Iedereen doet mee en kan zichzelf zijn

07 december 2022
Nieuws

Binnenkort besluit de gemeenteraad over het beleidsplan Mens & Samenleving 2023-2026. Uitgangspunt daarin is dat je de regie over je eigen leven hebt. Meestal kan dat op eigen kracht, maar soms heb je een steuntje in de rug nodig. Daar sluit dit plan op aan. Van zelfredzaamheid tot de inzet van maatwerk en wat daar tussenin nodig is. 

De Sociale Raad Oost Gelre, de raadswerkgroep Sociaal Domein en specialisten uit het werkveld hebben samen aan dit beleidsplan gewerkt. We kijken over de grenzen van de wetten en beleidsterreinen heen. Zo doen we wat écht nodig is om ondersteuning te bieden aan onze (kwetsbare) inwoners.

Gezond leven, dat is de basis

Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers is enthousiast over het beleidsplan: “Met de ambitie: ‘Gezonde leefstijl is de norm’ brengen we het thema gezondheid in de breedste zin van het woord naar onze inwoners. We maken onze inwoners bewust van een gezonde leefstijl en de positieve gevolgen hiervan.”

Zorg dichtbij 

Het aantal ouderen in Oost Gelre neemt toe en daarmee ook de vraag naar zorg. “Deze zorg en voorzieningen organiseren we samen met onze netwerkpartners in de nabije omgeving van onze inwoners. Daarnaast helpen we ouderen, om zo lang als men wil en kan, zelfstandig te blijven wonen. Eigen regie is hierbij het uitgangspunt”, aldus de wethouder.

Samen

Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Onze gemeente is Regenbooggemeente. Hiermee dragen we gelijkheid actief uit. Daarnaast kenmerkt onze gemeente zich al jaren door veel inwoners die meedoen in de samenleving. Dit willen we zo houden en dat blijven we ondersteunen. We zorgen voor ontmoetingsmogelijkheden in alle kernen en ondersteunen vrijwilligers bij de uitoefening van de werkzaamheden. We stimuleren daarbij samenwerking met en tussen verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Iedereen draagt een steentje bij!