Voertuigen op de weg

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. Hieronder komen regels aan de orde die gaan over het gebruik van de weg door voertuigen.

Wat mag wel en wat mag niet?

 • Te koop aanbieden van voertuigen
  In de gemeente Oost Gelre mogen burgers zolang het niet bedrijfsmatig is auto’s te koop aanbieden op openbare wegen.
 • Voertuigwrakken
  Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert en tevens in verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.
 • Defecte voertuigen
  Het is verboden een voertuig waarmee, door niet eenvoudig te verhelpen gebreken, niet kan worden gereden langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.
 • Caravans en dergelijke
  Het is verboden kampeerwagens, caravans of een ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel voor andere verkeersdoeleinden wordt gebruikt binnen de bebouwde kom langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te laten staan.
 • Aantasting groenvoorziening door voertuigen
  Het is verboden met een voertuig, fiets of bromfiets te rijden, of een dergelijk voertuig te laten staan, in een bij de gemeente in onderhoud zijnd park, wandelplaats, plantsoen, groenstrook of andere groenvoorziening.
  Dit is niet van toepassing op wegen, paden en verhardingen tenzij het berijden van voertuigen, fietsen of bromfietsen door geplaatste borden is verboden.

Parkeren

 • Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen
  Het is verboden om een voertuig dat, inclusief de lading, langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, zodanig op de weg te parkeren dat het uitzicht van bewoners of gebruikers van een gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of op een andere manier hinder of overlast geeft.
  Dit geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.
 • Parkeren van stankverspreidende voertuigen
  Het is verboden een voertuig met stankverspreidende stoffen te parkeren daar, waar bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen daarvan hinder of overlast kunnen ondervinden
 • Parkeren voertuigen autobedrijven
 • Het is voor een bedrijf dat voertuigen stalt, herstelt, sloopt, verhuurt of verkoopt verboden 3 of meer voertuigen op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen. Ook is het verboden de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken. Dit geldt niet voor voertuigen waaraan herstelwerkzaamheden worden verricht, die niet langer dan 1 uur duren en geldt niet voor voertuigen bedoeld voor persoonlijk gebruik van de eigenaar. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen.
 • Parkeren van reclamevoertuigen
  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op de weg te parkeren met het doel om daarmee reclame te maken.
 • Parkeren grote voertuigen
  Het is verboden een voertuig dat, inclusief de lading, langer is dan 6 meter of hoger is dan 2,4 meter te parkeren op door burgemeester en wethouders aangewezen locaties. B&W heeft hiervoor de wegen aangewezen die liggen binnen de bebouwde kom van Groenlo en Lichtenvoorde en dit is met bebording aangegeven.
  Genoemde grote voertuigen mogen hier niet parkeren met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte; dit laatste geldt niet op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Contact

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.:  0544 – 393535.