Producten en diensten voor inwoners

Indien u naar redelijke verwachting gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, bent u verplicht zich binnen 5 dagen na aanvang van uw verblijf te melden bij de balie Burgerzaken. De termijn van 4 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Inschrijving in Nederland dient persoonlijk plaats te vinden, in de gemeente waar men zijn woonadres heeft. Ook de partner/echtgenoot en eventue(e)l(e) kind(eren) dienen bij inschrijving persoonlijk aanwezig te zijn.

 

Het is een reisdocument waarmee men als vluchteling vanuit Nederland naar het buitenland kan reizen.

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. Hieronder komen regels aan de orde die gaan over het gebruik van de weg door voertuigen.

 

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen.

 

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Oost Gelre heeft besloten een vrijwilligersverzekering bij verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea af te sluiten, waarmee de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk worden afgedekt. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren. De verzekering is gratis voor alle vrijwilligersorganisaties.

 

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond opnieuw vast. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Ook staat er het bedrag wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

 

Het waarmerken houdt in dat originele documenten/papieren worden gewaarmerkt/gelegaliseerd. Met het gewaarmerkte afschrift verklaart de gemeente dat het afschrift conform het origineel is.

 

Bent u gehuwd, gehuwd geweest of heeft u een geregistreerd partner dan kunt u ervoor kiezen met de naam van uw echtgenoot/partner of uw eigen naam te worden aangeschreven.

 

De Wmo biedt mogelijkheden voor begeleiding. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse bezigheden. Het gaat dan niet om het overnemen van taken, maar ondersteuning hierbij. Er zijn twee verschillende vormen van begeleiding: individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding).

 

Lees meer: Wmo- Begeleiding

Beschermd wonen is voor inwoners die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen dan onder begeleiding van een zorginstelling.
Er zijn twee vormen van beschermd wonen: beschermd wonen en beschut wonen