Ontwerp-Omgevingsvisie Oost Gelre ter inzage

26 april 2023
Omgevingsvisie
Voorkant van omgevingsvisiedocument, foto's uit de gemeente van gebouwen

De ontwerp-Omgevingsvisie Oost Gelre ligt ter inzage

“Wij leven met elkaar in een snel veranderende wereld. Hiervan zijn de gevolgen ook in Oost Gelre merkbaar. Dat vraagt van ons allemaal en van ons als gemeentebestuur om goed vooruit te kijken. Welke gemeente willen wij zijn in 2040? Welke wensen hebben we om te wonen, werken en leven in deze mooie gemeente? Recreatie, sport, onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn, landbouw, energie, landschap. Hoe gaan wij al die wensen een plek geven? En op een manier dat die goed naast elkaar en mét elkaar kunnen bestaan. Met voldoende ruimte voor iedereen. Welke keuzes moeten we daarvoor maken? Al deze vragen en onderwerpen krijgen een plek in onze omgevingsvisie 2040.”, aldus wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jos Hoenderboom.

Ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-Omgevingsvisie op 18 april 2023 vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente het document ter inzage legt. Dat is een standaardprocedure. Iedereen die dat wil, kan tijdens een periode van 6 weken reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie (een zienswijze indienen). U kunt zeggen met welke punten uit de omgevingsvisie u het wel of niet eens bent. En u vertelt hierbij waarom.

U kunt de ontwerp-Omgevingsvisie inzien

  • Vanaf 26 april vindt u meer informatie op onze website: www.oostgelre.nl/omgevingsvisie.
  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u vanaf 28 april de ontwerp-Omgevingsvisie inzien onder plannummer NL.IMRO.1586.SV00004-OW01.
  • In het gemeentehuis in Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2, kunt u op afspraak de stukken inzien. U maakt uw afspraak via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

U kunt reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie

Dit kan 6 weken lang tijdens de inzagetermijn van 28 april tot en met 8 juni 2023. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, o.v.v. “ontwerp-Omgevingsvisie ”. Wilt u liever mondeling reageren? Belt u dan met de afdeling Ruimte en Economie via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Wat doen we met uw reacties?

We nemen alle ontvangen zienswijzen in behandeling. Dit kan leiden tot aanpassing van de Omgevingsvisie. De laatste stap is dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie vaststelt.

Groen en verbonden Oost Gelre 2040

Oost Gelre is een mooie, groene gemeente waar we trots op zijn. Het is hier goed wonen, werken en recreëren. Dit doen we al decennialang in verbondenheid met elkaar. En dat willen we graag zo houden. Tegelijk zien we dat we de komende jaren te maken krijgen met stevige opgaven. Denk aan het behouden van een aantrekkelijke, leefbare en gezonde woonomgeving voor onze veranderende bevolking. Aan vraagstukken rondom duurzaamheid en energie. Aan het blijven bieden van ruimte aan een gezonde economie, aan het versterken van goede bereikbaarheid en een succesvolle transitie in ons buitengebied.

Oost Gelre is een gemeente waar mensen er samen het beste van maken. Een werkgemeente, met veel ondernemerschap. Waar volop wordt geïnnoveerd binnen en tussen bedrijven. Een gemeente met een sterke actieve leefgemeenschap. Met vrijwillige inzet en organiseren we samen veel met en voor elkaar. In verenigingen, sport, cultuur en evenementen. In het onderhoud van ons landschap, in zichtbare cultuurhistorie, in het netwerk van wandel- en fietspaden. De gemeenschap maken we samen, de uitdagingen van de komende tijd zullen we dus ook samen aan gaan.

De basis voor deze ontwerp-Omgevingsvisie maakten we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Via gesprekken, workshops, bijeenkomsten en online-enquêtes. We hebben met elkaar gesproken over belangrijke thema’s zoals werken, wonen, energietransitie, aanpassingen aan het veranderende klimaat en ontwikkelingen in het landelijk gebied.