Kinderopvang starten?

Als u een onderneming voor kinderopvang wilt starten moet u eerst een aanvraag bij ons indienen. U moet een aanvraag indienen als u één van de volgende ondernemingen start:

  • gastouderbureau
  • kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang

Het aanvraagformulier van de rijksoverheid kunt u downloaden en sturen naar:

Gemeente Oost Gelre
Afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg
Postbus 17
7130 AA  Lichtenvoorde

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 10 weken. Als de aanvraag compleet is geven wij de GGD Noord- en Oost-Gelderland opdracht voor een inspectie. De GGD controleert dan of uw onderneming voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Als de organisatie hieraan voldoet regelen wij de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De aanvraag tot registratie en de inschrijving in het LRK is kosteloos.

Toezicht en handhaving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang. De GGD houdt namens de gemeente toezicht. De GGD-inspecteur bezoekt elk jaar onaangekondigd kindercentra en gastouderbureaus en controleert een aantal van de volgende thema’s:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kind-ratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
  • veiligheid en gezondheid

Elk jaar worden ook steekproefsgewijs gastouders gecontroleerd.

De GGD-inspecteur legt zijn bevindingen vast een rapport. Als de kwaliteit onvoldoende is kan de gemeente eisen dat er maatregelen worden genomen. In de Beleidsregels handhaving wet kinderopvang Oost Gelre (pdf - 372 kB) hebben wij geregeld hoe wij optreden als er tekortkomingen geconstateerd zijn in de kinderopvang.