Producten en diensten voor inwoners

Glas dat uit huishoudens komt wordt ingezameld in glasbakken.  Het glas dat hierin belandt, wordt opnieuw gebruikt. Verspreid over onze gemeente staan verschillende glasbakken.

 

Lees meer: Glas

Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet meer bruikbaar is. Het past niet in een vuilniszak, mini-container of ondergrondse afvalcontainer. Dit afval kunt u naar een van de afvalbrengpunten brengen. Overtollig huisraad daarentegen zijn spullen die nog een keer te gebruiken zijn.

 

Grondwater wordt gebruikt voor onze eigen drinkwatervoorziening, maar ook in de akkerbouw en veeteelt wordt gebruikgemaakt van grondwater voor het beregenen en als drinkwater voor de dieren. Het niveau van het grondwater hangt af van de tijd van het jaar en de hoeveelheid neerslag die er valt.
Niet iedereen mag zomaar een put slaan en grondwater uit de bodem halen. In veel gevallen is er een vergunning vereist om grondwater te mogen onttrekken. Als er geen vergunning nodig is, geldt er altijd een meldingsplicht.

 

Naast het voorkomen van steeds heviger regenbuien, is grondwateroverlast een ander belangrijk knelpunt. Grondwateroverlast komt op diverse plaatsen voor, met name in het voor- en najaar. Dit uit zich in natte kelders of kruipruimten. In de "Wet Gemeentelijke Watertaken" staat dat de particulier verantwoordelijk is voor het grondwater op zijn eigen terrein (ontwatering). 
 

Lees meer: Grondwateroverlast

Nadat een melding illegale bouw of illegaal gebruik is ontvangen of wanneer door gemeentelijke inspecteurs een illegale situatie is geconstateerd, wordt gekeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een zonder vergunning gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

 

Recreatiewoningen zijn bedoeld om te recreëren of om je vakantie te vieren. Toch wonen veel mensen illegaal (permanent) in een recreatiewoning. Dit is om meerdere redenen niet toegestaan. De gemeente Oost Gelre hanteert een actief handhavingsbeleid tegen het onrechtmatig wonen in een recreatiewoning.

 

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst worden. Het geeft geen enkele informatie over de integriteit van de inhoud van het document. Aan de legalisatie kan men slechts de conclusie  verbinden dat de betreffende handtekening gesteld is door de persoon die met naam is genoemd in de legalisatieverklaring.

 

Iedereen die een hond heeft, is verplicht hondenbelasting te betalen. Als u een hond aanschaft, moet u hiervan aangifte doen. Ook als u al een hond heeft en er nog één bijneemt, moet u aangifte doen. De gemeente voert huis-aan-huis-controles uit op het bezit van honden.

 

Lees meer: Hondenbelasting

Een nummeraanduiding is belangrijk voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder nummeraanduiding kunt u zich ook niet inschrijven bij de gemeente.
De gemeente is verplicht nummeraanduidingen (huisnummers) toe te kennen aan verblijfsobjecten (zoals woningen en bedrijfspanden), standplaatsen en ligplaatsen.
De gemeente geeft de huisnummers op drie manieren uit.

 

Lees meer: Huisnummeruitgifte

Het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een bijzondere gebeurtenis.U moet een aantal zaken vooraf regelen. U vindt de (vooral) gemeentelijke zaken hier op onze website.