Subsidieregeling voor controle coronatoegangsbewijs

Maakt u als bedrijf, (sport)vereniging, culturele organisatie of organisator van evenementen extra (loon)kosten voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. De Rijksoverheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Oost Gelre is in totaal € 76.155 beschikbaar voor CTB-plichtige locaties.

De subsidieregeling is voor alle locaties die het coronatoegangsbewijs moeten controleren. De subsidieregeling is zo ingericht dat alle aanvragen een gelijke kans hebben op gehele of gedeeltelijke toekenning. We verdelen de subsidiegelden eerlijk en naar rato onder de aanvragers. Op deze pagina leest u alle informatie.

Subsidieregeling

Het college van B&W heeft de ‘Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen’ vastgesteld. In deze regeling vindt u alle informatie, bijvoorbeeld welke personele en materiële kosten in aanmerking komen. Om de hoogte van het subsidiebedrag te bepalen, maken wij gebruik van een rekentool. Deze tool is verwerkt in het aanvraagformulier.

Aanvraag indienen kan t/m 31 december 2021

U kunt uw aanvraag tot en met 31 december 2021 indienen. U kunt alleen kosten declareren over de periode van 22 september 2021 t/m 31 december 2021 en alleen over de periode dat u wettelijk gezien verplicht bent om de CTB controle uit te voeren. Declaraties die zijn ingediend na 31 december 2021 worden niet in behandeling genomen. De subsidieregeling voorziet erin dat alle aanvragen een gelijke kans hebben op toekenning.

Uitbetaling in januari 2022

Na 31 december worden de aanvragen door ons beoordeeld en wordt – als het totale bedrag van de aanvragen het bedrag van € 76.155 overstijgt - naar rato een verdeling van de subsidiegelden gemaakt over de aanvragen. In januari krijgt u van ons bericht of uw aanvraag goedgekeurd is en hoeveel subsidie u ontvangt. Meer informatie over de berekening van de hoogte van het subsidiebedrag leest u hieronder.

Uitgangspunten voor de berekening hoogte subsidiebedrag

Voor het berekenen van de hoogte van het subsidiebedrag hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het aanvraagformulier.

  • Voor organisaties met betaalde werknemers gaan we er van uit dat 10% van de openingsuren besteed wordt aan de controle van het coronatoegangsbewijs. Dit percentage wordt door meerdere gemeenten gehanteerd.
    Bijvoorbeeld: stel u bent in de periode van 15 weken 30 uur per week geopend. Dat betekent dat u 15 x 30 = 450 uur geopend was. Hiervan kunt u 0,10 x 450 = 45 uur opgeven als declarabele kosten. Dit berekent het systeem voor u.
  • Voor organisaties met betaalde werknemers gaan we uit van een uurtarief van € 14, gebaseerd op de cao van Horeca Nederland. Hierover berekent het systeem nog werkgeverslasten (14 x 1,5 = € 21). Stel dat u dus 45 uur kunt opgeven als compensatie voor de loonkosten, dan kunt u een subsidie aanvragen van 45 x 21 = € 945.
  • Voor organisaties die met vrijwilligers werken, gaan we er ook van uit dat 10% van de openingsuren besteed wordt aan de controle van het coronatoegangsbewijs. We rekenen hier met een uurtarief van € 5, gebaseerd op de vrijwilligersvergoeding die de Belastingdienst hanteert. Stel, u bent in de periode van 15 weken 20 uur per week geopend. Dat betekent dat u 15 x 20 = 300 uur geopend was. Hiervan kunt u 0,10 x 300 = 30 uur opgeven als declarabele kosten. Dit berekent het systeem voor u. Uw aanvraag voor subsidie is dan 30 x 5 = € 150.
  • Heeft u als organisatie betaalde krachten extern ingehuurd voor de controle van de coronatoegangsbewijzen? Dan kunt u dit invullen in het aanvraagformulier. Hierover wordt geen percentage berekend omdat het werkelijke gedeclareerde bedrag gehanteerd wordt.
  • Heeft u materiële kosten? Bijvoorbeeld de aanschaf van een telefoon of tablet om de coronatoegangsbewijzen te scannen, of de aanschaf van polsbandjes voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen? Dan kunt u de facturen indienen bij het aanvraagformulier.
  • Let op: de hoogte van het subsidiebedrag dat wij aan u uitkeren, hangt af van het totale aangevraagde subsidiebedrag. Wordt er in totaal meer dan € 76.155 subsidie aangevraagd? Dan wordt dit naar rato verdeeld over de aanvragen, zodat iedereen gebruik kan maken van de compensatie.

    Rekenvoorbeeld: er wordt in totaal € 152.310 subsidie aangevraagd. Er is maar € 76.155 beschikbaar. Dat betekent dat iedereen 50% van het aangevraagde bedrag krijgt uitgekeerd (€ 76.155 : €152.310 = 0,5). Stel dat uw aanvraag voor subsidie € 1.000 bedraagt. Dan krijgt u in dit voorbeeld 0,5 x € 1.000 = € 500 uitgekeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Rein Dijkstra, via r.dijkstra@oostgelre.nl of (0544) 39 35 35.