Producten en diensten voor inwoners

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Provincie Gelderland en wij willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen, het levensloopbestendig maken van woningen, het verwijderen van asbest en het klimaatproof inrichten van de fysieke leefomgeving.

 

Verhuurt u kamers of kampeerruimte aan toeristen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen tijdens hun verblijf gebruik maken van de voorzieningen in Oost Gelre.

 

Lees meer: Toeristenbelasting

Het huwelijk of de partnerschapsregistratie wordt gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). In Oost Gelre kunt u kiezen door welke ambtenaar u getrouwd wilt worden c.q. uw partnerschap wordt geregistreerd.

 

Lees meer: Trouwambtenaren

In de gemeente Oost Gelre kunt u de locatie voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kiezen: op een zelf gekozen locatie of een al door de gemeente aangewezen locatie.

 

Lees meer: Trouwlocaties

Het kan zijn dat u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of bij het inschrijven voor een studie. Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel aanvraagt. Wij weten dan welke gegevens op het uittreksel vermeld moeten worden. Ook kan blijken uit uw aanvraag dat u een uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand nodig heeft.

 

In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) vermeld. U kunt om verschillende redenen een afschrift of uittreksel aanvragen.
Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het afschrift of uittreksel aanvraagt.

 

Onder venten wordt verstaan het op straat, huis aan huis, te koop aanbieden van goederen. Venten is toegestaan, maar men moet voldoen aan de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Lees meer: Venten

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven.
Dit gedeelte gaat over natuurgebieden.

 

U kunt bij de gemeente geen aanvraag meer indienen voor een verblijfsvergunning. U dient zich hiervoor rechtstreeks te wenden tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Op deze pagina leest u voor welke zaken u bij het IND-loket moet zijn en waar u moet zijn als het alleen om informatie gaat.

 

Lees meer: Verblijfsvergunning

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar uw woning staat.De vergunning wordt verleend voor 5 jaar. De totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar en wordt per woning eenmaal verstrekt.