Ontwerp-omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders Vragender

07 december 2022
Nieuws

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering op 22 november ingestemd met het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Gunnewick Mengvoeders. Het bedrijf in Vragender produceert diervoeding.

Voor de uitbreiding van productie vraagt het bedrijf een omgevingsvergunning aan voor enkele aanpassingen aan bestaande gebouwen. Door deze aanpassingen kan de productiecapaciteit omhoog.

De aanvraag milieuvergunning ligt bij de provincie

Gunnewick Mengvoeders doorloopt voor die toename een aparte procedure bij de provincie Gelderland. Het plan is om de jaarlijkse productiecapaciteit uit te breiden van 50.000 ton naar 90.000 ton veevoeder. 
De omgevingsvergunning vanuit de gemeente gaat alleen over de wijzigingen aan de bedrijfsgebouwen. De provincie gaat over de milieuvergunning die nodig is voor de productiecapaciteit. 

Omgevingsvergunning voor veranderingen aan de bedrijfsgebouwen

De ontwikkelingen waarvoor de omgevingsvergunning bij de gemeente is aangevraagd zijn: 

  • de realisatie van een centrale schoorsteen op het dak van de fabriek
  • het vergroten van de perslijn in verband met het aanbrengen van een lift
  • het bouwen van een overkapping boven een stortput

Met deze ontwikkelingen worden bestaande geldende maatvoeringen voor bouwhoogtes overschreden. Daarnaast valt de vergroting van de lift bij de perslijn buiten het bouwvlak.

Door het plaatsen van de centrale schoorsteen en de overkapping van een stortput zal uitstoot van stof, geur en geluid afnemen. Al met al leiden de aanpassingen voor omwonenden tot een betere stortput, een betere afvoer van uitstoot en daarmee tot een toekomstbestendiger bedrijf.

Goede ruimtelijke ordening

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering op 22 november verklaard dat er geen bedenkingen bestaan over de ontwerp-omgevingsvergunning. De ruimtelijke onderbouwing die hierbij is opgesteld, is akkoord bevonden. Uit de belangenafweging blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en een acceptabel woon- en leefklimaat.

De stukken liggen ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning inclusief ruimtelijke onderbouwing ligt 6 weken ter inzage, vanaf 9 december 2022 tot en met 19 januari 2023 via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

*Op de foto bovenaan de pagina zijn rechts de silo's van Gunnewick Mengvoeders te zien. De foto is gemaakt door Stan Bouwman (2016).