Informatie en veelgestelde vragen

Het college heeft een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente aangesteld voor alle zaken die met de opvang van vluchtelingen te maken hebben. Dus zowel voor inwoners als voor organisaties of ondernemers. Ook als u in gesprek wilt over mogelijke locaties voor opvang van vluchtelingen kunt u met hem contact opnemen:

Brandt Keegstra
Afdeling Communicatie

Bezoekadres
Varsseveldseweg 2,
7131 BJ Lichtenvoorde
Telefoon (doorkies)
(0544) 39 35 52
E-mail
vluchtelingen@oostgelre.nl

Veelgestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over vluchtelingen?

Op de website van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) staat een overzicht van veel gestelde vragen, verdeeld over een aantal rubrieken. Daar vindt u actuele informatie.

https://www.coa.nl/nl/contact/veelgestelde-vragen

Ik wil een gesprek over de opvang van vluchtelingen

De gemeente heeft een aanspreekpunt voor de opvang van vluchtelingen. U kunt bij hem terecht met vragen of opmerkingen. Ook als u een terrein of (bedrijfs)pand wilt aanmelden als locatie voor opvang kunt u met hem contact opnemen: Brandt Keegstra, telefoon: (0544) 39 35 52, e-mail: b.keegstra@oostgelre.nl.

Waarom wil Oost Gelre vluchtelingen opvangen?

De burgemeester heeft namens het College van B&W gezegd dat Oost Gelre haar verantwoordelijkheid moet nemen in het oplossen van een groot landelijk probleem, de opvang van vluchtelingen. De gemeenteraad heeft dit met een motie nog eens benadrukt. Oost Gelre wil verantwoordelijkheid nemen, maar wel op een manier die past bij de sociale structuur van deze gemeente. Daarom doet het college dít voorstel aan de raad.

Hoeveel vluchtelingen neemt Oost Gelre op?

Het College van B&W heeft besloten maximaal 200 vluchtelingen op te nemen in een noodopvang of satelliet-azc. En dit voor een periode van maximaal 5 jaar.

Daarnaast wil het college voortvarend aan de slag met de huisvesting van toegewezen vergunningenhouders. Dit zijn asielzoekers die in ieder geval 5 jaar in ons land blijven en recht hebben op een woning. In 2016 zullen we naar verwachting 88 vergunninghouders huisvesten.

Komt er een AZC in Oost Gelre?

Op dit moment ligt er nog geen vraag van het COA voor opvang van vluchtelingen. Maar Oost Gelre wil wel haar verantwoordelijkheid nemen als onderdeel van de landelijke opvang van vluchtelingen. Het College van B&W kiest voor kleinschalige opvang van maximaal 200 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. Dat kan noodopvang zijn of een satelliet-azc. Om wel voorbereid te zijn op een eventuele vraag van het COA zoeken we nu vast naar een locatie voor die opvang.

Wat is een noodopvang of satelliet-azc?

Kleinschalige opvang betekent noodopvang of een satelliet-azc. Bij noodopvang gaat het om de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het tentenkamp op Heumensoord in Nijmegen is een bekend voorbeeld. Oost Gelre wil overigens geen tenten, maar kiest in dat geval voor noodopvang in leegstaande panden of in tijdelijke woonunits.”

Een satelliet-azc is een kleinere opvanglocatie waarbij de voorzieningen beperkter zijn. De asielzoekers en begeleiding maken in dat geval voor wat betreft de voorzieningen gebruik van een nabijgelegen volwaardig AZC. In de omgeving van Oost Gelre zijn dat de azc’s in Barlo en Winterswijk.

Heeft de gemeente al een locatie voor de opvang?

De gemeente wil samen met de inwoners een geschikte locatie vaststellen. Er is dus nog geen locatie aangewezen. Dat kan een braakliggend terrein zijn, maar ook een bedrijfspand. Omdat het om tijdelijke opvang gaat zijn de mogelijkheden hiervoor verruimd. De eigenaar van een terrein of pand kan ook zelf contact leggen met het COA, maar in bijna alle gevallen zal de gemeente uiteindelijk toestemming moeten verlenen.

Hoe kan ik in het algemeen meepraten?

Het college wil een klankbordgroep samenstellen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Deze klankbordgroep adviseert het college. Binnenkort volgt een oproep waarin inwoners zich hiervoor kunnen aanmelden. Uiteraard kan maar een beperkt aantal inwoners hier deel van uitmaken.

Daarnaast kunt u richting de gemeente reageren op wat u leest en vindt. Bijvoorbeeld over de lijst van mogelijke locaties voor opvang. Bovenaan deze pagina staat hoe u kunt reageren en bij wie u terecht kunt met vragen of voor een gesprek.

Hoe kan ik meepraten over de locaties die in aanmerking komen

Als de lijst met mogelijke locaties is beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria blijft een korte lijst met locaties over. Met de omwonenden van deze locaties gaat de gemeente in gesprek en organiseren we een bijeenkomst. Zodra de raad op 1 maart instemt met het voorstel volgt hierover meer informatie.

Hoe zit het met de vergunninghouders?

Elke gemeente, dus ook Oost Gelre, neemt vergunninghouders op, ook wel statushouders genoemd. Vergunninghouders hebben de asielprocedure doorlopen. Elk jaar krijgt Oost Gelre een aantal vergunninghouders toegewezen om voor minimaal 5 jaar te huisvesten. Meer informatie vindt u elders op deze website

Hoe worden vergunninghouders gehuisvest?

Al jaren huisvest Oost Gelre vergunninghouders. Dat doen we in huurwoningen van de woningcorporaties. Er zijn echter te weinig huurwoningen om het aantal vergunningshouders te huisvesten. In 2016 zijn het er voor Oost Gelre 91. Daarom zoekt de gemeente alternatieve huisvesting. Zoals een voormalige school of een kantoorpand. Die worden dan verbouwd voor tijdelijke bewoning. In de regel voor een periode tussen de 5 en 10 jaar.

Hoe worden vergunninghouders begeleid?

Vluchtelingenwerk begeleidt de nieuwkomers, ook wel vergunninghouders genoemd voor een periode van 8 maanden. Over het algemeen redden ze zich daarna prima zelf. Vluchtelingenwerk maakt bij de begeleiding veel gebruik van vrijwilligers. Er is altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Als u meer wilt weten, ga dan naar http://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Daarnaast is vanuit de gemeente is een maatjesproject gestart. Aan elke nieuwkomer wordt een maatje gekoppeld, die hem of haar op weg helpt in Oost Gelre. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op deze pagina.

Wat is de Klankbordgroep Vluchtelingenopvang?

De klankbordgroep is samengesteld uit afgevaardigden van maatschappelijke organisaties en uit individuele inwoners. Zij hebben zich gemeld na een oproep.

De klankbordgroep adviseert het college van B&W over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders. Dat beperkt zich niet alleen tot advies over de locaties, maar ook over integratie en werving van vrijwilligers. Het college hecht veel waarde aan het advies van de klankbordgroep.

Wat is het verschil tussen opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders?

Bij de opvang van vluchtelingen gaat het om de opvang van maximaal 200 vluchtelingen voor maximaal 5 jaar. Dit zijn asielzoekers die nog in de procedure zitten. Ze hebben nog geen verblijfsvergunning. In afwachting van een besluit op hun procedure verblijven ze in een noodopvang (voor korte tijd) of in een AZC (voor de duur van de procedure). In Oost Gelre is het pand Eschpark 5-7 in beeld voor de opvang van vluchtelingen, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Bij huisvesting van vergunninghouders gaat het om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij mogen in ieder geval 5 jaar in Nederland blijven. Elke gemeente moet jaarlijks een aantal vergunninghouders huisvesten (het aantal is afhankelijk van het aantal inwoners). In 2016 moet Oost Gelre 91 vergunninghouders huisvesten. De verwachting is dat dat in 2017 ook weer het geval zal zijn.

Ik heb interesse in vrijwilligerswerk voor vluchtelingen / nieuwkomers

Op dit moment is er geen vluchtelingenopvang in Oost Gelre. We zijn nog wel druk bezig met de huisvesting van vergunninghouders nieuwkomers. We zijn op zoek naar maatjes die nieuwkomers willen begeleiden en willen helpen bij de integratie in Oost Gelre. Daarnaast kunt u ook bij Vluchtelingenwerk kijken of er vacatures zijn.