Producten en diensten voor ondernemers

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en campings te bevorderen gelden sinds 1 januari 2018 landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP).
Deze regels gelden in geval er vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Het BBGBOP geeft aan wanneer een gebruiksmelding verplicht is. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

 

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen.

 

Het bekendste ‘kleine kansspel’ is de bingo. Andere voorbeelden zijn het rad van fortuin en het vogelpiekspel. Het betreft kleine kansspelen als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen. De waarde van prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,-- per spelronde. Ook mag de waarde samen niet meer bedragen dan € 1.550,-- per bijeenkomst.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

Ondergrondse en bovengrondse tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken.In het verleden werden (ondergrondse) tanks meestal gebruikt voor de opslag van huisbrandolie. 
Tankverwijdering of tanksanering moet u melden bij de gemeente.

 

Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft. Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:
- Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
- Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
- Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
- Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
- Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
- Riolering (bijv. verstopte riolering)
- Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
- Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
- Vernieling en/of overlast

 

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. Om regelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten te stimuleren, heeft de gemeente Oost Gelre een subsidieregeling voor onderhoud en kleine restauratiewerkzaamheden. Deze onderhoudssubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.

 

Lees meer: Monumentensubsidie

Gaat u (ver)bouwen, een boom kappen, een uitweg aanleggen of iets anders aan uw omgeving veranderen? En heeft dat invloed op milieu en ruimte? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente. De omgevingsvergunning

Lees meer: Omgevingsvergunning

Omdat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder in die gebouwen waarvoor een verhoogd risico geldt of waarvoor bij een brand de verwachte gevolgen zeer ernstig zijn. 
Als u een bouwwerk in gebruik neemt of heeft dat op grond van het Bouwbesluit als een verhoogd risico wordt aangemerkt, dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken aanvragen.

 

Of u als particulier of als bedrijf een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nodig heeft is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de te kappen boom en de plaats van de boom van belang. Verder is er een "lijst van bijzondere bomen"vastgesteld waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
U vindt hier meer informatie over wanneer u wel en wanneer u geen vergunning nodig heeft.