Bestemmingsplan, afwijkingen

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Dit kunt u doen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

Er zijn 4 soorten afwijkingen van het bestemmingsplan:

 1. Binnenplanse afwijking: In het bestemmingsplan zelf staat waarvoor en hoe ontheffing op het bestemmingsplan wordt verleend
 2. Buitenplanse kleine afwijking: Deze afwijking wordt ook wel een 'kruimelgeval' genoemd. Het gaat om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan waarvoor u een ontheffing kunt krijgen. Dit kan een tijdelijke of een permanente ontheffing worden, afhankelijk van uw plan.
 3. Buitenplanse afwijking: Deze afwijking wordt ook wel een 'Wabo projectbesluit' genoemd. Deze ontheffing kan worden gebruikt voor afwijkingen die niet binnen de vorige mogelijkheden vallen. Deze 'zware' procedure is bijna gelijk aan de procedure voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Uw plan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. U moet een goede ruimtelijke onderbouwing indienen. Neem contact op met de gemeente om door te spreken welke gegevens u moet aanleveren

Kan uw verzoek niet met een afwijking ingewilligd worden? Dan kunt u nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen.

Meer informatie over afwijken van een bestemmingsplan leest u op de website van InfoMil.

Hoe vraag ik een afwijking van het bestemmingsplan aan?

Wij adviseren u om eerst vooroverleg te voeren met de gemeente Oost Gelre voordat u een definitieve aanvraag indient. In sommige gevallen (complexere aanvragen) is het verstandig om eerst een principebesluit van het college te vragen. U voorkomt hiermee dat u in een vroegtijdig stadium (veel) onnodige kosten moet gaan maken. Aan een verzoek om principebesluit zijn wel kosten verbonden.

In het Omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl/, kunt u ook een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide.
Nadat u de check heeft doorlopen kunt u een principeverzoek indienen of uw aanvraag doen.

Een principeverzoek kunt u indienen via het Formulier principeverzoek (pdf - 186 kB), dat u hier kunt downloaden en printen.

Procedure principeverzoek
Hieronder vindt u de globale procedure:

 • Nadat u het principeverzoek heeft ingediend ontvangt u van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u een factuur voor de legeskosten.
 • Uw principeverzoek wordt eerst ambtelijk besproken in een integraal overleg. Hiervan ontvangt u een schriftelijke of telefonische terugkoppeling.
 • Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een principebesluit.
 • U ontvangt een brief met het principebesluit van het college.
 • Als het college in principe medewerking wil verlenen aan uw plannen, vindt u in de brief welke onderzoeken en informatie u moet aanleveren om een ruimtelijke procedure te kunnen starten. Daarnaast geven wij aan welke ruimtelijke procedure kan worden gevolgd en wat de kosten daarvan zijn.

De behandeltijd van een principeverzoek varieert. Dit is onder meer afhankelijk van de complexiteit van het verzoek.
Het principebesluit van het college is in principe openbaar.

Na het vooroverleg met een van de medewerkers van de afdeling Omgeving of nadat u een positief principebesluit hebt ontvangen, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). U gaat daarvoor naar www.omgevingsloket.nl. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Als u om afwijking vraagt, geeft u door:

 • om welke locatie het precies gaat
 • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
 • de aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wat kost het mij?

De leges (kosten) worden berekend zoals in de legesverordening is vermeld. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het plan. De legesverordening kunt u inzien onder Bestuur en Organisatie > Regelgeving.

Heeft u eerst een principeverzoek gedaan? Dan worden de leges voor het principeverzoek (€ 588,-- , tarief 2020) in mindering gebracht op de leges voor de ruimtelijke procedure.

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

Dit hangt af van de aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure
Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken. Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch. We noemen dat een vergunning van rechtswege.

Uitgebreide procedure
Bij een 'Wabo projectbesluit' of voor meer complexe aanvragen geldt een termijn van 26 weken. Dit kan bijvoorbeeld gelden als aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn of als milieuaspecten een rol spelen. Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn. Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel: (0544) 39 35 35.