Beroepschrift indienen

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van een beroepschrift.

Hier informeren wij u over het indienen van een beroepschrift. Het kan zijn dat de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift neemt, waar u het niet mee eens bent. U kunt dan een beroepschrift indienen. Een beroepschrift dient meestal bij de rechtbank te worden ingediend.
Het correspondentieadres van de rechtbank Gelderland en de voorzieningenrechter is: postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. (026) 359 20 00.

Soms geldt een afwijkende regeling. In een aantal gevallen – bijvoorbeeld bij het vaststellen van een bestemmingsplan - dient u uw beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag in te dienen.
Het correspondentieadres is: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het telefoonnummer is: (070) 426 44 26 en het faxnummer is: (070) 365 13 80.

Wat kost het mij?

Voor het indienen van een beroepschrift - bij de rechtbank of de Raad van State - wordt griffierecht geheven. Voor de exacte hoogte van dat bedrag kan men het beste informeren bij de betreffende instantie (zie Contact).
Wordt u in uw beroep in het gelijk gesteld, dan wordt in de regel de gemeente veroordeeld om het griffiegeld en eventuele andere proceskosten aan u te vergoeden.

Hoe verloopt de procedure?

In de regel dient de rechtbank binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk te beslissen. Deze termijn kan met nog eens zes weken worden verlengd. Het besluit op het beroepschrift kan dus enige tijd op zich laten wachten. U krijgt de schriftelijke uitspraak dan thuis gestuurd.
Als u van mening bent dat u niet op de uitspraak op uw beroepschrift kunt wachten, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, waarbij uw beroepschrift is ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Meer informatie daarover kunt u lezen bij Verzoek om een voorlopige voorziening.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak van de rechtbank op mijn beroepschrift.

Bent u het niet eens met het besluit van de rechtbank op uw beroepschrift, dan kunt u - als voldaan is aan de eerdergenoemde voorwaarden - een hoger beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag of de Centrale Raad van Beroep (met name bij sociale zekerheidszaken) indienen. Heeft de Raad van State een besluit genomen op uw beroepschrift en u bent het niet eens dit besluit, dan bestaat hiertegen in de regel verder geen rechtbescherming.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor het met succes kunnen indienen van een beroepschrift is vereist dat voldaan is aan een aantal voorwaarden. Zo moet u zelf voldoende belanghebbende zijn bij het besluit waartegen uw beroep is gericht.
Verder geldt een termijn voor het indienen van een beroepschrift. Binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op het bezwaarschrift moet u uw beroepschrift hebben ingediend. Overigens kunt ook een beroepschrift indienen tegen het besluit op een bezwaarschrift van een ander - bijvoorbeeld uw buurman - mits u maar voldoende in uw belang geraakt bent door dat besluit.

Welke informatie moet er in staan?

In uw beroepschrift moet u ten minste de volgende informatie opnemen:

  • uw naam en adres.
  • de datum waarop u het beroepschrift indient.
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht.
  • de reden of de redenen waarom u beroep indient, dus waarom u het niet eens bent met het besluit op het bezwaarschrift.
  • uw handtekening.

Indien niet aan de bovengenoemde formele vereisten voor het indienen van een beroepschrift is voldaan, kan de rechtbank besluiten uw beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dat wil zeggen om formele redenen buiten behandeling te stellen en geen inhoudelijk oordeel te vellen over uw beroepsgronden.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie over bezwaar kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur van de gemeente Oost Gelre, tel. (0544) - 39 35 35.

Wilt u meer weten over de beroepsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande instanties.

  • sector Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland, tel. (026) 359 20 00;
  • afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 426 44 26.