Bestemmingsplan, herziening of wijziging

Als u een bouwplan heeft of u wilt grond op een bepaalde manier gebruiken, kan dat botsen met het geldende bestemmingsplan. U kunt dan de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan het opstellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.

Afhankelijk van uw plan, kan het zijn dat het bestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid biedt. In dat geval kan er eenvoudig meegewerkt worden aan uw verzoek, als u aan de voorwaarden van de afwijkingsmogelijkheid voldoet. In andere gevallen kunnen deze plannen eventueel mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning kijkt u bij afwijken van het bestemmingsplan.

Als plannen niet met een afwijking uit het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt kunnen worden, kan de gemeente ervoor kiezen een bestemmingsplan te wijzigen of herzien.
In het geldend bestemmingsplan is opgenomen voor welke ontwikkelingen het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan mag wijzigingen. De bevoegdheid om het plan te herzien ligt bij de gemeenteraad. Dit kan op uw verzoek of de gemeente kan dit zelf doen als het gemeentelijk beleid verandert.

Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure leest u bij Bestemmingsplan.

Hoe vraag ik wijziging of herziening van een bestemmingsplan aan?

U kunt een verzoek tot wijziging of herziening van een bestemmingsplan zelf indienen. Wij raden u aan om eerst te overleggen met een van de medewerkers van de afdeling Omgeving voordat u een definitieve aanvraag doet. Zij kunnen kijken of het met een omgevingsvergunning kan. Een omgevingsvergunning is namelijk goedkoper voor u dan een wijziging of herziening van het bestemmingsplan.

Om te beginnen met een verzoek is het mogelijk om een zogenaamd “principeverzoek” in te dienen. Hierin kunt u het college van burgemeester en wethouders vragen naar hun standpunt ten aanzien van uw plan, voordat u een formele aanvraag doet. Eerst beoordeelt een ambtenaar uw verzoek en kijkt met u naar de mogelijkheden die de regels bieden. Vervolgens kunt u een standpunt van het college vragen. Hier zitten kosten aan verbonden.

Een principeverzoek kunt u indienen via het Formulier principeverzoek (pdf - 186 kB), dat u hier kunt downloaden en printen.

Procedure principeverzoek
Hieronder vindt u de globale procedure:

 • Nadat u het principeverzoek heeft ingediend ontvangt u van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u een factuur voor de legeskosten.
 • Uw principeverzoek wordt eerst ambtelijk besproken in een integraal overleg. Hiervan ontvangt u een schriftelijke of telefonische terugkoppeling.
 • Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een principebesluit.
 • U ontvangt een brief met het principebesluit van het college.
 • Als het college in principe medewerking wil verlenen aan uw plannen, vindt u in de brief welke onderzoeken en informatie u moet aanleveren om een ruimtelijke procedure te kunnen starten. Daarnaast geven wij aan welke ruimtelijke procedure kan worden gevolgd en wat de kosten daarvan zijn.

De behandeltijd van een principeverzoek varieert. Dit is onder meer afhankelijk van de complexiteit van het verzoek.
Het principebesluit van het college is in principe openbaar.

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie van u vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeken zijn die u moet laten uitvoeren om aan te tonen dat uw plan aan alle wet- en regelgeving kan voldoen. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van bodemverontreiniging, geluidsbelasting of luchtkwaliteit. Welke informatie wij precies nodig hebben verschilt per verzoek. Wanneer u een aanvraag indient zal een ambtenaar contact met u opnemen over uw verzoek.

Een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130AA Lichtenvoorde.

Een verzoek tot herziening van het geldende bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130AA Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

De leges (kosten) worden berekend zoals in de legesverordening is vermeld. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het plan. De legesverordening kunt u inzien onder Bestuur en Organisatie > Regelgeving.

Heeft u eerst een principeverzoek gedaan? Dan worden de leges voor het principeverzoek (€ 588,-- , tarief 2020) in mindering gebracht op de leges voor de ruimtelijke procedure.

Procedure

Stappen en doorlooptijd herziening bestemmingsplan

 1. De gemeente beoordeelt of het mogelijk en wenselijk is medewerking te verlenen aan het (bouw)plan.
 2. Het (voor-)ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan wordt door de gemeente gemaakt. Verschillende afdelingen leveren hieraan bijdragen. De gemeente voert, indien nodig, overleg met andere overheidsinstanties zoals het Waterschap, de Provincie of omliggende gemeenten.
 3. Nadat de gemeente het bestemmingsplan heeft gemaakt, ligt het ontwerp voor iedereen gedurende 6 weken ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de centrale balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. In het huis-aan-huis blad Elna/Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de terinzagelegging. Het plan is op deze website ook in te zien onder het menu Actueel >> Ter inzage.
 4. Er is dan 6 weken tijd om mondeling of schriftelijk zienswijzen (bezwaren) in te dienen bij de gemeenteraad.
 5. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
 6. Het besluit van de gemeenteraad ligt, samen met het bestemmingsplan en een eventuele reactienota op de zienswijzen, opnieuw 6 weken ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de centrale balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. In de Elna en de Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de ter inzage legging. Het vastgestelde plan is op deze website ook in te zien onder Actueel >> Ter inzage.

Beroep
Mocht u het niet eens zijn met het vastgestelde bestemmingsplan en u heeft een zienswijze ingediend toen het bestemmingsplan ter inzage lag, dan kunt u beroep aantekenen.

 1. Er is gedurende 6 weken beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 2. Het bestemmingsplan treedt de dag na het aflopen van de beroepstermijn in werking. Na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan, indien nodig, een bouwvergunning worden aangevraagd.
 3. Binnen circa 12 maanden volgt de beslissing op het beroep.

De doorlooptijd vanaf het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan is sterk afhankelijk van de hoeveelheid en de inhoud van de zienswijzen. Een indicatie van de doorlooptijd is 6 tot 9 maanden, exclusief beroep bij de Raad van State.

Stappen en doorlooptijd wijziging bestemmingsplan
De te nemen stappen bij een wijzigingsplan zijn vaak beschreven in het bestemmingsplan. Dit kan dus per plan verschillen. De procedure is meestal gedeeltelijk hetzelfde als de hiervoor beschreven procedure voor een herziening van het bestemmingsplan. Een belangrijk verschil is dat een wijzigingsplan door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld in plaats van door de gemeenteraad.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel: 0544-393535. U mag ook een mail sturen naar gemeente@oostgelre.nl. Laat in uw mail duidelijk weten dat het bestemd is voor de afdeling Omgeving.