Producten en diensten voor ondernemers

Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft. Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:
- Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
- Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
- Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
- Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
- Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
- Riolering (bijv. verstopte riolering)
- Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
- Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
- Vernieling en/of overlast

 

Omdat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder in die gebouwen waarvoor een verhoogd risico geldt of waarvoor bij een brand de verwachte gevolgen zeer ernstig zijn. 
Als u een bouwwerk in gebruik neemt of heeft dat op grond van het Bouwbesluit als een verhoogd risico wordt aangemerkt, dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken aanvragen.

 

Of u als particulier of als bedrijf een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nodig heeft is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de te kappen boom en de plaats van de boom van belang. Verder is er een "lijst van bijzondere bomen"vastgesteld waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
U vindt hier meer informatie over wanneer u wel en wanneer u geen vergunning nodig heeft.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

 

Wilt u bij uw woning of bedrijf een nieuwe uitweg maken of veranderen op grond die in eigendom is van de gemeente, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.

 

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl. 
In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012, de welstandeisen en het bestemmingsplan.

 

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Op basis van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre is het verboden een monument zonder omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument te beschadigen, te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen, te herstellen of in enig opzicht te wijzigen. Deze vergunning is gericht op het behoud van de monumentale waarde van een beschermd bouwwerk. 

 

Wanneer u een pand of grond in de gemeente bezit, heft de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw). 
Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen eigenarenbelasting. Voor niet-woningen betaalt de gebruiker bovendien gebruikersbelasting.

 

In Oost Gelre gelden voor horecabedrijven vaste sluitingstijden. Om langer open te kunnen blijven tijdens bijzondere gelegenheden is een ontheffing nodig.

 

Winkels mogen elke werkdag van maandag tot en met zaterdag open zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dat staat in de Winkeltijdenwet. Daarnaast heeft de gemeenteraad bepaald dat alle winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn tussen 08.00 uur en 20.00 uur.