Producten en diensten voor ondernemers

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. Om regelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten te stimuleren, heeft de gemeente Oost Gelre een subsidieregeling voor onderhoud en kleine restauratiewerkzaamheden. Deze onderhoudssubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.

 

Lees meer: Monumentensubsidie

Gaat u (ver)bouwen, een boom kappen, een uitweg aanleggen of iets anders aan uw omgeving veranderen? En heeft dat invloed op milieu en ruimte? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente. De omgevingsvergunning is 1 vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

 

Lees meer: Omgevingsvergunning

Omdat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder in die gebouwen waarvoor een verhoogd risico geldt of waarvoor bij een brand de verwachte gevolgen zeer ernstig zijn. 
Als u een bouwwerk in gebruik neemt of heeft dat op grond van het Bouwbesluit als een verhoogd risico wordt aangemerkt, dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken aanvragen.

 

Of u als particulier of als bedrijf een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nodig heeft is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de te kappen boom en de plaats van de boom van belang. Verder is er een "lijst van bijzondere bomen"vastgesteld waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
U vindt hier meer informatie over wanneer u wel en wanneer u geen vergunning nodig heeft.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

 

Wilt u bij uw woning of bedrijf een nieuwe uitweg maken of veranderen op grond die in eigendom is van de gemeente, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.

 

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl. 
In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012, de welstandeisen en het bestemmingsplan.

 

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Op basis van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre is het verboden een monument zonder omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument te beschadigen, te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen, te herstellen of in enig opzicht te wijzigen. Deze vergunning is gericht op het behoud van de monumentale waarde van een beschermd bouwwerk. 

 

Het bestrijden van ongedierte (bijv. wespen, muizen, ratten en kakkerlakken) opparticulier – en bedrijfsterrein  is geen gemeentelijke taak meer.U dient hiervoor zelf contact op te nemen met een bedrijf voor ongediertebestrijding of plaagdierbestrijding. 

 

Het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte wordt onder andere bepaald door onkruidgroei. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in: onkruid in het openbaar groen en onkruid op verhardingen (trottoir, parkeerplaatsen, wegen). Onkruid wordt op verschillende manieren bestreden/verwijderd.

 

Lees meer: Onkruidbestrijding