Ontwerp-windbeleid gemeenten Oost Gelre en Berkelland ter inzage

22 mei 2024
Nieuws

windmolen

Met de gemeente Berkelland hebben we gewerkt aan een gezamenlijk beleidskader voor het plaatsen van windmolens in het zoekgebied K. Dat is een gebied in alle twee de gemeentes. De gemeenteraad van Oost Gelre wees bij de vaststelling van de ‘RES 1.0 Achterhoek’ zoekgebieden K en I in Oost Gelre aan voor de opwek van duurzame energie met grote windmolens.

In het beleidsdocument dat nu als ontwerp ter inzage ligt, staan de gezamenlijke beleidskaders. Het is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. De opbrengst van alle gesprekken met inwoners en betrokkenen is terug te vinden in het participatieverslag. Het document gaat ook in op de gebiedsanalyses voor zoekgebieden K en I en op de nieuwe landelijke conceptregels voor windturbines en windparken. 

De inhoud van het beleidsdocument is voor beide gemeentes hetzelfde. Voor Oost Gelre geldt dit voor beide zoekgebieden: K en I. Daarnaast is het beleidsdocument voor Oost Gelre een actualisatie van het onderdeel windturbines met een ashoogte groter dan 80 meter uit het beleid van 2018. De raad besloot in juni 2021 een pas op de plaats te maken met het in behandeling nemen van initiatieven voor windenergie om eerst in overleg met de inwoners het windbeleid te actualiseren. Dat is nu afgerond. 

Het Ontwerp beleidsdocument grote windmolensexterne-link-icoon kunt u bekijken op Overheid.nl.