Producten en diensten voor ondernemers

Wilt u bij uw woning of bedrijf een nieuwe uitweg maken of veranderen op grond die in eigendom is van de gemeente, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.

 

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl. 
In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012, de welstandeisen en het bestemmingsplan.

 

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Op basis van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre is het verboden een monument zonder omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument te beschadigen, te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen, te herstellen of in enig opzicht te wijzigen. Deze vergunning is gericht op het behoud van de monumentale waarde van een beschermd bouwwerk. 

 

Het bestrijden van ongedierte (bijv. wespen, muizen, ratten en kakkerlakken) opparticulier – en bedrijfsterrein  is geen gemeentelijke taak meer.U dient hiervoor zelf contact op te nemen met een bedrijf voor ongediertebestrijding of plaagdierbestrijding. 

 

Het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte wordt onder andere bepaald door onkruidgroei. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in: onkruid in het openbaar groen en onkruid op verhardingen (trottoir, parkeerplaatsen, wegen). Onkruid wordt op verschillende manieren bestreden/verwijderd.

 

Lees meer: Onkruidbestrijding

Wanneer u een pand of grond in de gemeente bezit, heft de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw). 
Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen eigenarenbelasting. Voor niet-woningen betaalt de gebruiker bovendien gebruikersbelasting.

 

In Oost Gelre gelden voor horecabedrijven vaste sluitingstijden. Om langer open te kunnen blijven tijdens bijzondere gelegenheden is een ontheffing nodig.

 

Winkels mogen elke werkdag van maandag tot en met zaterdag open zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dat staat in de Winkeltijdenwet. Daarnaast heeft de gemeenteraad bepaald dat alle winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

 

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre is bepaald, dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan het spoor het geval zijn. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het veroorzaken van geluidhinder.

 

 

De gemeente Oost Gelre stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden