Nieuwjaarstoespraak 2024

09 januari 2024
Nieuws

Nieuwjaarstoespraak 2024, burgemeester Bronsvoort, 8 januari, Erve Kots Lievelde

Beste aanwezigen,

Wat fijn om u hier te zien! In groten getale bent u weer naar onze receptie gekomen. Wij vinden het plezierig om op deze manier met elkaar het jaar te beginnen. We proosten straks op het nieuwe jaar. Maar … zoals gebruikelijk – en daarvoor bent u natuurlijk ook gekomen – eerst de bekendmaking van het inwonersaantal in onze gemeente per 1 januari. We zien natuurlijk graag een stijgend aantal inwoners, dat is goed voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau en voor het kunnen blijven bouwen van woningen.

Dus…. We begonnen vorig jaar met 29.858 inwoners. En nu per 1 januari is dat 29.951.

Dat aantal is inclusief de mensen uit Varsseveld die tijdelijk in Lichtenvoorde verblijven en de vluchtelingen uit Oekraïne in Groenlo. Vanuit heel Nederland en van daarbuiten hebben we nieuwe inwoners mogen verwelkomen

Tegen alle nieuwe inwoners zeg ik graag: Hartelijk welkom in Oost Gelre, ik hoop dat u zich snel thuis voelt en volop kunt meedoen in onze mooie gemeente.

Noaberschap

We hebben samen veel gerealiseerd in 2023. En we gaan nu ook weer samen de schouders eronder zetten. Het college is buitengewoon trots op Oost Gelre. Volgens mij bent u dat ook. Trots op wie we zijn, wat we doen en vooral ook hoe we met elkaar de dingen doen. Voorbeeld: de manier waarop we Oud en Nieuw vieren; je leest en hoort over agressie en geweld tegen hulpverleners en ME inzet. Bij ons – op enkele incidenten na – een gemoedelijke viering. Hulde!

Laat dat vooral zo blijven, laat ons noaberschap de pijler zijn onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze toekomst. Noaberschap is één van de kenmerken van onze gemeente: we staan voor elkaar klaar, als alles goed gaat en juist ook als het wat minder gaat. 

Vrijwilligers

We kunnen niet zonder noaberschap, en al helemaal niet bij evenementen, om maar een bruggetje te maken. Dit jaar kijken we weer uit naar vele grote en kleinere evenementen: de Zwarte Cross, het Bloemencorso, de Slag om Grolle, Dweilorkestendag, Over de Top en natuurlijk de carnavalsoptochten, de kermissen en alle andere evenementen. Er staat ons nog een bijzondere gebeurtenis te wachten dit jaar: de opening van het Nationaal Museum 80-jarige oorlog. 

Ik denk dat we het snel met elkaar eens zijn wanneer ik zeg: bij al deze activiteiten kunnen we echt niet zonder onze vrijwilligers.

Ook in de sport, maar ook als mantelzorger, pleegouder en gastgezin voor vluchtelingen. Onze vrijwilligers maken zo veel dingen mogelijk. Ze helpen, ze organiseren. Dat heeft ook landelijke aandacht getrokken: de BMV Mariënvelde kreeg er de landelijke dorpsvernieuwingsprijs voor.

Tegen alle vrijwilligers wil ik graag zeggen: Wat geweldig dat u zich belangeloos inzet voor Oost Gelre. U brengt verbinding en dat hebben we nodig. Hartelijk dank! 

Ik vraag een applaus voor de vrijwilligers.

Wat brengt de toekomst?

En dan, beste aanwezigen wil ik graag even stilstaan bij een aantal onderwerpen waar we in de gemeente hard aan werken.

Ik kan dat niet doen zonder ook te kijken naar wat er om ons heen gebeurt. 

Het is moeilijk – ondanks alle mooie dingen die gebeurd zijn – zonder somberheid terug te kijken op het afgelopen jaar en niet moedeloos te worden over wat dit nieuwe jaar zal brengen. Hoe zal het verder gaan in het conflict Israël/Gaza, in de oorlog Rusland-Oekraïne, de vele oorlogen elders in de wereld. 

En ook in “eigen huis”. Hoe houden we onze samenleving bij elkaar? Raken we elkaar niet kwijt door tegenstellingen? Zijn we bereid iets te accepteren dat niet direct in ons eigen belang is, maar in een veel abstracter “algemeen belang”.

Dat gaat iets vragen van u en ook van ons als gemeente. Dat is niet altijd gemakkelijk en is ook niet altijd goed gegaan. 

En juist nu de wereld gedomineerd lijkt door conflicten en tegenstellingen moeten we (u en wij als gemeente) alle zeilen bijzetten om het onderling op onze schaal niet zo ver te laten komen. 

Ik ben ondanks alles optimistisch dat we dit kunnen.

Wij hebben in onze gemeente gunstige omstandigheden om ‘de boel bij elkaar te houden’ en samen te werken aan belangrijke opgaven voor de toekomst. 

Die gunstige omstandigheden zijn:

  • Onze traditie van noaberschap, zorg en aandacht voor elkaar
  • We hebben veel cultuur en cultuur verbindt
  • Onze economische bedrijvigheid; we scoren nog steeds heel hoog als we kijken naar het aantal banen in onze gemeente; banen, onmisbaar voor bestaanszekerheid
  • Een actieve en zeer betrokken gemeenteraad die oog heeft voor de diverse belangen en heel goed in staat is die belangen af te wegen
  • De financiële positie van onze gemeente; we hebben – in ieder geval tot 2026 - de financiële middelen om te blijven investeren.

Daarom: een optimistische kijk!

Terug naar onze plannen voor 2024.

Welzijn

Als college streven we ernaar dat niemand tussen wal en schip valt. We blijven onverminderd hulp en zorg bieden aan mensen die dat nodig hebben, samen met Fijnder.

Opvang van vluchtelingen

Zoals iedereen denk ik wel weet, geven we ook in onze gemeente onderdak aan mensen die op de vlucht zijn. Op dit moment verblijven in onze gemeente 130 vluchtelingen uit Oekraïne die we onderdak bieden in de gemeentelijke opvang en bij particulieren. 

We vangen in Groenlo vluchtelingen uit Oekraïne op (met dank aan de inzet van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en wederom aan Marveld Recreatie). 

Samen met Winterswijk organiseren we de tijdelijke opvang van 32 statushouders die gekoppeld zijn aan onze gemeente. Zij wachten op een huurwoning in onze gemeente.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het opvangen van vluchtelingen wordt het komend jaar alleen maar groter. We zijn op zoek naar opvanglocaties voor langere tijd. Voor mensen die asiel zoeken, voor vluchtelingen uit Oekraïne en voor internationale werknemers. We laten dat niet afhangen van de Spreidingswet.

Goed ondernemersklimaat

Een ander onderwerp dat ik graag aan u wil noemen is ons goede ondernemersklimaat. De kracht van onze ondernemers is hun onderlinge samenwerking.

Wij blijven ons best doen ons ondernemersklimaat nog verder te verbeteren.

De gemeente timmert samen met IKGL stevig aan de weg. We gaan door met het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen. Op Lindebrook bijvoorbeeld onderzoeken we hoe we samen met de gezamenlijke ondernemers een vorm van parkmanagement kunnen invoeren. En we kijken voor alle lokale bedrijventerreinen naar mogelijkheden van uitbreiding. 

In de centra van Groenlo en Lichtenvoorde zetten we samen met het Ondernemersfonds en de Ondernemersvereniging in op centrummanagement. Door een gezamenlijke aanpak van ondernemers en gemeente werken we aan oplossingen om de reuring in de centra te verbeteren. 

Voor het buitengebied en de kleine kernen werken we verder aan de leefbaarheid van het platteland. Een platteland waar het fijn wonen, werken en recreëren is en dat perspectief biedt voor ondernemers in ons buitengebied.

Toerisme en recreatie

De vrijetijdseconomie in de Achterhoek is een sector van betekenis. Dat geldt zeker voor onze gemeente. Vorig jaar werd bekend dat in 2022 in onze gemeente 52,7 miljoen euro werd besteed aan recreatieve en toeristische activiteiten. Op een totaal van 327 miljoen euro (15%) (Achterhoekse gemeenten en Doetinchem, Doesburg, Lochem, Zutphen).

Het percentage werkgelegenheid in de Recreatie & Toerisme sector in de Achterhoek bedraagt 6,5%. Dit is een hoger percentage dan in de bouwsector. 

Aanpak criminaliteit

Het afgelopen jaar hebben we weer concreet gewerkt aan het terugdringen van criminaliteit.

Aanpakken van drugsproductie, -handel en -gebruik

In 2023 hebben we met de horeca de handen ineengeslagen tegen drugsgebruik. Er komt in 2024 o.a. een beeldmerk à la Nix18, waaraan je kunt zien dat drugsgebruik in de horeca niet wordt toegestaan. Dit is niet het enige; er zit een heel programma achter, onder andere het leren herkennen van signalen van drugsgebruik. 

Samen met het waterschap heeft een rioolwateronderzoek plaatsgevonden naar drugsgebruik in Oost Gelre. De cijfers worden binnenkort verwacht. Hiermee kunnen we sturing geven aan de aanpak van drugsgebruik.

Aanpak ondermijning op bedrijventerreinen

Ook aan het voorkomen van ondermijning op andere terreinen blijven we aandacht besteden. Door voorlichting te geven, weerbaarheid te vergroten en toezicht te houden  en controles uit te voeren. 

Samen met politie, brandweer en de omgevingsdienst gaan we bezoeken brengen aan zoveel mogelijk ondernemers op de bedrijventerreinen. Hiermee krijgen we goed in beeld welke bedrijven gevestigd zijn en houden we toezicht op hun activiteiten. Het is belangrijk om hier de (schijnbare) anonimiteit te verminderen. 

Mensenhandel en zorgfraude

Regionaal werken we aan het voorkomen van mensenhandel en zorgfraude. We werken daarom als Achterhoekse gemeenten samen om beide vormen van criminaliteit beter in zicht te krijgen. Alleen dan kunnen we het stoppen.

Het goede is ook dat ik bij deze onderwerpen de positie heb op landelijk niveau mijn partijtje mee te blazen.  

Meer woningen

Bouwen, bouwen, bouwen, dat is wat doen in Oost Gelre. In alle kernen wordt gebouwd. Er waren alleen al zo’n 30 woningsplitsingen in 2023. Ook die bieden mogelijkheden voor instroom en doorstroom. En om die redenen hebben we ook ‘wonen in de kap’ mogelijk gemaakt. 

Verder zijn we in Lichtenvoorde en Groenlo bezig in verschillende stadia van vergunningen en bouwen. Ik noem Flierbos en Richterspoort en de leegstaande scholen in Lichtenvoorde, Brouwhuizen in Groenlo. Al met al ruim 200 woningen.

De groei van de woningvoorraad in Oost Gelre in 2023 was 1.2%; dit is 2 tot 3 keer zo hoog als in ons omliggende gemeenten.

En last but not least, de Oude Papendijk in Groenlo. Op deze locatie staan we aan het begin van het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk, met ongeveer 200 woningen. In november hebben we hierover met omwonenden gesproken. Binnenkort organiseren we een volgende bijeenkomst. We vragen hun inbreng voor het op te stellen van een stedenbouwkundig plan. Er moet hier nog veel gebeuren voordat de schop in de grond kan en we betrekken de omwonenden waar we kunnen. 

Onze opgave is zo’n 1.300 woningen tot 2030. Hiermee zijn we goed op weg!

Kleine kernen

En dan zijn we er nog niet: voor woningbouw in de kleine kernen is er ook een hoge ambitie. We willen tot 2030 het aantal woningen per kern uitbreiden met zo’n 25 woningen. Door de waardevolle inbreng van de dorpsbelangenorganisaties is er een overzicht van kansrijke woningbouwlocaties per kleine kern. Dit jaar zetten we volop in om deze plekken te gaan ontwikkelen. Dat betekent: Samen D’ran!

Wat nog meer in 2024?

Wij hebben vorig jaar geïnvesteerd in de capaciteit en kwaliteit van onze ambtelijke organisatie. We hebben jong talent én ervaring kunnen aannemen. Daardoor zijn we voor 2024 goed op sterkte. Dat is nodig om alle maatschappelijke opgaven aan te kunnen. 

Zo hebben we voor het onderwijs een integraal huisvestingsplan opgesteld, samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Hiermee is er een gedragen visie voor het huisvesten van inclusief onderwijs. 

Investeringen in infrastructuur en in sport: zoals de verdere ontwikkeling van een cultuurmenu voor jongeren, de ontwikkeling van de omgeving van het gemeentehuis in Lichtenvoorde, de aanleg van de BMX-baan in Lichtenvoorde, de opening van het nieuwe busstation in Lichtenvoorde en het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente. Het is echt te veel om op te noemen.

Dames en heren, u hoort wel, we blijven erg actief. Dat doen we graag samen met u. Als we in Oost Gelre ergens goed in zijn, dan komt dat omdat u dat bent. 

Dames en heren, graag proost ik met u op het nieuwe jaar, op Oost Gelre en op de samenwerking met elkaar: Proost! Gelukkig Nieuwjaar!