Subsidie verduurzamen woningen

Als regio Achterhoek  streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen.

Voor de subsidieregeling verduurzamen woningen 2020 is een subsidiepot van €150.000 beschikbaar. Er is in 2020 geen subsidie meer mogelijk voor zonnepanelen. Alleen nog voor isolerende maatregelen aan de eigen bestaande woning.
Ook nu geldt weer, zodra de subsidiepot leeg is, wordt er geen subsidie meer verstrekt. Er zal daarna geen wachtrij zijn.
Aan deze subsidieregeling ligt de Subsidieregeling Verduurzamen woningen 2020 ten grondslag die op 17 december 2019 is vastgesteld.

Hou deze pagina in de gaten voor de meest actuele situatie.

Onder de volgende kopjes vind u meer informatie over de regeling:

 • Aanvraag – waar kan ik subsidie voor aanvragen - hoe vraag ik de subsidie aan?
 • Bijzonderheden – waar moet ik aan denken bij het indienen?
 • Voorwaarden – wat zijn de voorwaarden van de subsidieregeling?

Heeft u meer vragen over het verduurzamen van uw woning? Kijk eens op www.agemenergieloket.nl.

Er geldt ook nog een landelijke subsidieregeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) via www.rvo.nl. Kijkt u ook eens op deze website voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het maken van een sprong op uw Energie Index (aangetoond met een maatwerkadvies) door isolerende maatregelen die u aan uw eigen woning gaat uitvoeren.
Er is in 2020 geen mogelijkheid meer om subsidie te krijgen voor het aanbrengen van zonnepanelen.

U kunt ook subsidie krijgen voor de helft van de kosten van een maatwerkadvies (tot maximaal € 100) als blijkt dat u geen sprong maakt.

Voor collectieve initiatieven wordt per geval bepaalt of hier subsidie voor te verkrijgen is. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marcel Reintjes op (0544) 39 35 06 of m.reintjes@oostgelre.nl.
 

Hoe vraag ik de subsidie aan?

U doet de aanvraag bij voorkeur digitaal. U krijgt dan meteen een bevestiging en dit is de snelste manier.

Zorg dat u alle stukken als digitaal bestand gereed hebt (in pdf-formaat) en houdt uw DigiD inlogcode gereed.

DigiD logo  Online aanvraag met inloggen via DigiD

U kunt de aanvraag ook indienen via het aanvraagformulier, dat u hier kunt downloaden en printen:
Aanvraagformulier verduurzamen woningen (energiebesparing)

 • Vul het aanvraagformulier volledig in en onderteken het. Bij een digitale aanvraag vult u dit online in.
 • Voeg alle relevante documenten bij waaruit de kosten en de maatregelen blijken. Een maatwerkadvies, offertes of prijsopgaves van alle maatregelen en de factuur van het maatwerkadvies. Geef duidelijk aan om welke kosten en maatregelen het gaat. (bijvoorbeeld: een totaalfactuur voor het verbouwen van de woning is niet voldoende, deze moet gespecificeerd zijn)
 • Stuur het geheel naar de gemeente (het adres staat op het formulier). Of geef het af aan de balie van het gemeentehuis. Of dient het in via de online aanvraag met DigiD.
 • Wij beoordelen uw aanvraag op volgorde van binnenkomst. U ontvangt hier een bevestiging van. Mochten er vragen zijn dan kunnen wij u ook bellen of e-mailen.

Komt u niet in aanmerking voor subsidie, of zijn er nog aanvullende gegevens nodig, dan ontvangt u een bericht per email. U krijgt ook per email een bevestiging dat het subsidiebedrag gereserveerd is als u in aanmerking komt voor subsidie. U kunt in dat geval hieronder lezen hoe en wanneer u het bedrag uitgekeerd krijgt.
 

Hoe wordt het subsidiebedrag uitgekeerd?

 • Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald kan de uitkering van de subsidie worden aangevraagd.
 • U krijgt het uitkeringsformulier toegestuurd via de post of bij een digitale aanvraag via mail. Vul het formulier volledig in en onderteken het (bij een digitale aanvraag doet u dit middels de DigiD inlog).
 • Voeg de rekeningen, facturen, betaalbewijzen etc. bij van álle maatregelen die u heeft laten uitvoeren. Geef duidelijk aan om welke maatregelen of bedragen het gaat.
 • Stuur het geheel op naar de gemeente (het adres staat op het formulier). Of geef het af aan de balie van het gemeentehuis. Of dient het in via de online aanvraag met DigiD.
 • Wij beoordelen de uitkeringsverzoeken zo snel mogelijk. U ontvangt bij goedkeuring een bericht per email. Mochten er vragen of aanvullende gegevens nodig zijn dan kunnen wij u ook bellen of e-mailen.
 • Als wij subsidie toekennen wordt het bedrag zo snel mogelijk uitgekeerd.

 

Waar kan ik een maatwerkadvies laten maken?

Op de website van het www.agemenergieloket.nl kunt u adviseurs vinden die een maatwerkadvies kunnen maken.

Op de website van het EPA Adviesplatform kunt u ook zoeken naar EPA-U adviseurs die voor u een maatwerkadvies kunnen opstellen.
Let op: zoek alleen op EPA-U adviseurs.

Een energielabel (bijvoorbeeld label C) is géén maatwerkadvies en is dus niet voldoende. Ook een Susteen woningverbeterplan is geen maatwerkadvies, maar voor een kleine meerprijs kunt u hier wel een Energie Index berekening voor laten maken.

Wat is de looptijd van de regeling?

De regeling loopt van 13 januari 2020 totdat de subsidiepot leeg is, en eindigt in ieder geval voor het einde van 2020. U heeft na de reservering van het subsidiebedrag in ieder geval tot 30 november de tijd om de maatregelen uit te voeren en de uitkering van de subsidie aan te vragen.

Tot wanneer kan ik de formulieren indienen?

Zodra de subsidiepot leeg is worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. Ook aanvragen die al zijn ingediend maar toch buiten de subsidiepot vallen worden niet meer behandeld. Er zal geen wachtrij zijn.
Het uitkeringsformulier moet vóór 30 november (na toekenning van de subsidie) worden ingediend. Daarna vervalt het gereserveerde subsidiebedrag.

Hoe hoog is het subsidieplafond?

Voor de particuliere subsidieaanvragen is een bedrag van € 150.000,00 beschikbaar gesteld.

Voor collectieve initiatieven is ca. € 35.000 beschikbaar.

Wat is de procedure?

 1. Zorg dat u de volgende gegevens klaar heeft liggen of als digitaal bestand op uw computer:
  - een maatwerkadvies waaruit minimaal 1 sprong op uw Energie-Index blijkt.
  - offertes of kostenopgaven van alle maatregelen die voor de sprong(en) zorgen.
  - de offerte/factuur van het maatwerkadvies
 2. U vraagt subsidie aan door het volledig ingevulde aanvraagformulier op te sturen inclusief bovenstaande gegevens. Of u dient de aanvraag digitaal in via de link op deze pagina.
 3. Wij behandelen uw aanvraag  zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst.
 4. Als uw aanvraag is goedgekeurd dan ontvangt u van ons een bevestigingsbrief per email. Hierin staat ook welk bedrag aan subsidie voor u is gereserveerd.
 5. Als uw aanvraag nog niet compleet is dan vragen wij u deze aan te vullen met de gevraagde informatie. Let op: van aanvragen die niet volledig zijn is nog geen bedrag gereserveerd. Het kan dus voorkomen dat de subsidiepot leeg is op het moment dat u de aanvraag compleet maakt. Zorg er dus voor dat uw aanvraag compleet is bij het indienen.
 6. Als uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt dan moeten wij deze weigeren. Dit kan bijvoorbeeld omdat u niet genoeg maatregelen uit laat voeren om een indexsprong te maken. Het kan ook als u uiteindelijk niet genoeg gegevens heeft ingediend.
 7. Als de subsidiepot leeg is behandelen wij geen aanvragen meer. Ook de kosten van het maatwerkadvies worden dan niet vergoed.
 8. Als u de maatregelen heeft laten uitvoeren en deze aan de betrokken uitvoerende partij(en) heeft betaald kunt u de uitkering van de subsidie aanvragen.
  U vult het uitkeringsformulier volledig in en stuurt dit ondertekend naar de gemeente.

  Voeg de volgende gegevens bij uw uitkeringsaanvraag:​
  - van álle maatregelen (die voor de sprong zorgen) de facturen
  - van alle facturen de betaalbewijzen
  - een kopie van uw bankpas (verplicht voor de naam-nummercontrole)

  Let op: contante betalingen worden niet geaccepteerd. U moet aan kunnen tonen dat u betaald heeft met een bankafschrift, pinbon of schermafdruk van internetbankieren. ‘Betaald’ op de factuur schrijven is dan ook niet voldoende.

 9. U ontvangt zo snel mogelijk een brief van het uiteindelijke subsidiebesluit. Hierin staat welk bedrag wij aan u uitkeren.
 10. Wij keren het subsidiebedrag zo snel mogelijk uit.

Mag ik de maatregelen zelf uitvoeren?

Ja dat mag. U mag dan alleen de materiaalkosten opgeven als subsidiabele kosten. De gemaakte uren komen niet in aanmerking voor subsidie. U moet goed aangeven welke materialen gebruikt zijn voor de subsidiabele maatregelen en welke niet. Deze mogen niet contant afgerekend zijn, een pinbon is een minimum als betaalbewijs.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Alleen particuliere huiseigenaren of bewoners van bestaande woningen kunnen subsidie aanvragen. De regeling geldt dus niet voor nieuwe woningen of aanbouwen aan de woning. Deze moeten immers al goed geïsoleerd zijn vanuit het Bouwbesluit.

 • Als u in voorgaande jaren voor deze subsidieregeling al een keer subsidie heeft gekregen kunt u weer in aanmerking komen voor subsidie. U moet dan opnieuw aantonen dat u weer minimaal één sprong maakt.

 • De aanvraag moet gedaan worden vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd.

 • Bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk, raamhorren, sierstucwerk enzovoort zijn voor eigen rekening.

 • Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als de subsidie op is verstrekken wij geen subsidie meer.

 • De maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:
  • 50% van de kosten van een maatwerkadvies dat is opgesteld conform BRL-9500 of BRL9500-02. De maximumsubsidie is € 100,00.
  • De resterende 50% van de kosten van een maatwerkadvies als er daadwerkelijk een sprong wordt gemaakt. Ook hier is het maximum aan subsidie € 100,00.
  • 1/3 van de kosten (met een maximum van € 500,00 per Index-sprong) die nodig zijn om een sprong op de Energie-Index te maken. Dit moet u aan kunnen tonen door een maatwerkadvies te overleggen. Worden er meerdere sprongen gemaakt dan is de maximale subsidie € 1.000,00.
   Voor de Energie-Index geldt onderstaand overzicht:

   afbeelding tabel Energie-Index

 • Doe-het-zelf mag, maar dan rekenen wij alleen de materiaalkosten mee. De gewerkte uren zijn niet subsidiabel.

 • Alleen aanvragen en uitkeringsverzoeken die volledig zijn ingevuld en zijn ondertekend nemen wij in behandeling.

 • U moet met aanvragen en uitkeringsverzoeken alle relevante en bijbehorende gegevens meesturen. Geef duidelijk aan om welke kosten het gaat.

Subsidiabele kosten

Wij verlenen subsidie voor de volgende zaken:
Particuliere huiseigenaren:

 • Subsidie voor een maatwerkadvies:
  - U krijgt subsidie voor 50% van de kosten van een maatwerkadvies, met een maximum van € 100,00. Het maatwerkadvies moet volgens de richtlijn BRL-9500 of BRL-9500-02 zijn opgesteld.
  - Als u maatregelen laat uitvoeren op basis van het maatwerkadvies waardoor u minimaal één sprong op het energielabel maakt, dan krijgt u de resterende 50% van de kosten, met een maximum van € 100.00, als subsidie terug.
 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen:
  - U krijgt subsidie als u minimaal één sprong maakt op de Energie-Index. De subsidie bedraagt 1/3 van de gemaakte kosten, met een maximum van € 500,00 per sprong. Bij meerdere sprongen is het maximum aan subsidie € 1.000,00. De sprongen moet u aantonen door een maatwerkadvies te overleggen.

Alleen de bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die gemaakt worden om de maatregelen uit te voeren komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk van kozijnen komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor subsidie.

Collectieve initiatieven van groepen personen:
Deze verzoeken behandelen wij apart per geval. Uiteindelijk beslist het college van B&W over de toekenning en het subsidiebedrag. 

Uitleg van begrippen

 • Maatwerkadvies: een energiebesparingsadvies op maat voor de particuliere woning van een aanvrager, opgesteld door een adviseur, dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02.
 • Energie-Index: een cijfer dat aangeeft hoe energiezuinig uw woning is. Dit is niet rechtstreeks te koppelen aan een energielabel. Onderstaand overzicht geeft de indeling weer. (De energielabels van A t/m G werden vóór 1-1-2015 gebruikt.)

  Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)
  afbeelding met tabel Energie-Index

 

Waar kan ik terecht voor informatie?

Voor meer informatie over de subsidie voor particulieren kunt u terecht bij Philippe Kromjong van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 08 of e-mail: p.kromjong@oostgelre.nl.

Voor informatie over en het indienen van collectieve initiatieven kunt u terecht bij Marcel Reintjes van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 06 of e-mail m.reintjes@oostgelre.nl.