of nog maken. De RES Achterhoek is daarbij ambtelijk en bestuurlijk goed aangesloten. Zij hoeft dan zelf geen plan-MER uit te voeren voor haar zoekgebieden. En bespaart daarmee kostbare tijd en geld.  

Lokaal eigendom 

Meestal geldt: hoe groter het lokaal eigendom, hoe groter de lokale steun en de goedkeuring van inwoners. Alle van de RES Achterhoek gemeentes zijn hier op een of andere manier mee bezig. Ook via fondsen die ten goede moeten komen aan de omgeving. Berkelland is hier koploper en onderzoekt verschillende mogelijkheden van een hoge mate van lokaal eigendom. De werkgroep Elektriciteit deelt deze kennis met de andere organisaties. In de regio werkt de werkgroep het Plan van Aanpak Lokaal eigendom verder uit. 

Conclusie 

Van ongeveer één derde in 2021 zijn we naar de helft van het te halen doel gegaan. Op 1 januari 2023 heeft de RES Achterhoek 0,677 TWh bereikt. Dat is een flinke groei. Als de groei in hetzelfde tempo doorgaat, komt het doel van 1,35 TWh in zicht.  

Wanneer is de RES 2.0 klaar? 

Midden 2022 is met de herijking van RES 1.0 richting RES 2.0 begonnen. De RES-organisatie denkt rond de jaarwisseling besluiten te kunnen nemen over de RES 2.0. Het plan-MER windbeleid en RES Provincie Gelderland is daarin een belangrijke factor. Rond de jaarwisseling zullen ook de plannen van aanpak voor lokaal eigendom en zon op dak beschikbaar zijn. De RES 2.0 zou dan in het eerste helft van 2024 klaar kunnen zijn. 

U leest meer over het provinciale plan-MER op de website van de provincie Gelderland. 

De Regionale Energie Strategie voor de Achterhoek (RES Achterhoek) is een samenwerking van:  

 • Acht gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk  
 • Provincie Gelderland  
 • Waterschap Rijn en IJssel  
 • Netbeheerder Liander  
 • Maatschappelijk middenveld bestaande uit LTO, SIKA, Rabobank, Agem, Gelderse Milieufederatie en Jong RES. Zij zijn via een Bestuurlijke Advies Groep aangesloten.  

Binnen de RES Achterhoek is in 2021 afgesproken om 1,35 TWh duurzame energie op te wekken met:  

 • 0,350 TWh zon op dak  
 • 0,546 TWh wind op land  
 • 0,210 TWh zon op land 

Wat is 1 Twh? 

Terrawattuur (TWh) is eenheid van arbeid of elektrische energie, gelijk aan 1.000.000.000.000 wattuur, weergegeven met symbool TWh. 

Hoeveel is 1 TWh in huishoudens per jaar? 

Het gemiddelde verbruik van één huishouden in Nederland is ongeveer 3.500 KWh per jaar. Afgaande op dat gemiddelde verbruik gebruiken ongeveer 286.000 huishoudens gezamenlijk 1,0 TWh per jaar.