Producten en diensten voor ondernemers

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre is bepaald, dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan het spoor het geval zijn. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het veroorzaken van geluidhinder.

 

 

De gemeente Oost Gelre stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden

U moet aangifte van overlijden doen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit doet u bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Bent u een uitvaartondernemer? Dan kunt u ook digitaal een overlijden aangeven met eHerkenning.

 

Lees meer: Overlijdensaangifte

Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen, moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander materiaal. U heeft alleen een vergunning nodig als u een weg van de gemeente volledig afsluit. Door de afsluiting is er onvoldoende vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten en het overige verkeer.

 

Het kan zijn dat uw woongenot verminderd wordt door planologische veranderingen, zoals het veranderen van de bestemming van een perceel of gebouw. Of dat inkomsten van uw bedrijf daardoor achteruit gaan. Dit wordt planschade genoemd.

 

Lees meer: Planschade

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of -water moet u een vergoeding betalen. Deze vergoeding noemen we precariobelasting.

 

Lees meer: Precariobelasting

Het predicaat Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers) die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio.
Het predicaat Koninklijk is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan ondernemingen in Nederland met meer dan 100 werknemers.

 

Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Reclame maken kan door een opschrift, bekendmaking of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg te zien is.

 

 

Het plaatsen van tijdelijke reclameWilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen voor het bekendmaken van evenementen of activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Oost Gelre? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

 

De gemeente heft reclamebelasting over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit zijn letters, cijfers, tekens, logo's, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan. 
De gemeente heft reclamebelasting op onroerende zaken binnen een afgesproken gebied.

 

Lees meer: Reclamebelasting