Producten en diensten voor ondernemers

Een betrouwbare registratie van vastgoed is belangrijk. Het biedt bescherming voor rechthebbenden. Bij koop en verkoop kan dan geen misverstanden ontstaan. In Nederland verzorgt het Kadaster deze registratie. Het Kadaster verzamelt, beheert en geeft informatie over de rechtstoestand van vastgoed. U leest hier welke gegevens u bij het Kadaster kunt opvragen en welke bij de gemeente.

 

Voor het exploiteren van kansspelautomaten hebt u volgens de Wet op de Kansspelen een vergunning nodig. De vergunningplicht voor het aanwezig hebben van behendigheidsautomaten is vervallen.

 

Als u een onderneming voor kinderopvang wilt starten moet u een aanvraag bij de gemeente indienen. De gemeente regelt uw inschrijving bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Heeft u al een onderneming voor kinderopvang, maar veranderen uw gegevens? Dan moet u dit ook doorgeven aan de gemeente.

 

Voor het organiseren van een loterij, rebus of tombola is een vergunning nodig als bedoeld in de Wet op de Kansspelen.

 

Lees meer: Loterijvergunning

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en campings te bevorderen gelden sinds 1 januari 2018 landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP).
Deze regels gelden in geval er vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Het BBGBOP geeft aan wanneer een gebruiksmelding verplicht is. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

 

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen.

 

Het bekendste ‘kleine kansspel’ is de bingo. Andere voorbeelden zijn het rad van fortuin en het vogelpiekspel. Het betreft kleine kansspelen als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen. De waarde van prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,-- per spelronde. Ook mag de waarde samen niet meer bedragen dan € 1.550,-- per bijeenkomst.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek. Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

 

Ondergrondse en bovengrondse tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken.In het verleden werden (ondergrondse) tanks meestal gebruikt voor de opslag van huisbrandolie. 
Tankverwijdering of tanksanering moet u melden bij de gemeente.

 

Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft. Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:
- Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
- Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
- Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
- Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
- Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
- Riolering (bijv. verstopte riolering)
- Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
- Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
- Vernieling en/of overlast