Producten en diensten voor ondernemers

Of u als particulier of als bedrijf een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nodig heeft is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de te kappen boom en de plaats van de boom van belang. Verder is er een "lijst van bijzondere bomen"vastgesteld waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
U vindt hier meer informatie over wanneer u wel en wanneer u geen vergunning nodig heeft.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

 

Wilt u bij uw woning of bedrijf een nieuwe uitweg maken of veranderen op grond die in eigendom is van de gemeente, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.

 

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl. 
In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012, de welstandeisen en het bestemmingsplan.

 

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Op basis van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre is het verboden een monument zonder omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument te beschadigen, te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen, te herstellen of in enig opzicht te wijzigen. Deze vergunning is gericht op het behoud van de monumentale waarde van een beschermd bouwwerk. 

 

In Oost Gelre gelden voor horecabedrijven vaste sluitingstijden. Om langer open te kunnen blijven tijdens bijzondere gelegenheden is een ontheffing nodig.

 

Winkels mogen elke werkdag van maandag tot en met zaterdag open zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dat staat in de Winkeltijdenwet. Daarnaast heeft de gemeenteraad bepaald dat alle winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

 

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre is bepaald, dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan het spoor het geval zijn. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het veroorzaken van geluidhinder.

 

 

U moet aangifte van overlijden doen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit doet u bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Bent u een uitvaartondernemer? Dan kunt u ook digitaal een overlijden aangeven met eHerkenning.

 

Lees meer: Overlijdensaangifte

Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen, moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander materiaal. U heeft alleen een vergunning nodig als u een weg van de gemeente volledig afsluit. Door de afsluiting is er onvoldoende vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten en het overige verkeer.