Functieverandering naar wonen

Functieverandering is een instrument om de landschappelijke kwaliteit te verbeteren door vrijkomende agrarische bebouwing te verwijderen uit het landelijk gebied. In ruil hiervoor wordt aan initiatiefnemers de mogelijkheid geboden om gebouwen te hergebruiken als woning en/of nieuwe wooneenheden te realiseren. De randvoorwaarden zijn vastgelegd in de nota ‘Functies zoeken plaatsen zoeken functies’, die is opgesteld door de regio Achterhoek, in opdracht van zeven gemeenten. De gemeenten hebben zelf aanvullend beleid vastgesteld. Hieronder lees je meer over deze voorwaarden.

Hoe vraag ik wijziging of herziening van een bestemmingsplan aan?

U kunt een verzoek tot wijziging of herziening van een bestemmingsplan zelf indienen. Wij raden u aan om eerst te overleggen met een van de medewerkers van de afdeling Omgeving voordat u een definitieve aanvraag doet. Zij kunnen kijken of het met een omgevingsvergunning kan. Een omgevingsvergunning is namelijk goedkoper voor u dan een wijziging of herziening van het bestemmingsplan.

Start met het indienen van een  'principeverzoek'

Hiermee kunt u het college van burgemeester en wethouders vragen naar hun standpunt ten aanzien van uw plan, voordat u een formele aanvraag doet. Uw verzoek wordt beoordeeld en met u wordt naar de mogelijkheden gekeken die de regels bieden. Vervolgens kunt u een standpunt van het college vragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Een principeverzoek kunt u indienen via het 'Formulier principeverzoek', dat u hier kunt downloaden en printen:

Wat u moet weten

Procedure principeverzoek

 • U ontvangt van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging nadat u het principeverzoek heeft ingediend. Ook ontvangt u een factuur voor de legeskosten.
 • Uw principeverzoek wordt eerst ambtelijk besproken in een integraal overleg. Hiervan ontvangt u een schriftelijke of telefonische terugkoppeling.
 • Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een principebesluit.
 • U ontvangt een brief met het principebesluit van het college.
 • Als het college in principe medewerking wil verlenen aan uw plannen, vindt u in de brief welke onderzoeken en informatie u moet aanleveren om een ruimtelijke procedure te kunnen starten. Daarnaast geven wij aan welke ruimtelijke procedure kan worden gevolgd en wat de kosten daarvan zijn.
 • De behandeltijd van een principeverzoek varieert. Dit is onder meer afhankelijk van de complexiteit van het verzoek.
 • Het principebesluit van het college is in principe openbaar.
 • Het kan zijn dat wij aanvullende informatie van u vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeken zijn die u moet laten uitvoeren om aan te tonen dat uw plan aan alle wet- en regelgeving kan voldoen. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van bodemverontreiniging, geluidsbelasting of luchtkwaliteit. Welke informatie wij precies nodig hebben verschilt per verzoek. Wanneer u een aanvraag indient zal een ambtenaar contact met u opnemen over uw verzoek.
 • Een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
 • Een verzoek tot herziening van het geldende bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2022)

Principeverzoek € 599,75

Toevoegen van 1 woning / gewijzigd gebruik van perceel met oppervlakte van max. 2.000 m2
(artikel 2.6.2.2)

€ 6.742

Realisatie meerdere woningen / gewijzigd gebruik van perceel met oppervlakte van meer dan 2.000 m2
(artikel 2.6.2.3)

€ 9.104

  
Dit geldt voor plannen artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (wijziging en uitwerking).

 

Herziening van 1 woning / gewijzigd gebruik van perceel met oppervlakte van max. 2.000 m2
(artikel 2.6.1.1)

€ 8.397

Herziening meerdere woningen / gewijzigd gebruik van perceel met oppervlakte van meer dan 2.000 m2
(artikel 2.6.1.2)

€ 10.832

 
Dit is exclusief kortingen.
Heeft u eerst een principeverzoek gedaan? Dan worden de leges voor het principeverzoek in mindering gebracht op de leges voor de ruimtelijke procedure.

Het samenvattend beleid voor functieverandering

 1. Splitsing in twee woningen uitsluitend is toegestaan bij een voormalige boerderij waarvan de inhoud meer bedraagt dan 900 m3;
 2. Bij zowel hergebruik van de bestaande gebouwen als nieuwbouw, dient 50% van de bestaande gebouwen te worden gesloopt;
 3. Bij hergebruik van de bestaande gebouwen dient ten minste 600 m2 aan gebouwen te worden gesloopt, met een reductie van de gebouwen van 100%;
 4. Bij vervangende nieuwbouw het totale aantal toe te voegen woningen na functieverandering niet meer mag bedragen dan:
  • 1 woning, bij sloop van ten minste 1.000 m2 aan gebouwen;
  • 2 woningen in één gebouw, bij sloop van ten minste 1.500 m2 aan gebouwen;
  • 2 vrijstaande woningen, bij sloop van ten minste 2.500 m2 aan gebouwen;
 5. Het totaal aantal wooneenheden op een perceel nooit meer mag bedragen dan 3 woningen;
 6. Bij alle woningen 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken is toegestaan;
 7. Alle nieuwe woningen dienen te worden gerealiseerd als levensloopbestendige woning;
 8. Uit het erfinpassingsplan en landschapsversterking blijkt dat het erf en de omliggende gronden landschappelijk worden versterkt;
 9. De wijziging mag niet leiden tot aantasting van landschappelijke waarden en natuurwaarden;
 10. De wijziging geen onevenredige aantasting tot gevolg heeft voor het milieu, verkeersveiligheid, gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de sociale veiligheid;
 11. Het plan heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied en de omgeving.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Omgeving via (0544) 39 35 35 of via bouwen@oostgelre.nl.