Ontwikkelingen in het buitengebied

Functieverandering in het buitengebied

Veel, vooral agrarische gebouwen in het buitengebied van de Achterhoek hebben de afgelopen jaren hun oorspronkelijke functie verloren. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet en dat nog meer agrarische bedrijven hun activiteiten gaan staken. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de agrariërs zelf, maar ook voor het karakteristieke landschap en de natuur in de Achterhoek. De agrariërs zijn immers de beheerders van het landschap. Ook de vitaliteit van het buitengebied komt hierdoor onder druk te staan want jongeren trekken in toenemende mate weg uit het landelijk gebied.
Het vrijkomen van deze agrarische gebouwen biedt echter ook nieuwe kansen. Gebouwen kunnen voor een andere functie gebruikt worden. Of er kan een nieuwe woning worden gebouwd nadat de oude gebouwen zijn gesloopt. Door een goede manier van hergebruik kunnen de leefbaarheid, de vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied juist een nieuwe impuls krijgen. De doelstelling van hergebruik is tweeledig:

  1. Het versterken van de leefbaarheid van het Achterhoekse buitengebied;
  2. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het Achterhoekse buitengebied.

In Oost Gelre zijn de mogelijkheden voor functieverandering opgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied.

Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente heeft alle afzonderlijke bestemmingsplannen van het buitengebied samengevoegd tot één bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan Buitengebied 2011 is in oktober 2013 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan wordt aangevuld met een Reparatieplan, waarin fouten worden hersteld. Ook de uitspraak van de Raad van State is in dit reparatieplan verwerkt. Het ontwerp reparatieplan heeft tot en met 24 april 2014 ter inzage gelegen en de verwachting is dat de gemeenteraad het plan voor de zomer vaststelt. Beide plannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of in te zien op het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Landbouwontwikkelingsgebieden

Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) zijn gebieden waar intensieve veehouderij zich verder kan ontwikkelen. Deze gebieden zijn aangewezen door de provincie Gelderland (Reconstructieplan). In de gemeente Oost Gelre zijn drie gebieden als LOG aangewezen: het Beltrumse Veld, het Ruurlose Broek (deels ook in gemeente Berkelland) en Mariënvelde.

Er is een visie en een bestemmingsplan (2010) voor de LOG’s gemaakt. Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De provincie is momenteel bezig met beleidvorming, onder andere over de toekomst van de LOG’s. Deze ontwikkelingen worden door de gemeente op de voet gevolgd. Wanneer provinciale besluitvorming gaat hebben voor de manier waarop de Oost Gelrese LOG’s worden ingevuld, zal de gemeente hierop anticiperen. Voor de LOG’s wordt in ieder geval in 2014 een start gemaakt met een nieuw bestemmingsplan, dat meer aansluit op de systematiek van het bestemmingsplan Buitengebied 2011.

Voor meer informatie over de landbouwontwikkelingsgebieden en het proces dat doorlopen is in Oost Gelre kunt u contact opnemen met: Marieke Bluemer. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: (0544) 39 35 35 of via e-mail: m.bluemer@oostgelre.nl