Producten en diensten voor ondernemers

Wanneer u een pand of grond in de gemeente bezit, heft de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw). 
Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen eigenarenbelasting. Voor niet-woningen betaalt de gebruiker bovendien gebruikersbelasting.

 

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven. Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering.

 

In Oost Gelre gelden voor horecabedrijven vaste sluitingstijden. Om langer open te kunnen blijven tijdens bijzondere gelegenheden is een ontheffing nodig.

 

Winkels mogen elke werkdag van maandag tot en met zaterdag open zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dat staat in de Winkeltijdenwet. Daarnaast heeft de gemeenteraad bepaald dat alle winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

 

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre is bepaald, dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan het spoor het geval zijn. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het veroorzaken van geluidhinder.

 

De gemeente Oost Gelre stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden opgeladen. Deze zijn steeds meer te vinden bij openbare parkeerplaatsen. Openbare laadpalen laden een elektrische auto of plug-in hybride auto binnen 3 tot 7 uren weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact aangezien de aansluiting en stekker anders zijn.

 

U moet aangifte van overlijden doen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit doet u bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Bent u een uitvaartondernemer? Dan kunt u ook digitaal een overlijden aangeven met eHerkenning.

 

Lees meer: Overlijdensaangifte

Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen, moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander materiaal. U heeft alleen een vergunning nodig als u een weg van de gemeente volledig afsluit. Door de afsluiting is er onvoldoende vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten en het overige verkeer.

 

Het kan zijn dat uw woongenot verminderd wordt door planologische veranderingen, zoals het veranderen van de bestemming van een perceel of gebouw. Of dat inkomsten van uw bedrijf daardoor achteruit gaan. Dit wordt planschade genoemd.

 

Lees meer: Planschade

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of -water moet u een vergoeding betalen. Deze vergoeding noemen we precariobelasting.

 

Lees meer: Precariobelasting