Ontwikkeling nieuwbouw De Molenberg Groenlo

13 maart 2024
Nieuws

Schets van de nieuwe gebouwen op locatie De Molenberg (tussenstand IAA Architecten).

Zorgcombinatie Marga Klompé ontwikkelt nieuwbouw op locatie De Molenberg in Groenlo. Hiermee wil Marga Klompé, op deze voor de inwoners van Groenlo bekende plek, goede zorg bieden aan het groeiend aantal kwetsbare ouderen. Om deze zorg te kunnen blijven leveren, is de huidige schaalgrootte wel nodig. Door een steeds krapper wordende arbeidsmarkt helpt het als mensen dichtbij elkaar wonen zodat de zorg zich daarom heen beter kan organiseren.  

Het college van B&W heeft op 20 februari ingestemd met het ontwerp Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor deze locatie. Dit plan ligt ter inzage tot 4 april 2024. De gemeenteraad behandelt het BKP naar verwachting in haar vergadering van 4 juni.  

In het BKP staat hoe de gebouwen eruit moeten zien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Het is een aanvulling op de welstandsnota. De welstandscommissie toetst straks de bouwplannen aan de welstandsnota. 

Het BKP is niet het definitieve plan voor De Molenberg. Met het BKP maken we samen met Marga Klompé het stedenbouwkundig plan. Daarna werken we samen dat plan uit naar het ontwerp van de gebouwen (Marga Klompé) en de openbare ruimte (gemeente). 

Omgeving 

Met omwonenden én met bewoners van De Molenberg hebben we een paar keer gesproken over deze ontwikkeling. De suggesties van omwonenden hebben we waar dat kon verwerkt in het BKP. Zo hebben we rekening gehouden met de verschillen in hoogte tussen de nieuwe gebouwen en de bestaande huizen. Het plein voor de kerk krijgt meer ruimte. Marga Klompé wil proberen de kapel meer tot haar recht te laten komen. Na de zomer nodigt Marga Klompé belanghebbenden opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst. Zij heeft dit aan de belanghebbenden laten weten. 

Gemeenteraad en welstand  

We hebben de gemeenteraad een aantal keren bijgepraat over de gebiedsontwikkeling. Er waren vragen over de omvang en hoogte van de nieuwe gebouwen. Deze vragen en de suggesties daarvoor hebben we verwerkt in het BKP. Hierbij is belangrijk dat de nieuwe gebouwen niet hoger zijn dan de maximale hoogte in het bestaande bestemmingsplan. 

Verder is het ook belangrijk dat Marga Klompé mee wil werken aan de realisatie van de nieuwe vestingwal door de gemeente. Dit betekent ook dat de ruimte die zij heeft om de bouwplannen waar te maken, wat kleiner wordt. Daarmee komt zij tegemoet aan de wensen van de gemeente om de vestingwal in ere te herstellen.   

De welstand is vanaf juni 2023 nauw betrokken bij het BKP. De welstand en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben positief advies gegeven. Dit is verwerkt in het BKP. 

U kunt reageren op het plan 

Het ontwerp BKP ligt vanaf 22 februari 6 weken ter inzage. U kunt het document hierexterne-link-icoon inzien. Daar vindt u ook informatie over het geven van een reactie op het BKP (een zienswijze indienen). Op deze website onder het kopje Extra informatie staat Bekijk documenten. Als u daarop klikt, komt u op de pagina waar u het BKP kunt inzien en downloaden. 

Na 4 april beantwoorden we eventuele zienswijzen. We passen waar nodig het BKP aan. Tot slot biedt het college van B&W het BKP ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. De behandeling is volgens planning op: raadscommissie 21 mei; gemeenteraad 4 juni. 

Inspreekmogelijkheid 

U kunt gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hierexterne-link-icoon