Grondwateroverlast

Naast het voorkomen van steeds heviger regenbuien, is grondwateroverlast een ander belangrijk knelpunt. Grondwateroverlast komt op diverse plaatsen voor, met name in het voor- en najaar. Dit uit zich in natte kelders of kruipruimten. De grondwateroverlast vindt zijn oorsprong veelal in de complexe opbouw van de ondergrond en het ontbreken van sloten in het stedelijk gebied.

Hoe gaat het in zijn werk?

In de "Wet Gemeentelijke Watertaken" staat dat de particulier verantwoordelijk is voor het grondwater op zijn eigen terrein (ontwatering). Dit betekent dat kelders waterdicht moeten zijn, dat zonodig bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen om vocht in de woning te voorkomen en dat waar nodig grondwaterstandverlagingen moeten worden gerealiseerd op het eigen perceel (niet lozen op het gemengde stelsel!).

De gemeente moet, als er sprake is van structurele problemen in de openbare ruimte, deze zoveel mogelijk voorkomen of beperken, voor zover deze maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. De gemeente heeft een ontvangstplicht voor van particulieren afkomstig grondwater. Het waterschap is verantwoordelijk aan de rand van het gebied (afwatering) en voor het peilbeheer van het oppervlaktewater.

Waar kan ik terecht?