Producten en diensten voor inwoners

U ontvangt elk jaar in februari een aanslag gemeentebelastingen. 
De aanslag bestaat uit de WOZ-beschikking en een aantal belastingen.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst www.odachterhoek.nl

 

Afval dat niet thuishoort of past in een vuilniszak, mini-container of ondergrondse afval container kunt u brengen naar één van de afvalbrengpunten in Oost Gelre. Een uitzondering hierop is het klein chemisch afval. De inzameling gebeurt alleen via de chemokar (zie Klein chemisch afval. U moet wel inwoner van Oost Gelre zijn om restafval te mogen brengen.

 

Lees meer: Afvalbrengpunten

Afval wordt in Oost Gelre ‘omgekeerd ingezameld’. Dit betekent dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic verpakkingen, blik en melk- en sappakken. Voor de meeste inwoners geldt een container voor elke grondstof.

 

Lees meer: Afvalcontainers

Afvalinzameling gebeurt volgens het diftarsysteem via ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic verpakkingen, blik en melk- en sappakken. We zamelen afval uit huishoudens in via containers en verzamelcontainers.

 

Lees meer: Afvalinzameling

De gemeente Oost Gelre is verplicht om ervoor te zorgen dat bij elke huishouding binnen de gemeente het huisvuil wordt ingezameld. Daarom legt de gemeente per huishouding een aanslag afvalstoffenheffing op. Het maakt daarbij niet uit of u inderdaad afval aanbiedt.

 

Lees meer: Afvalstoffenheffing

In de gemeente Oost Gelre is één algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen.

 

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat de gemeente de zorgplicht voor archeologie heeft. In verband met deze wet heeft de gemeente Oost Gelre een Archeologische Verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de archeologische verwachtingen van de gemeente weergegeven. Veel van het beleid is al opgenomen in bestemmingsplannen.

 

Lees meer: Archeologie

Het gemeentearchief bevat alle documenten van administratieve handelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld omgevingsvergunningen voor bouwen of kappen of vaststelling bestemmingsplannen.
We kennen het actueel en het historisch archief. Voor informatie uit deze archieven moet u op verschillende plaatsen zijn.

 

Asbest is een mineraal dat in een aantal gebieden in de wereld voorkomt. Het is opgebouwd uit fijne vezels. Door de grote slijtvastheid en onbrandbaarheid is asbest in het verleden gebruikt in huizen en gebouwen. Asbest veroorzaakt risico's voor mens en milieu. Het inademen van asbestvezels kan kanker veroorzaken. Sinds 1 juni 1993 mag asbest niet meer worden gebruikt. Het kan nog steeds voorkomen in huizen en materialen die vóór 1994 zijn gebouwd.
Asbest is gevaarlijk. Daarom geldt: asbest? Altijd melden!

 

Lees meer: Asbest