Producten en diensten voor inwoners

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond opnieuw vast. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Ook staat er het bedrag wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

 

Het waarmerken houdt in dat originele documenten/papieren worden gewaarmerkt/gelegaliseerd. Met het gewaarmerkte afschrift verklaart de gemeente dat het afschrift conform het origineel is.

 

Bent u gehuwd, gehuwd geweest of heeft u een geregistreerd partner dan kunt u ervoor kiezen met de naam van uw echtgenoot/partner of uw eigen naam te worden aangeschreven.

 

De Wmo biedt mogelijkheden voor begeleiding. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse bezigheden. Het gaat dan niet om het overnemen van taken, maar ondersteuning hierbij. Er zijn twee verschillende vormen van begeleiding: individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding).

 

Lees meer: Wmo- Begeleiding

Beschermd wonen is voor inwoners die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen dan onder begeleiding van een zorginstelling.
Er zijn twee vormen van beschermd wonen: beschermd wonen en beschut wonen

 

Hulp bij het huishouden is er voor huishoudelijk werk dat u zelf (of uw huisgenoten), tijdelijk of blijvend, niet meer kunt verrichten.

 

Het gaat hier om handbewogen of elektrische rolstoelen voor langdurig gebruik. Deze zijn voor personen, die voor het dagelijks zittend verplaatsen zijn aangewezen op een rolstoel. Een rolstoel wordt zo nodig op maat aangepast.
Er is een Mobiliteitspool voor wie af en toe een rolstoel nodig heeft.

 

 

Lees meer: Wmo- Rolstoelen

Als u beperkingen heeft bij het lokaal verplaatsen per vervoermiddel zijn er speciale vervoersvoorzieningen. Met lokaal verplaatsen worden verplaatsingen bedoeld in een straal van 15 tot 20 kilometer rond uw woning. Buiten dit gebied kan gebruik worden gemaakt van Valys. Dit is door de rijksoverheid ingesteld taxivervoer. De speciale vervoersvoorzieningen bestaan uit meerdere mogelijkheden.

 

Meedoen in de samenleving lijkt zo vanzelfsprekend. Door allerlei oorzaken kan dat soms lastig zijn. De gemeente vindt het van belang dat alle inwoners zo zelfredzaam mogelijk zijn en kunnen meedoen in de maatschappij. Medewerkers van het Sociaal Team Oost Gelre adviseren u graag en bieden zo nodig ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. Het Sociaal Team denkt met u mee als er vragen zijn die samenhangen met een aantal (maatwerk) voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Lees meer: Wmo- Voorzieningen

Dagelijkse belemmeringen in en om de woning kunnen leiden tot grote problemen. Voordat aanpassingen in de woning voor vergoeding in aanmerking komen, wordt eerst beoordeeld of er andere oplossingen zijn. Ook bekijken wij of verhuizen naar een (goedkoper aan te passen) andere woning mogelijk is. Lukt dat niet, dan zijn aanpassingen mogelijk. Daarbij speelt de eigen verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de woning een grote rol.