Alle producten

Het huwelijk of de partnerschapsregistratie wordt gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). In Oost Gelre kunt u kiezen door welke ambtenaar u getrouwd wilt worden c.q. uw partnerschap wordt geregistreerd.

 

Lees meer: Trouwambtenaren

In de gemeente Oost Gelre kunt u de locatie voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kiezen: op een zelf gekozen locatie of een al door de gemeente aangewezen locatie.

 

Lees meer: Trouwlocaties

Het kan zijn dat u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of bij het inschrijven voor een studie. Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel aanvraagt. Wij weten dan welke gegevens op het uittreksel vermeld moeten worden. Ook kan blijken uit uw aanvraag dat u een uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand nodig heeft.

 

In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) vermeld. U kunt om verschillende redenen een afschrift of uittreksel aanvragen.
Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het afschrift of uittreksel aanvraagt.

 

Onder venten wordt verstaan het op straat, huis aan huis, te koop aanbieden van goederen. Venten is toegestaan, maar men moet voldoen aan de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Lees meer: Venten

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven.
Dit gedeelte gaat over natuurgebieden.

 

U kunt bij de gemeente geen aanvraag meer indienen voor een verblijfsvergunning. U dient zich hiervoor rechtstreeks te wenden tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Op deze pagina leest u voor welke zaken u bij het IND-loket moet zijn en waar u moet zijn als het alleen om informatie gaat.

 

Lees meer: Verblijfsvergunning

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar uw woning staat.De vergunning wordt verleend voor 5 jaar. De totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar en wordt per woning eenmaal verstrekt.

 

Een verhuizing geeft u maximaal 28 dagen voor verhuizing en in ieder geval binnen 5 dagen na verhuizing door aan de gemeente.

 

Lees meer: Verhuizen

Verkeersmaatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, de verkeersveiligheid te verbeteren, de bruikbaarheid van de weg te waarborgen of om overlast te voorkomen. De maatregel kan bestaan uit een kleine aanpassing aan de inrichting, maar ook uit het plaatsen van een bord. U kunt een verzoek of melding over een verkeerssituatie aan de gemeente doorgeven.

 

Lees meer: Verkeersmaatregel