Inkoop en aanbesteden

De gemeente wil met dit beleid het volgende bereiken:

  • Er moet zo doelmatig mogelijk worden ingekocht en aanbesteed.
  • De kosten die gemoeid zijn met een aanbesteding (transactiekosten) moeten in een redelijke verhouding staan tot de kosten van het aan te besteden werk, levering of dienst.
  • De inkoop moet objectief en transparant zijn. Hiermee wordt bedoeld dat een aanbestedingsprocedure inzichtelijk is door het stellen van heldere en duidelijke criteria voor selectie en gunning.
  • Dat bij inkoop en aanbesteding hogere regelgeving (bijv. Europese richtlijnen) wordt nageleefd.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oost Gelre 2014 is gebaseerd op het model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de VNG. Het volledige beleid kunt u hieronder downloaden.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Oost Gelre 2014 (pdf - 216 kB) 

Hoe de gemeente te werk gaat bij het aanbesteden hangt af van de hoogte van het bedrag van de aan te besteden opdracht. Ook hangt het er van af of het gaat om een werk, levering of een dienst.

De volgende richtbedragen worden daarbij in acht genomen:

Tabel richtbedragen inkoop en aanbestedingen
Soort Werken Levering Diensten
Enkelvoudig tot 50.000,- tot € 30.000,- tot € 30.000,-
Meervoudig € 50.000,- tot € 1.500.000,- € 30.000,- tot € 150.000,- € 30.000,- tot € 150.000,-
Nationaal € 1.500.000,- tot Europees drempelbedrag € 150.000,- tot Europees drempelbedrag € 150.000,- tot Europees drempelbedrag
Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

 * Alle genoemde bedragen zijn ex btw.

Voor Europese aanbestedingen gelden ‘harde’ drempelbedragen. In 2016 en 2017 zijn deze als volgt:

  • Werken € 5.225.000,-
  • Leveringen € 209.000,-
  • Diensten € 209.000,-

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers.

Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten

Op 7 oktober 2014 zijn door het college de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG2014) vastgesteld, welke u via onderstaande link kunt downloaden.

Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (pdf - 489 kB) 

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Het Rijk en de decentrale overheden willen gezamenlijk de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen.
Op 23 januari 2009 is de nota duurzaam inkopen Achterhoekse gemeenten opgesteld, welke u via onderstaande link kunt downloaden.

Nota duurzaam inkopen Achterhoekse gemeenten (pdf - 841 kB) 

De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk werken met een gezamenlijk uitnodigingsbeleid voor deelname aan onderhandse aanbestedingen van opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken. Dit beleid wordt beschreven in de 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2015' (word-document - 377 kB). De Groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers om deel te nemen aan onderhandse aanbestedingen. De systematiek is alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud. Op 7 april 2015 is de meest recente versie van de systematiek door het college van de gemeente Oost Gelre vastgesteld.

Geografische markt

Per groslijst is er een geografische markt bepaald. Leveranciers die geïnteresseerd zijn in opdrachten van de gemeente Oost Gelre en gevestigd zijn binnen de geografische markt van de betreffende groslijst, kunnen zich voor die groslijst aanmelden met de ingevulde eigen verklaring van bijlage 2 (zie 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2015'). Met deze verklaring kan worden aangetoond dat aan de kwalificatie eisen voor de groslijst wordt voldaan.

Past Performance

Leveranciers die een opdracht voor de gemeente uitvoeren worden op gedragsaspecten beoordeeld aan de hand van het formulier van bijlage 4 (zie 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2015'). De scores die daarbij worden verkregen, bepalen de rangorde van de groslijst. De drie hoogst genoteerde leveranciers worden sowieso uitgenodigd op de eerstvolgende opdracht in te schrijven en van de overige leveranciers op de groslijst worden er twee ingeloot. Bij gunning van de opdracht moet nog de universele eigen verklaring van bijlage 3 (zie 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2015') worden ingevuld.