Producten en diensten voor inwoners

U kunt de gemeentebelastingen niet in 2 maar in 8 maanden betalen. Hiervoor moet u de machtiging voor automatische incasso invullen (toestemming automatisch afschrijven). Dit kan alleen bij een belastingaanslag vanaf € 20,--.

 

De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, maar mag ook door iemand gedaan worden die uit eigen wetenschap van het overlijden kennis draagt. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig. In de meeste gevallen wordt na het opmaken van de overlijdensakte meteen het verlof tot begraven of cremeren afgegeven.

 

Lees meer: Begraven

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van een beroepschrift.

 

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw of stuk grond gebruikt mag worden. Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een aanvraag doen voor afwijking, herziening of wijziging van het bestemmingsplan.

 

Lees meer: Bestemmingsplan

Een aanlegactiviteit Wabo (artikel 2.1. 1b. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) geeft toestemming stukken grond op te hogen, af te graven, een kikkerpoel te graven, een houtgewas te vellen of te rooien of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van de gemeente.

 

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Dit kunt u doen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Als u een bouwplan heeft of u wilt grond op een bepaalde manier gebruiken, kan dat botsen met het geldende bestemmingsplan. U kunt dan de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan het opstellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.

 

Een voorbereidingsbesluit kan door de gemeenteraad genomen worden, om een bestemmingsplan dat in ontwikkeling is te beschermen. Het is een verklaring waarin staat dat voor een bepaald gebied een (nieuw) bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit moet voorkomen dat er in het gebied activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van een bestemmingsplan kan tegenwerken, zolang het besluit geldig is.
Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar, maar kan daarna wel verlengd worden door de gemeenteraad.

 

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

 

De bevolkingsadministratie (Basisregistratie Personen, BRP) dient juist en actueel te zijn. Voor de bijhouding van de BRP heeft de gemeente de juiste gegevens van u nodig. De Wet basisregistratie personen legt daarom verplichtingen op aan u als burger. U moet informatie over uw woonsituatie, burgerlijke staat of nationaliteit tijdig aan de gemeente (afdeling Burgerzaken) door te geven.