Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers, verenigingen en andere organisaties mogen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Ook voor de aanvraag van een visum, emigratie of werkvergunning heeft u een VOG nodig. Daarnaast kunt u een VOG nodig hebben als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau.
Meer informatie over de verschillende Verklaringen Omtrent Gedrag kunt u lezen op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.

Meestal ontvangt u het aanvraagformulier van degene die u om een Verklaring Omtrent het Gedrag verzoekt. Deze vult in wat het doel van de aanvraag is en ondertekent het formulier.

Een VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) kunt u bij de gemeente aanvragen en ook rechtstreeks via internet (meer daarover bij “Aanvragen”).

Verklaring omtrent gedrag voor bedrijven (VOG RP)
In diverse gevallen kan men u als (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOG te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

Informatie hierover kunt u ook vinden op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Meestal krijgt u het aanvraagformulier van uw (toekomstige) werkgever, organisatie of vereniging.
Maar u kunt het aanvraagformulier VOG NP (natuurlijke personen) en VOG RP (rechtspersonen) ook downloaden op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.
Hebt u de VOG nodig als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau download het aanvraagformulier op de pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vog-aanvraagformulieren-kinderopvang.

Een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) kunt u bij de gemeente aanvragen of rechtstreeks via Internet.
Bij de gemeente Oost Gelre kunt u met uw aanvraag terecht bij de balie Burgerzaken.
Maak een afspraak voor een aanvraag VOG NP.

Een aanvraag via Internet kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt, ervoor kiest de aanvraagprocedure elektronisch te laten verlopen. De organisatie moet beschikken over e-herkenning om zich te authentiseren.
Meer informatie over de elektronische aanvraag leest u op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.

Aanvraagprocedure VOG RP
Hoe u een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Bedrijven kunt aanvragen, welke documenten u over moet leggen en hoe de procedure verder verloopt, kunt u lezen op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.

Wat kost het mij?

De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bij de gemeente ziet u in het overzicht leges uittreksels en verklaringen.
Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente en COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier.  

Aanvraag door middel van machtiging?

U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen, als u deze persoon daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in het bevolkingsregister (de basisregistratie personen (BRP) of - als u in het buitenland woont - bij de gemeente waar u voor uw vertrek stond ingeschreven. Als deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) worden ingediend.

Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
 • het bedrag voor de kosten (zie leges uittreksels en verklaringen).

 

Wat moet ik meenemen?

U moet bij een aanvraag bij de gemeente het volgende meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een door de werkgever, organisatie/ instelling ingevuld aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag, voorzien van handtekening en bedrijfsstempel
 • het geld voor de kosten van de verklaring

Wanneer kom ik ervoor in aanmerking?

Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

Een aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen doet u bij de balie burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dat kan op 3 manieren:

 • Online een afspraak maken
 • Telefonisch via telefoonnummer (0544) 39 35 35
 • Aan de receptie van het gemeentehuis tijdens openingstijden

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.