Gemeenteraad stelt jaarrekening 2023 vast

12 juni 2024
Nieuws

Het college voerde een stabiel beleid in 2023.

Dinsdag 4 juni heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2023 unaniem vastgesteld. Ook zijn hiermee de kredieten overgeheveld naar 2024. 

 Positief financieel resultaat 

“We sluiten het jaar 2023 met een positief financieel resultaat af”, aldus wethouder Financiën Arjen Schutten. “Ondanks deze tijd met veel grote vraagstukken, hebben we een stabiel beleid gevoerd. We hebben gewerkt aan ontwikkelingen als woningbouw, leefbaarheid in alle kernen, de opvang van vluchtelingen, een leefbaar en veilig buitengebied en energietransitie. Natuurlijk zetten we ons ook in voor een samenleving waarbij iedereen kan meedoen en voor een brede welvaart voor al onze inwoners.”  

Ontwikkelingen in Oost Gelre 2023 

De gemeenteraad en het college van B&W hebben voor grote uitdagingen gestaan. Denk aan inflatie, de stikstofproblematiek en de voortdurende asielcrisis. Er worden op diverse plekken in Lichtenvoorde en Groenlo statushouders en vluchtelingen opgevangen. Daarnaast was en is er een groot tekort aan woningen. Daarom staat in het coalitieakkoord geschreven: Bouwen, Bouwen, Bouwen! In alle kernen zijn er bouwactiviteiten in verschillende stadia. We zijn goed op weg om de opgave van zo’n 1.300 woningen in 2030 te halen.  

Samen de schouders eronder! 

Verder verliepen de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen goed. Datzelfde gold voor de evenementen in 2023. De Zwarte Cross verliep voor de ruim 200.000 bezoekers, de organisatie en de gemeente zonder grote problemen. Maar er was wel een zwaargewonde te betreuren. De BMV Mariënvelde ontving in november de Dorpsvernieuwingsprijs 2023. Een terechte waardering voor een goed voorbeeld van samenwerken. In Oost Gelre doen we het samen. Wat de uitdagingen ook zijn: samen de schouders eronder!  

Komende jaren 

Wethouder Schutten: “De inzet op ontwikkelingen in 2023 zetten we volgend jaar door. Woningbouw is daarbij erg belangrijk, maar ook de opvang van vluchtelingen gaat veel van ons vragen. Daarnaast is en blijft de energietransitie de komende jaren een grote opgave voor overheid en inwoners in Nederland. Diverse ontwikkelingen zijn opgenomen in de kaderbrief voor 2025 die de raad onlangs heeft vastgesteld. Dit zijn maatschappelijke en financiële uitdagingen waar we rekening mee moeten houden, nu en in de toekomst.”  

De jaarrekeningen en andere financiële stukkenexterne-link-icoon over 2023 kunt u lezen op onze website.  

Jaarverslag 2023 

In het jaarverslag legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen in 2023.U kunt het jaarverslag vinden op onze website.