default iconMandaatregeling gemeente Oost Gelre

1. Mandaatregeling gemeente Oost Gelre

I. algemeen

Omschrijving bevoegdheid Mandaterend, machtigend orgaan Mandaat, volmacht, overige handelingen Bevoegd functionaris (functiecode.) Bijzondere bepalingen
1. Het verrichten van diverse handelingen, inclusief de ondertekening van routinematige bescheiden, ter uitvoering van wettelijke voorschriften, raadsbesluiten, collegebesluiten en besluiten van de burgemeester, voor zover deze handelingen geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn. B en W, Burg., Heffingsambtenaa H Alle afdelingshoofden en de directeur (gemeentesecretaris) Onder deze handelingen worden ook verstaan de voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 6:3 Awb. De bevoegdheid bestaat voor zover de wettelijke regeling op basis waarvan de handelingen worden verricht, wordt uitgevoerd door de desbetreffende afdeling.