Grondwateronttrekking

Grondwater wordt gebruikt voor onze eigen drinkwatervoorziening, maar ook in de akkerbouw en veeteelt wordt gebruikgemaakt van grondwater voor het beregenen en als drinkwater voor de dieren. Het niveau van het grondwater hangt af van de tijd van het jaar en de hoeveelheid neerslag die er valt. In de zomer is de verdamping groter dan de neerslag en daalt de grondwaterstand. In de winter stijgt het grondwater omdat er een neerslagoverschot is. Daarnaast hebben klimaatveranderingen en winning en gebruik van grondwater invloed op de grondwaterstand. De kwaliteit van het grondwater kan sterk variëren door bijvoorbeeld verzilting en als gevolg van vermesting door de landbouw.

Niet iedereen mag zomaar een put slaan en grondwater uit de bodem halen. In veel gevallen is er een vergunning vereist om grondwater te mogen onttrekken. Als er geen vergunning nodig is, geldt er altijd een meldingsplicht.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Waterschap Rijn en IJssel bij vergunningen en meldingen: www.wrij.nl